Zápis ze 16. zasedání Rady Českého rozhlasu

3. květen 2000

konaného dne 3. května 2000 v budově Českého rozhlasu v Praze

Přítomní: Richard Seemann, předseda, Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu,

I. Schválení programu

- organizační záležitosti,

- informace GŘ,

- různé,

- schválení zápisu;

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací
Převzaté materiály:
a/ P. Dostál, ministr kultury, předání stížnosti Ing. Jandovského k vyřízení, č.j. 87/2000;
b/ V. Bajer, kritické postřehy k vysílané hudbě, č.j. 88/2000;
c/ Š. Leitgebová, kritika vysílané hudby, č.j. 89/2000;
d/ T. Andrýs, mail, nepřesné uveřejňování programu Českého rozhlasu (zejména studia ČRo Ostrava) v Týdeníku Rozhlas;
e/ Doc. Myslík, mail, pokračování korespondence, urgence avizované odpovědi GŘ, č.j. 91/2000;
f/ průvodní dopis GŘ č.j. 92/2000 k materiálům:

- zpráva o stavu Úseku techniky ČRo v roce 1999,

- zpráva o přípravných krocích k šíření informací o ČRo na Internetu v roce 1999,

- informace o stavu jednání s MaFra;

g/ pozvání generálního ředitele na vzpomínkovou slavnost 5.5.2000, č.j. 93/2000;

Odeslaná pošta:
64/2000 - dopis GŘ k požadavkům vyplývajícím z 15. zasedání Rady;

Podané informace:
Generální ředitel

- předal Radě písemné materiály č.j. 92 a 93/2000;

- informoval Radu o údajném užívání nelegálního softwaru v ČRo a o následných krocích se záležitostí souvisejících;

Rada vzala tuto informaci na vědomí a žádá generálního ředitele o průběžné informování v této věci. Hlasování: 9 hlasů pro.

- pozval členy Rady na vzpomínkovou slavnost pořádanou Českým rozhlasem a Českým svazem bojovníků za svobodu k 55.výročí konce II. světové války - slavnost se koná 5.5.2000 ve 12,30 před budovou rozhlasu;

- zodpověděl otázky členů Rady k předloženým zápisům z porad GŘ.

III. Kontrola úkolů
--
IV. Uložené úkoly
--
V. Doporučení Rady
Doporučení IV/2000
Rada pověřuje svého místopředsedu Pavla Scheuflera, aby na pracovní schůzce na Ministerstvu kultury k novelám zákona o ČT a ČRo s hlavním tématem veřejnoprávnost obhajoval stávající znění § 2 ve smyslu předchozích návrhů Rady.
Hlasování: 9 hlasů pro.

Doporučení V/2000
Rada doporučuje generálnímu řediteli, aby na příští zasedání Rady dne 10.května 2000 na 15,00 hod. pozval programového ředitele ČRo Dr. Havla, intendanta ČRo Ing. arch. Oweyssiho a čtyři ředitele studií Českého rozhlasu: Dr.Šotolovou, Mgr. Baka, Mgr. Hekelu a p. Němce. Na této schůzi Rada bude pokračovat v jednání o novém uspořádání regionálního vysílání.
Hlasování: 9 hlasů pro.

VI. Usnesení v číselné posloupnosti
--
VII. Diskuse
Členové Rady diskutovali o organizačních záležitostech, programu a přípravě příštích zasedání Rady.

VIII. Termín příštího zasedání

Příští zasedání Rady se bude konat 10. května 2000 ve 14,00 hod. v budově Českého rozhlasu.
Z programu: diskuse o regionálním vysílání Českého rozhlasu.
Další zasedání:
17. května 2000 v 9,30 - 13,00 hod. se uskuteční mimořádné zasedání Rady ČRo v budově rozhlasu. Na programu bude diskuse o textu Výroční zprávy.
17. května 2000 ve 14,00 hod. bude řádné zasedání Rady ČRo v budově rozhlasu.
Z programu: projednávání koncepce regionálního vysílání ve vztahu k novým, územněsprávním celkům za účasti ředitelů studií ČRo.

IX. Kontrola zápisu
Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé
a/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu:
Rada schválila text odpovědi Dr. Blažkovi; bude zaslána mailem.
Dopis č.j. 87/2000 a maily č.j. 90 a 91/2000 budou předány v kopii generálnímu řediteli k vyjádření.
b/ předseda Rady informoval členy Rady o zasedání výboru pro vědu, vzdělání, mládež a tělovýchovu PS PČR.
c/ Rada pověřuje svého předsedu a místopředsedu Pavla Scheuflera, aby jednali s Radou ČR pro rozhlasové a televizní vysílání o kmitočtu 94,2 MHz, Chomutov - Jedlová hora. Hlasování: 9 hlasů pro.
d/ Rada žádá generálního ředitele o písemné vyhodnocení monitoringu Frekvence 1 a Radia Impuls.
e/ Rada žádá generálního ředitele, aby Radě poskytl písemné argumenty ohledně mediální spolupráce na dalším ročníku Festivalu spisovatelů.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 3. května 2000

Spustit audio