Zápis ze 15. zasedání Rady Českého rozhlasu

26. duben 2000

konaného dne 26. dubna 2000 v budově Českého rozhlasu v Praze

Přítomní: Richard Seemann, předseda,Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Milan Uhde;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Omluveni: Milan Blažek, Zdeněk Susa;
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu, Dr. Havel, programový ředitel Českého rozhlasu, Ing.arch. Oweyssi, intendant Českého rozhlasu;

I. Schválení programu
-organizační záležitosti,
-informace GŘ,
-návrh řešení regionálních studií ČRo ve vztahu k novému územněsprávnímu uspořádání,
-text Výroční zprávy 1999,
-různé,
-schválení zápisu;
Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací
Převzaté materiály:
a/ průvodní dopis GŘ č.j. 86/2000 k materiálům:
-monitoring Frekvence 1,
-kopie odpovědí ČRo 1 Doc. Myslíkovi,
-svodka dopisových ohlasů,
-5 návrhů smluv na pronájem nebytových prostor;

Odeslaná pošta:
62/2000 - odpověď prezidentu NKÚ Dr. Voleníkovi,
63/2000 - žádost AK o právní posudek,

Podané informace:
Generální ředitel
-předal Radě písemné materiály (č.j. 86/2000);
-informoval Radu o
-přípravě materiálu "Výsledky hospodaření ČRo za I.čtvrtl.2000";
-strategii plánování programu, posílení kmitočtů a softwarového vybavení;
-reorganizaci ČRo v souvislosti se stěhováním do nové budovy;
-zodpověděl otázky členů Rady k předloženým zápisům z porad GŘ.

III. Kontrola úkolů
Úkoly z minulého zasedání byly splněny.

IV. Uložené úkoly
--

V. Doporučení Rady
--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti
--
Usnesení 19/2000
Rada doporučuje, aby koncepce regionálního vysílání v souvislosti s novými, územněsprávními celky probíhala ve variantě označené jako "lokální okna".
Hlasování: 6 hlasů pro.

VII. Diskuse

Členové Rady diskutovali o
-regionálních studiích ve vztahu k novým, územněsprávním celkům s programovým ředitelem a intendantem Českého rozhlasu za přítomnosti generálního ředitele Českého rozhlasu;
Rada žádá generálního ředitele,
- aby na zasedání Rady 17. května 2000 pozval ředitele studií Českého rozhlasu;
- o předložení komplexního materiálu k regionálním studiím (ve vztahu k usnesení Rady 19/2000) v termínu do 10. 5. 2000;
- textu Výroční zprávy za rok 1999 (kap. 1., 2.1 a část 2.2)

VIII. Termín příštího zasedání

Příští zasedání Rady se bude konat 3. května 2000 ve 14,00 hod. v budově Českého rozhlasu.
Na programu bude především pokračování diskuse nad textem Výroční zprávy,

IX. Kontrola zápisu
Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé
a/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu:
b/ Rada se zabývala návrhem spolupráce Dr. B. Blažka;
c/ Rada žádá generálního ředitele
- o poskytnutí zprávy o úseku techniky za rok 1999,
- o poskytnutí souhrnné zprávy o přípravných krocích k šíření informací o Českému rozhlasu na Internetu v roce 1999 pro text Výroční zprávy za rok 1999,
- o poskytnutí textu Deklarace o spolupráci s MaFRA,
- o doplnění předložených návrhů smluv na pronájem nebytových prostor v objektu studia ČRo v Českých Budějovicích o vyjádření ekonoma u každé smlouvy zvlášť
a u dvou smluv (Radek Sager a Jan Medek) o doplnění specifikace obchodní činnosti;
d/ Dne 26. dubna 2000 se uskutečnil seminář prof. Hindlse o problematice výzkumů veřejného mínění - II. část.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 26. dubna 2000

Spustit audio