Zápis ze 14. zasedání Rady Českého rozhlasu

19. duben 2000

konaného dne 19. dubna 2000 ve studiu ČRo Hradec Králové

Přítomní: Richard Seemann, předseda, Milan Blažek, Barbara Köpplová, Lenka Procházková, Milan Uhde;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Omluveni: Iva Kotrlá, Michal Pavlata, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa;
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu, Mgr. Haš, ředitel studia Českého rozhlasu Hradec Králové, vedoucí pracovníci studia.

I. Schválení programu
-
organizační záležitosti,
-informace GŘ,
-setkání s vedením studia ČRo Hradec Králové
-prohlídka studia,
-různé,
-schválení zápisu;
Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací
Převzaté materiály:
a/ JUDr. Voleník, president NKÚ, stanovisko ke kontrole, č.j. 80/2000;
b/ Mir. Vaculík, stížnost na vysílání ČRo 1, č.j. 81/2000;
c/ Výzva RČR RTV pro provozovatele televizního vysílání, č.j.82/2000;
d/ Advokátní kancelář, zpráva o záležitosti F. Koňárka, č.j. 83/2000;
e/ Dr. B. Blažek, návrh spolupráce, č.j. 84/2000;
f/ dopis GŘ + vyhodnocení koncepcí uspořádání regionálního vysílání a vyžádané ekonomické informace, č.j. 85/2000;

Odeslaná pošta:
56/2000 - MUDr. Mgr. I. Langer, odpověď na dopis týkající se vysílání ČRo;
57/2000 - GŘ, žádost o ekonomické informace;
58/2000 - GŘ, předání dokumentů a informace o semináři prof. Hindlse,
59/2000 - J. Žaloudek, odpověď na dopis č.j. 67/2000;
60/2000 - I. Batěk, pokračování korespondence;
61/2000 - F. Lukeš, odpověď na dopis č.j. 77/2000;

Podané informace:
Generální ředitel informoval Radu o:
-vyhodnocování podkladů k outsourcingu OVT,
-průběhu přípravy zákona o Českém rozhlasu (zasedání pracovní skupiny při Ministerstvu kultury dne 18. dubna 2000 se za Radu ČRo zúčastnil Pavel Scheufler);
-zvýšené pozornosti věnované programu ČRo 1;
-připravovaném Rozhodnutí GŘ (vycházejícím ze Statutu a Etického kodexu) - závazné stanovení kompetencí v záležitosti programu;
-personálních otázkách;
zodpověděl otázky členů Rady k předloženým zápisům z porad GŘ.

III. Kontrola úkolů
Úkoly z minulého zasedání byly splněny.

IV. Uložené úkoly
a/ členové Rady prostudují text jednotlivých částí Výroční zprávy;
termín: do 26.4.2000

V. Doporučení Rady

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

VII. Diskuse
Rada diskutovala s ředitelem a vedoucími pracovníky studia ČRo Hradec Králové.

VIII. Termín příštího zasedání
Příští zasedání Rady se bude konat 26.dubna 2000 ve 14,00 hod. v budově Českého rozhlasu.

Z programu:
-návrh řešení regionálních studií Českého rozhlasu ve vztahu k novému, územněsprávnímu uspořádání,
-text Výroční zprávy;
Dne 26. dubna 2000 v 10,00 hod. se uskuteční seminář prof. Hindlse o problematice výzkumů veřejného mínění - II. část (IV.p. č.dv. 425)

IX. Kontrola zápisu
Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé
a/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu:
odpověď na dopisy Dr. Ledra a Dr. Šarbacha připraví Barbara Köpplová,
odpověď na dopis M. Procházky připraví Milan Blažek.
b/ Rada schválila text žádosti Advokátní kanceláři o vypracování právního posudku.
c/ Rada souhlasí s tím, aby postup, navržený Advokátní kanceláři v záležitosti F. Koňárka (dopis č.j. 83/2000) byl zahájen ihned.
d/ Rada schválila text odpovědi prezidentu NKÚ JUDr. Voleníkovi
e/ Projednávání uspořádání regionálních studií ve vztahu k novým, územněsprávním celkům se odkládá na příští zasedání Rady.
Členové Rady si prostudují do příštího zasedání příslušný materiál.
f/ Rada žádá generálního ředitele, aby na příští zasedání Rady, na 15,00 hod. pozval programového ředitele ČRo Dr. Havla a intendanta Ing.arch.Oweyssiho.
g/ Rada žádá generálního ředitele o nahrávku pořadu ČRo 1 vysílaného 7.4.2000, mezi 22. a 23. hod.
h/ Vyžádané nahrávky pořadu Doteky víry byly předány k posouzení Barbaře Köpplové.
i/ Rada zaslala k významnému životnímu jubileu Tomáši Slámovi blahopřejný dopis.
j/ Rada si prohlédla prostory studia ČRo Hradec Králové.
k/ Rada děkuje vedení a sekretariátu studia ČRo Hradec Králové za umožnění výjezdního zasedání Rady a za laskavé přijetí.


Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Hradec Králové, 19. dubna 2000

Spustit audio