Zápis z mimořádného zasedání Rady Českého rozhlasu ze dne 22. 7. 2009

22. červenec 2009

Zápis z mimořádného zasedání Rady Českého rozhlasu ze dne 22. července 2009, konané v ČRo.

Přítomni: Jiří Florian, Dana Jaklová, Ladislav Jíša, členové předsednictva Rady ČRo
Pavel Hazuka, Maria Ptáčková, Tomáš Ratiborský, Antonín Zelenka, Bohuš Zoubek, členové Rady ČRo
Hosté: ing Václav Kasík, Zdeněk Vodsloň, Mgr. Hana Pořízková, JUDr. Jiří Janotka, ing. Jiří Volf, Mgr. Richard Medek

Program:

 • zahájení, schválení programu
 • důvodová zpráva k odvolání generálního ředitele ČRo
 • hlasování k odvolání generálního ředitele ČRo
 • volba prozatímního ředitele ČRo
 • organizační zabezpečení
 • závěr

 1. Jednání mimořádného veřejného zasedání Rady ČRo zahájil její předseda Ing. Jiří Florian, přednesl návrh programu a nechal o něm hlasovat.

 2. Hlasování pro: 6 - T.Ratiborský, P.Hazuka, L.Jíša, J.Florian, D.Jaklová. A.Zelenka
  proti: 2 - M.Ptáčková, B.Zoubek
  zdržel se: 0
  Program byl schválen.

 1. Důvodová zpráva k odvolání generálního ředitele ČRo Ing. Václava Kasíka

 2. Předseda Rady ČRo Jiří Florian přednesl důvodovou zprávu k odvolání generálního ředitele ČRo Ing. Václava Kasíka, kterou připravilo předsednictvo Rady ČRo. K návrhu na odvolání generálního ředitele ČRo přistupuje Rada ČRo na základě zákona č.484/1991 Sb o Českém rozhlasu, paragraf 8, bod 1).
  Důvodová zpráva bude součástí zápisu z dnešního mimořádného veřejného zasedání Rady ČRo.

  Usnesení 80/09
  Text důvodové zprávy k odvolání generálního ředitele ČRo Ing. Václava Kasíka byl schválen.
  Hlasování pro: 6 - T.Ratiborský, P.Hazuka, L.Jíša, J.Florian, D.Jaklová. A.Zelenka
  proti: 2 - M.Ptáčková, B.Zoubek

 1. Hlasování k odvolání generálního ředitele ČRo Ing. Václava Kasíka

 2. Dle Volebního řádu Rady ČRo, který je nedílnou součástí Jednacího řádu Rady ČRo, je toto hlasování tajné. Místopředseda Rady ČRo Ladislav Jíša však předložil návrh, aby v tomto případě, z důvodu transparentnosti, bylo hlasování veřejné a zároveň tím předložil návrh na úpravu Jednacího řádu Rady ČRo, článku V. bodu 2., kde se doplní věta ve znění: "Pokud některý člen Rady požádá o změnu způsobu hlasování z volby tajné na volbu veřejnou, vyžaduje to schválené usnesení Rady v tomto smyslu."

  Usnesení 81/09
  Rada ČRo vyslovila souhlas s úpravou Jednacího řádu Rady ČRo, kde se v čl.5, bod 2 doplňuje věta: "Pokud některý člen Rady požádá o změnu způsobu hlasování z volby tajné na volbu veřejnou, vyžaduje to schválené usnesení Rady v tomto smyslu." Dále se upravuje Volební řád Rady ČRo, který je nedílnou součástí Jednacího řádu Rady ČRo a to v čl. 4, odst.a), bod 2, kde je nový text v tomto znění: "Rada ČRo si ze svého středu zvolí tříčlennou komisi, která bude řídit hlasování o odvolání generálního ředitele ČRo. Komise si ze svého středu zvolí předsedu."
  Hlasování pro: 6 - T.Ratiborský, P.Hazuka, L.Jíša, J.Florian, D.Jaklová. A.Zelenka
  proti: 0
  zdrželi se: 2 - M. Ptáčková, B.Zoubek

  Usnesení 82/09
  Rada ČRo vyslovila souhlas, aby hlasování o odvolání GŘ ČRo ing. Václava Kasíka bylo veřejné.
  Hlasování pro: 8 - 0 - 0

  Usnesení 83/09
  Rada ČRo, na návrh svého předsedy, zvolila tříčlennou sčítací komisi ve složení:
  Ladislav Jíša, Tomáš Ratiborský a Dana Jaklová. Původně navržený Bohuš Zoubek z komise odstoupil.
  Hlasování pro: 6 - T.Ratiborský, P.Hazuka, L.Jíša, J.Florian, D.Jaklová. A.Zelenka
  proti: 0
  zdrželi se: 2 - M. Ptáčková, B.Zoubek

  Sčítací komise si za svého předsedu zvolila Ladislava Jíšu, který seznámil členy Rady ČRo se způsobem hlasování a převzal řízení schůze.

  Veřejné hlasování k odvolání generálního ředitele ČRo Ing. Václava Kasíka

  Pro odvolání generálního ředitele ČRo: 6 - T.Ratiborský, P.Hazuka, L.Jíša, J.Florian, D.Jaklová. A.Zelenka
  Proti odvolání generálního ředitele ČRo : 2 - M. Ptáčková, B.Zoubek
  Sčítací komise k tomuto hlasování zpracovala protokol, který byl podepsán všemi členy.

  Usnesení 84/09
  Generální ředitel ČRo Ing. Václav Kasík byl k dnešnímu dni tzn. k 22.7.2009 odvolán ze své funkce, dle zákona č.484/1991 Sb. O Českém rozhlasu paragrafu 9, bodu 6), neboť přestal splňovat předpoklady pro výkon funkce stanovené tímto zákonem.
  S výsledkem hlasování a s důvodovou zprávou bude seznámen písemně a to neprodleně. Rada ČRo stejně tak zajistí uveřejnění téhož na internetových stránkách, jak ukládá zákon o Českém rozhlasu paragraf 8, bod 1 a), a to nejpozději do 7 dnů.

  Usnesení 85/09
  Rada ČRo rozhodla, že na uvolněné místo generálního ředitele ČRo vypíše výběrové řízení. Výběr a jmenování nového generálního ředitele ČRo uzavře nejpozději do tří měsíců od dnešního dne.
  Hlasování pro: 6 - T.Ratiborský, P.Hazuka, L.Jíša, J.Florian, D.Jaklová. A.Zelenka
  proti: 0
  zdrželi se: 2 - M. Ptáčková, B.Zoubek

 1. Volba prozatímního ředitele ČRo

 2. Usnesení 86/09
  Rada ČRo, na základě návrhu svého předsednictva, jmenovala prozatímního ředitele ČRo Mgr. Richarda Medka do doby, než bude jmenován nový generální ředitel, a to na základě zákona č.484/1991 Sb. o Českém rozhlasu, Statutu ČRo čl.VII.,bodu 8 a svého Jednacího řádu čl.II.,bodu 2.
  Hlasování pro: 6 - T.Ratiborský, P.Hazuka, L.Jíša, J.Florian, D.Jaklová. A.Zelenka
  proti: 0
  zdrželi se: 2 - M. Ptáčková, B.Zoubek

 1. Organizační zabezpečení
 2. Usnesení 87/09
  Rada ČRo rozhodla, že k předání a k převzetí funkce mezi Ing. Václavem Kasíkem a prozatímním ředitelem ČRo Mgr. Richardem Medkem dojde okamžitě po dnešním zasedání Rady ČRo. Rada ČRo doporučuje Richardu Medkovi, aby předávací protokol zabezpečila ředitelka KGŘ Mgr. Hana Pořízková za přítomnosti člena Dozorčí komise Rady ČRo Ing. Jiřího Volfa. Ředitelka KGŘ ve spolupráci s prozatímním ředitelem ČRo Mgr. Richardem Medkem zajistí také veškeré pracovně právní náležitosti s ing. Václavem Kasíkem.
  Hlasování pro: 6 - T.Ratiborský, P.Hazuka, L.Jíša, J.Florian, D.Jaklová. A.Zelenka
  proti: 0
  zdrželi se: 2 - M. Ptáčková, B.Zoubek

  Usnesení 88/09
  Návrh M.Ptáčkové:
  Odložit projednání personálních záležitostí u programového ředitele a výkonného ředitele ČRo na veřejné zasedání Rady ČRo dne 29.7.2009.
  Hlasování pro: M.Ptáčková, B.Zoubek
  proti: T.Ratiborský, L.Jíša, J.Florian, D.Jaklová, A.Zelenka
  zdržel se: T.Hazuka

  Usnesení 89/09
  Rada ČRo bere na vědomí návrh prozatímního ředitele Mgr. Richarda Medka pověřit funkcí programového ředitele pana Petera Duhana a pověřit funkcí výkonného ředitele pana Josefa Havla.
  Hlasování pro: 6 - T.Ratiborský, P.Hazuka, L.Jíša, J.Florian, D.Jaklová. A.Zelenka
  proti: M.Ptáčková
  zdržel se: B.Zoubek

 1. Závěr

Předseda Rady ČRo Jiří Florian poté jednání mimořádného veřejného zasedání Rady ČRo ukončil.

Ověřeni zápisu: D.Jaklová

Zvukový záznam mimořádného zasedání Rady Českého rozhlasu (1/2)

Zvukový záznam mimořádného zasedání Rady Českého rozhlasu (2/2)

Důvodová zpráva a příloha k odvolání generálního ředitele Českého rozhlasu Ing. Václava Kasíka.

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio