Zápis z mimořádného zasedání Rady Českého rozhlasu

3. únor 1999

Zápis z mimořádného zasedání Rady Českého rozhlasu, konaného dne 3. února 1999 v budově rozhlasu.

Přítomni: Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Lenka Procházková, Richard Seemann, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa
Sekretariát: Hana Vágnerová
Hosté: Mgr. Vlastimil Ježek, generální ředitel Českého rozhlasu
Ing. Pavel Koukol, ředitel úseku komunikace ČRo
Mgr. Marek Nespala, právní expert

Mimořádné zasedání řídil Pavel Scheufler

I. Schválení programu
 1. informace generálního ředitele
 2. RS Pankrác
 3. Organizační záležitosti rady
 4. Různé
Program byl hlasováním schválen

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ dopis M. Kaplanové - negativní reakce na zkrácení náboženského vysílání na ČRo 2 - č.j. 26/99
b/ dopis doc. MUDr. Steidla a D. Steidlové - negativní reakce na zkrácení náboženského vysílání na ČRo 2 - č.j.27/99
c/ dopis H. Janderkové - negativní reakce na zkrácení náboženského vysílání na ČRo 2 - č.j.28/99
d/ dopis L. Žižkovské - negativní reakce na zkrácení náboženského vysílání na ČRo 2 - č.j.29/99
e/ dopis M. Maňasové - negativní reakce na zkrácení náboženského vysílání na ČRo 2 - č.j.30/99
f/ dopis Z. Skočdopolové - negativní reakce na zkrácení náboženského vysílání na ČRo 2 - č.j.31/99
g/ dopis Jedličkových - negativní reakce na zkrácení náboženského vysílání na ČRo 2 - č.j.32/99
h/ dopis prof. Ing. Fischera, DrSc. - negativní reakce na zkrácení náboženského vysílání na ČRo 2 - č.j.33/99
i/ dopis Vl. Hadače k hudebnímu formátu ČRo 2 - č.j. 34/99
j/ dopis F. Koňárka - kritické připomínky - č.j. 35/99
k/ dopis Dr. Mesanyové - negativní reakce na zkrácení náboženského vysílání na ČRo 2 - č.j.36/99
l/ dopis M. Adamcové - pozitivní hodnocení vysílání ČRo 2 - č.j. 37/99
m/ dopis z římskokatolické farnosti Hlavnice - negativní reakce na zkrácení náboženského vysílání na ČRo 2 - č.j.38/99
n/ dopis J. Křepelkové - negativní reakce na zkrácení náboženského vysílání na ČRo 2 - č.j. 39/99
o/ dopis Ž. Novotné - negativní reakce na zkrácení náboženského vysílání na ČRo 2 - č.j.40/99
p/ dopis V. Poštulky členům rady - č.j. 41/99
r/ dopis Dr. Brablce - negativní reakce na zkrácení náboženského vysílání na ČRo 2 a připomínky k hudebnímu formátu stanice ČRo 2 - č.j.42/99s/ dopis M. Chráska - k "Dechovkové hitparádě" a lidové hudbě - č.j. 43/99
t/ dopis Dr. Horáčkové - negativní reakce na zkrácení náboženského vysílání na ČRo 2 - č.44/99
u/ dopis manželů Studených - negativní reakce na zkrácení náboženského vysílání na ČRo 2 - č.j. 45/99
v/ dopis Dr. Cagaňové - negativní reakce na zkrácení náboženského vysílání na ČRo 2 - č.j.46/99
w/ dopis D. Žůrkové - negativní reakce na zkrácení náboženského vysílání na ČRo 2 - č.j.47/99
x/ dopis Š. Šíblové - k pořadu "Dechovková hitparáda" - č.j. 48/99

Podané informace:
a/ generální ředitel informoval radu o slavnostním otevření nové budovy studia Českého rozhlasu v Hradci Králové, které se bude konat 26.února 1999. Slavnosti se zúčastní za Radu Českého rozhlasu Pavel Scheufler a Zdeněk Susa;
b/ generální ředitel vyjádřil stanovisko k přímým přenosům bohoslužeb, současné předal radě písemné vyjádření programového ředitele Českého rozhlasu Dr. Havla k tomuto problému. Pracovník Redakce náboženského života v příštím období bude na místě sledovat průběh a časové propozice přímého přenosu bohoslužeb a bude mít pravomoc vydat příslušné pokyny vysílacímu pracovišti;
c/ generální ředitel předal radě na vědomí kopii své "otevřené odpovědi" na "otevřený dopis" Miloše Rejchrta;
d/ generální ředitel Českého rozhlasu a ředitel Úseku komunikace Ing. Pavel Koukol informovali radu o stavu jednání o RS Pankrác;
e/ generální ředitel informoval radu o setkání s novináři, které se bude konat 4. února 1999 v 11.00 hod. v budově rozhlasu (téma: RS Pankrác)

 1. Kontrola úkolů

a/ na jednom ze svých zasedání se rada bude zabývat kontrolou svého usnesení 18/98 - stanovisko rady k vysílání ČRo 1 - úkol trvá,
b/ členové rady a vedení Českého rozhlasu zrevidují Statut Českého rozhlasu a doponí je o Etický kodex - do 1.7.1999
c/ Pavlu Scheuflerovi rada ukládá, aby srovnáním několika předložených materiálů vypracoval jeden návrh společného dokumentu (deklarace) s variantami - úkol trvá
d/ členům rady se ukládá, aby se připravovali na rozpravu o ČRo 1 -
úkol trvá
e/ zajištění pravidelného zasílání "Obsahové analýzy..." úkol splněn


 1. Uložené úkoly

a/ členové rady se připraví na diskusi o ČRo 2 - pořady pro děti a mládež, Dobré jitro 17.2.1999
- hudební formát ČRo 2 24.2.1999

b/ členové rady se připraví na roční zhodnocení práce
předsednictva rady (v souladu s jednacím řádem) 24.3.1999


 1. Doporučení rady

 1. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 5/99

Rada Českého rozhlasu vyslechla zprávu ředitele úseku komunikace Českého rozhlasu ing. Pavla Koukola a generálního ředitele Českého rozhlasu Mgr. Vlastimila Ježka o aktuální situaci týkající se prodeje rozestavěného rozhlasové střediska Pankrác. Rada vzala na vědomí postup navržený generálním ředitelem.
Hlasování: 7 hlasů pro

Usnesení 6/99

V souvislosti s rezignací dosavadního předsedy Vladimíra Poštulky na členství v Radě Českého rozhlasu ke dne 28. ledna 1999 přijala rada na svém zasedání 3. února 1999 tato rozhodnutí:
1/ pověřila místopředsedu rady Pavla Scheuflera, aby do volby předsednictva Rady Českého rozhlasu vykonával funkci jejího předsedy;
2/ stanovila termín pravidleného ročního zhodnocení práce předsednictva rady na den 24. března 1999. Téhož dne proběhne rovněž volba předsednictva
Hlasování: 7 hlasů pro


 1. Diskuse

a/ rada diskutoval o aktuální situaci týkající se prodeje rozestavěného rozhlasového střediska Pankrác a přijala usnesení 5/99;
b/ rada diskutoval o organizačních záležitostech rada a přijala usnesení 6/99.
Rada poděkovala dopisem odstoupivšímu předsedovi Rady Českého rozhlasu Vladimíru Poštulkovi za jeho práci v radě;
c/ rada se zabývala programem svých příštích zasedání

 1. Termín příštího zasedání

Příští řádné zasedání se koná 8. února 1999 v 16,00 hod. ve studiu Českého rozhlasu v Brně. (odjezd do Brna od budovy rozhlasu ve 13,00 hod.) 9. února 1999 rada navštíví ORF ve Vídni.

Termíny dalších zasedání:
17. února 1999 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu;
Program: m.j. zhodnocení návštěvy ORF ve Vídni,
diskuse o Výroční zprávě,
diskuse o vysílání pro děti a mládež na ČRo 2
diskuse o pořadu "Dobré jitro" - ČRo 2

24. února 1999 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu;
Program: m.j. hudební formát ČRo 2
Výroční zpráva
 1. Kontrola zápisu

Uložené úkoly byly splněny.

 1. Různé

a/ Rada žádá generálního ředitele, aby na zasedání rady dne 17. února 1999 pozval jménem Rady Českého rozhlasu
1/ pracovníky redakce vysílání pro děti (ČRo 2)
dále všechny pracovníky ČRo 2, kteří se chtějí zúčastnit diskuse o vysílání pro děti a mládež.
Diskuse bude zahájena v 15,00 hod.;
2/ redaktory pořadu "Dobré jitro",
dále všechny pracovníky ČRo 2, kteří se chtějí zúčastnit diskuse o pořadu "Dobré jitro".
Diskuse bude zahájena v 16,15 hod.

b/ Rada žádá generálního ředitele, aby na zasedání rada nde 24. února 1999 pozval jménem Rady Českého rozhlasu hudební dramaturgy a hudební redaktory, ČRo 2, dále všechny pracovníky ČRo 2, kteří se chtějí zúčastnit diskuse o hudebním formátu stanice ČRo 2.
Diskuse o hudebním formátu ČRo 2 bude zahájena v 16,30 hod.

c/ Na své zasedání 24. února 1999 zve ing. Hanu Hajnou, ekonomku kanceláře GŘ. Jednání se bude týkat rozpočtu Rady Českého rozhlasu na letošní rok.

d/ Rada žádá generálního ředitele o záznam vysílání pro dětia mládež za období 25.1. - 31.1.1999 - ČRo 2, (s výjimkou nedělní pohádky avšak včetně pořadu PERISKOP).

e/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu.
V této souvislosti rada předává prostřednictvím svého sekretariátu generálnímu řediteli následující dopisy posluchačů s žádostí o stanovisko, prošetření, příp. přímou odpověď pisateli.
1/ dopis p. Lukeše, žádost o prošetření a o písemnéstanovisko -
(viz zápis z 2. zasedání rady ze dne 13. 1. 1999);
2/ dopisy Dr. Brablce, stanovisko k vysílání hudby;
3/ dopis Z. Strnadové, přímou odpověď pisatelce - (kopii na vědomí radě)
4/ dopis M. Chráka, prošetření a písemné stanovisko;
5/ dopis ing. Schmitta, přímou odpověď pisateli - (kopii na vědomí radě);
6/ dopis Š. Šíblové, písemné stanovisko.


Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha 3, února 1999

Spustit audio