Zápis z mimořádné schůze Rady Českého rozhlasu,

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
ze dne 19. září 2007, konané v budově Českého rozhlasu v Praze (Studiový dům)
Přítomni: Jiří Florian, Dana Jaklová, Bohuš Zoubek, členové předsednictva Rady ČRo,
Ladislav Jíša, Richard Seemann, Milan Blažek, Antonín Zelenka, Milan Kudrys, členové Rady ČRo
Omluvena: Maria Ptáčková, členka Rady ČRo
Sekretariát: Jaroslava Jandová


Jednání řídil předseda Rady ČRo Jiří Florian

Program:

1/ Stanovisko Rady ČRo ke stížnosti p. Štěpána Kotrby ze dne 15. srpna 2007 na porušení Kodexu ČRo, zákona 484/1991 Sb., a zákona 231/2001 Sb. pracovníky ČRo 1 - Radiožurnálu zveřejněním Kubiceho zprávy, vysíláním nepravdivých informací, manipulací s důkazy z vyšetřování závažného trestného činu a zatajováním důkazů a i deformací před orgány činnými v trestním řízení.

2/ Stanovisko Rady ČRo ke stížnosti p. Štěpána Kotrby ze dne 5. září 2007 - sdělení, odvolání proti usnesení z 29. srpna 2007.

3/ Stanovisko Rady ČRo na doplňující stížnost p. Michala Žemličky z 23.8.2007, týkající se reklamního sdělení v ČRo.

Program byl schválen jednomyslně.

Judr. Jíša předložil návrhy odpovědí na uvedené stížnosti, po projednání bylo rozhodnuto členy Rady ČRo následovně:

ad 1/
Hlasování: 7,0,1
pro 7: pí Jaklová, pp. Blažek, Florian, Jíša, Zoubek, Zelenka, Kudrys
zdržel se: p. Seemann

ad 2/
Hlasování: 8,0,0

Ad 3/
Hlasování: 8,0,0

Zápis byl hlasitě přečten a odsouhlasen jednomyslně všemi členy Rady ČRo.

Odpovědi na uvedené stížnosti se stávají současně nedílnou přílohou této mimořádné schůze Rady ČRo.
Vážený pan
Štěpán Kotrba
Vídeňská 960/56
140 00 Praha 4


V Praze dne 19. září 2007
č.j. 98/07

Pane Kotrbo,

Rada ČRo na svém mimořádném zasedání dne 19.9.2007 projednala Vaši stížnost z 15.8.2007 na porušení Kodexu ČRo, zákona 484/1991 Sb., a zákona 231/2001 Sb. pracovníky ČRo 1 - Radiožurnálu zveřejněním Kubiceho zprávy, vysíláním nepravdivých informací, manipulací s důkazy z vyšetřování závažného trestného činu a zatajováním důkazů a i deformací před orgány činnými v trestním řízení.

Rada ČRo požádala o stanovisko generálního ředitele ČRo ing. Václava Kasíka a na základě doplňujících rozborů konstatuje, že zástupce ředitele ČRo 1 - Radiožurnál nikdy nebyl v kontaktu, ani osobním, ani písemném s vyšetřovatelem případu, ČRo nikdy nepověřil AK Winter a spol. zastupováním instituce v případě vyšetřování kolem tzv. Kubiceho zprávy.

V případě případného porušení Kodexu ČRo se u tzv. Kubiceho zprávy nejednalo o materiál, který by nesl známky podvrhu. Tuto zprávu do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přinesl plk. Jan Kubice. Jeho práce, ani činnost jím řízeného útvaru, nebyla do té doby nikým z policie ČR ani Ministerstva vnitra zpochybňována.

Rada ČRo neshledala ve Vámi uváděné stížnosti porušení zákonů či Kodexu ČRo ze strany pracovníků ČRo 1 - Radiožurnálu v informovanosti o tomto případu.


Jiří Florian, v.r.
předseda Rady Českého rozhlasu


Vážený pan
Štěpán Kotrba
Vídeňská 960/56
140 00 Praha 4V Praze dne 19.9. 2007
Č.j. 97/07

Pane Kotrbo,

na mimořádném zasedání Rady ČRo dne 19.září 2007 bylo projednáno Vaše sdělení, odvolání proti usnesení a stížnost z 5.9.2007.

Rada ČRo po důkladném zvážení Vašich argumentů sděluje následující:

1/ Rada ČRo neshledala důvod pro zveřejňování interních podkladů, které pro svá rozhodnutí získala. A to nejen písemně, ale i v rozhovorech s představiteli ČRo bez pořizování zvukového záznamu.
Ze zasedání Rady ČT se nemusíme poučovat, my seznam všech stížností uveřejňujeme na svých zasedáních (zvukový záznam je jejich součástí) a to včetně odpovědí.

2/ O Vašich dvou stížnostech rozhodla Rada ČRo na svém zasedání 29.8.2007 a nikoliv radní.
Text odpovědi byl zvukově zaznamenán a zveřejněn.
Projednali jsme tak obě odpovědi na Vaše stížnosti veřejně.
Tolik k Vašemu odvolání k usnesení.

3/ K Vaší stížnosti z 5.9.07 uvádíme, že k jednotlivým návrhům odpovědí na jednotlivé stížnosti otevřel vždy předseda Rady ČRo diskuzi, což má charakter jednotlivého projednání a odpovědi jsou dle čl. VII, odst. 3 Jednacího řádu Rady ČRo jasně formulované.
Určený radní má proto pouze roli zpravodaje.
Zápisy ze zasedání předsednictva - jako funkčního, operativního orgánu, se po jejich schválení na zasedáních Rady ČRo stávají součástí zápisu tohoto zasedání a tím nabývají právní platnost. A každý tento zápis se projednává a schvaluje jednotlivě. Rada ČRo v tomto neshledává ani porušení zákona 484/1991 Sb., ani svého Jednacího řádu. Neshledává ani tu skutečnost, že by čl. VIII Jednacího řádu Rady ČRo nebyl v souladu s tímto zákonem, jde o zajištění operativního fungování Rady ČRo, které je na veřejných zasedáních Rady ČRo následně schvalován.

4/ Na závěr Rada ČRo konstatuje, že i elektronická pošta je formou písemnou a při dodržování pravidel - tzn. uvedení totožnosti dotyčného s celou adresou - to považuje samozřejmě za dostačující.

5/ Ohledně čl. VII, bodu 2 Jednacího řádu Rady, Rada ČRo přijala opatření, aby zápis ze svých zasedání schvalovala ihned a to před jejich ukončením.
Jiří Florian, v.r.
předseda Rady Českého rozhlasuV Praze dne 19. září 2007
č.j. 99/07

Vážený pane Žemličko,

z pověření Rady ČRo reaguji na Vaši doplňující stížnost z 23.8.07.

Na postoupení korespondence Stálé komisi pro sdělovací prostředky PS
Parlamentu ČR máte samozřejmě právo.

Já pouze podotýkám, že regulace reklamy je dána příslušnými zákony a na
jejich porušení lze podat stížnost Radě pro reklamu.

Český rozhlas sám nemůže stanovit podmínky pro reklamní sdělení mimo rámec
těchto zákonů.


S pozdravem

JUDr. Ladislav Jíša
člen Rady ČRo

zvukový záznam