Zápis z 9. zasedání Rady Českého rozhlasu

15. březen 1999

konaného dne 15. března 2000 v budově ČRo

Přítomní: Richard Seemann, předseda, Milan Bla ek, Barbora Köpplová, Iva Kotrlá, Michal Pavlata, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde
Sekretariát: Iva Rajsiglová (členové Rady schválili v emi hlasy změnu při zapisování zápisu)
Omluveny: Lenka Procházková, Hana Vágnerová - nemoc
Hosté: Ing. J. Cincibus, poradce Rady ČRo, Mgr. Jaroslav Vydra, člen odborné komise Rady ČRo, Ing. Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu, PhDr. Josef Havel, ředitel Úseku programu ČRo, Mgr. Alexandr Pícha, éfredaktor ČRo 1 - Radio urnál + editoři a směnaři ČRo 1 - viz prezenční listina

I. Schválení programu

- informace o jednáních, která vedl předseda Rady ČRo

- náměty pro práci s rozpočtem

- přijetí člena komise Rady ČRo

- informace GŘ

- diskuse s pracovníky ČRo 1

- různé

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály

- - dopis předsedy SKPSP PS PČR Dr. Mgr. Langra - postoupení dvou dopisů posluchačů - čj. 56/2000;

- I. Batěk, pokračování korespondence, č.j. 57/2000;

Odeslaná po ta

- 45/2000 - Dr. Voleník, prezident NKÚ, pokračování korespondence;

- 48,50,51/2000 - korespondence s generálním ředitelem ČRo;

- 49/2000 - pozvání člena odborné komise Rady na setkání s Radou;

III. Podané informace

Předseda Rady ČRo informoval Radu o jednání s

- JUDr. Hynkem, právním poradcem Rady,

- J. Hodačem a jeho nástupu do ČRo,

- Kl. Luke em o jeho hodnocení vysílání ČRo 1,

- Karlem Weinlichem,

- dále informoval o pozvání na MZV ČR týkající se Vysílání do zahraničí.

Generální ředitel informoval Radu o

- předaných nahrávkách vysílání pro etnické men iny,

- Smlouvě o zaji tění a provozování rozhlasového vysílání ČR do zahraničí,

- reklamní kampani zaměřené na prezentaci ČRo,

- přípravě stěhování do nové budovy ČRo,

- finanční situaci ČRo k 15. 3. 2000,

- nově vytvářeném týmu v rámci Kanceláře GŘ.

Generální ředitel zodpověděl otázky členů Rady k předaným zápisům z porad GŘ 6.3. a 7.3.2000.

Rada ádá GŘ o poskytnutí dal ích nahrávek v německém jazyce.

Náměty pro práci s rozpočtem

Poradce Rady ČRo ing. Cincibus seznámil Radu s náměty pro práci s rozpočtem. Z jednání vyplynulo:

- Rada ádá GŘ ČRo o poskytování pravidelných čtvrtletních zpráv o plnění rozpočtu. Hlasování: 7 hlasů pro

- Rada ádá GŘ, aby její expert ing. Cincibus mohl spolupracovat se slo kami ČRo při tvorbě těchto pravidelných čtvrtletních zpráv.
Hlasování: 7 hlasů pro

- Rada ádá GŘ o posouzení vhodnosti dal í aktualizace Pravidel ekonomického řízení Českého rozhlasu.
Hlasování: 7 hlasů pro.

Kontrola úkolů

a/ v ichni členové Rady odevzdají příslu né texty pro Výroční zprávu Rady ČRo o činnosti ČRo za rok 1999 do sekretariátu Rady -
termín: do 10.dubna 2000;

IV. Ulo ené úkoly

a/ Rada ukládá svému předsedovi vypracovat návrh pravidel, jimi by se řídila činnost expertů, resp. členů komise Rady ČRo, týkající se vnitřních zále itostí Českého rozhlasu. Hlasování: 7 hlasů pro.

V. Doporučení Rady

--

Usnesení v číselné posloupnosti

--

Diskuse

a/ Přijetí člena komise Rady ČRo:
Rada přijala Mgr. Jaroslava Vydru a diskutovala s ním o směru jeho spolupráce s Radou ČRo. Ta by se zejména týkala připravovaného "Etického kodexu pracovníka Českého rozhlasu" a problematikou s tím spojenou. V této souvislosti Rada Mgr. Vydrovi předá základní dokumenty, které se tohoto týkají.
Hlasování: 7 hlasů pro.

b/ Rada diskutovala s pracovníky ČRo 1 - Radio urnál nad předlo enými materiály:

- "Ozvěny Ozvěn dne" - Obsahová analýza hlavního zpravodajského pořadu ČRo 1 - Radio urnálu "Ozvěny dne" (zpracovaný PhDr. Irenou Reifovou)

- Rozbor jednotlivých pořadů Ozvěn dne /16.11. - 9.12. 1999/ (zpracovaný pí Petru kou ustrovou)

- O četbě domácího tisku v Radio urnálu (zpracovaný p. Kl. Luke em).

VIII. Termín pří tího zasedání

Pří tí řádné zasedání Rady ČRo se bude konat 22. března 2000 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Z programu:

- - setkání se členem odborné komise Rady p. Vlasákem - 15,00 hod.

- - diskuse o vysílání pro národnostní men iny - 16,00 hod.

Dal í zasedání:

29. března 2000 - "Dopracování materiálů k problému rozhlasových poplatků a regionálních studií" - prodlou en termín pro předlo ení tohoto materiálu. Rada se bude touto problematikou zabývat na svém zasedání dne 29. března 2000.

IX. Kontrola zápisu

Ulo ené úkoly byly splněny.

X. Různé

- Rada se zabývala korespondencí do lou na její adresu.

- Rada vyslovuje podporu Smlouvě o zaji tění a provozování rozhlasového vysílání ČR do zahraničí a pověřuje svého předsedu, aby toto tlumočil na jednání Konzultační rady MZV ČR pro vysílání do zahraničí na jejím zasedání dne 17. 3. 2000.
Hlasování: 7 hlasů pro

- Rada ádá GŘ o předlo ení materiálů o výzkumech veřejného mínění pro Český rozhlas a Českou televizi vč. novinářského zpracování k besedě prof. Hindlse, která se koná dne 26. 4. 2000 v 10.00 hod. v zasedací místnosti ČRo.

- Rada obdr ela "Návrh na odpolední typ pořadů pro děti", který byl předán bez průvodního dopisu, a byl vrácen zpět GŘ.

- Rada oceňuje uspořádání akce "Tam, kde jsem doma po síti" a "Malujeme s Hajajou", kterou připravil ČRo 7 a ČRo 2, a která se konala ve prospěch Domova pro mentálně a tělesně posti ené dětí v Otrokovicích.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala I. Rajsiglová
Praha, 15. března 2000

Spustit audio