Zápis z 9. zasedání Rady Českého rozhlasu

15. březen 2000

konaného dne 15. března 2000 v budově ČRo

Přítomní: Richard Seemann, předseda, Milan Blažek, Barbora Köpplová, Iva Kotrlá, Michal Pavlata, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde
Sekretariát: Iva Rajsiglová (členové Rady schválili všemi hlasy změnu při zapisování zápisu)
Omluveny: Lenka Procházková, Hana Vágnerová - nemoc
Hosté: Ing. J. Cincibus, poradce Rady ČRo, Mgr. Jaroslav Vydra, člen odborné komise Rady ČRo, Ing. Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu, PhDr. Josef Havel, ředitel Úseku programu ČRo, Mgr. Alexandr Pícha, šéfredaktor ČRo 1 - Radiožurnál + editoři a směnaři ČRo 1 - viz prezenční listina

I. Schválení programu

- informace o jednáních, která vedl předseda Rady ČRo

- náměty pro práci s rozpočtem

- přijetí člena komise Rady ČRo

- informace GŘ

- diskuse s pracovníky ČRo 1

- různé

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály

- - dopis předsedy SKPSP PS PČR Dr. Mgr. Langra - postoupení dvou dopisů posluchačů - čj. 56/2000;

- I. Batěk, pokračování korespondence, č.j. 57/2000;

Odeslaná pošta

- 45/2000 - Dr. Voleník, prezident NKÚ, pokračování korespondence;

- 48,50,51/2000 - korespondence s generálním ředitelem ČRo;

- 49/2000 - pozvání člena odborné komise Rady na setkání s Radou;

III. Podané informace

Předseda Rady ČRo informoval Radu o jednání s

- JUDr. Hynkem, právním poradcem Rady,

- J. Hodačem a jeho nástupu do ČRo,

- Kl. Lukešem o jeho hodnocení vysílání ČRo 1,

- Karlem Weinlichem,

- dále informoval o pozvání na MZV ČR týkající se Vysílání do zahraničí.

Generální ředitel informoval Radu o

- předaných nahrávkách vysílání pro etnické menšiny,

- Smlouvě o zajištění a provozování rozhlasového vysílání ČR do zahraničí,

- reklamní kampani zaměřené na prezentaci ČRo,

- přípravě stěhování do nové budovy ČRo,

- finanční situaci ČRo k 15. 3. 2000,

- nově vytvářeném týmu v rámci Kanceláře GŘ.

Generální ředitel zodpověděl otázky členů Rady k předaným zápisům z porad GŘ 6.3. a 7.3.2000.

Rada žádá GŘ o poskytnutí dalších nahrávek v německém jazyce.

Náměty pro práci s rozpočtem

Poradce Rady ČRo ing. Cincibus seznámil Radu s náměty pro práci s rozpočtem. Z jednání vyplynulo:

- Rada žádá GŘ ČRo o poskytování pravidelných čtvrtletních zpráv o plnění rozpočtu. Hlasování: 7 hlasů pro

- Rada žádá GŘ, aby její expert ing. Cincibus mohl spolupracovat se složkami ČRo při tvorbě těchto pravidelných čtvrtletních zpráv.
Hlasování: 7 hlasů pro

- Rada žádá GŘ o posouzení vhodnosti další aktualizace Pravidel ekonomického řízení Českého rozhlasu.
Hlasování: 7 hlasů pro.

Kontrola úkolů

a/ všichni členové Rady odevzdají příslušné texty pro Výroční zprávu Rady ČRo o činnosti ČRo za rok 1999 do sekretariátu Rady -
termín: do 10.dubna 2000;

IV. Uložené úkoly

a/ Rada ukládá svému předsedovi vypracovat návrh pravidel, jimiž by se řídila činnost expertů, resp. členů komise Rady ČRo, týkající se vnitřních záležitostí Českého rozhlasu. Hlasování: 7 hlasů pro.

V. Doporučení Rady

--

Usnesení v číselné posloupnosti

--

Diskuse

a/ Přijetí člena komise Rady ČRo:
Rada přijala Mgr. Jaroslava Vydru a diskutovala s ním o směru jeho spolupráce s Radou ČRo. Ta by se zejména týkala připravovaného "Etického kodexu pracovníka Českého rozhlasu" a problematikou s tím spojenou. V této souvislosti Rada Mgr. Vydrovi předá základní dokumenty, které se tohoto týkají.
Hlasování: 7 hlasů pro.

b/ Rada diskutovala s pracovníky ČRo 1 - Radiožurnál nad předloženými materiály:

- "Ozvěny Ozvěn dne" - Obsahová analýza hlavního zpravodajského pořadu ČRo 1 - Radiožurnálu "Ozvěny dne" (zpracovaný PhDr. Irenou Reifovou)

- Rozbor jednotlivých pořadů Ozvěn dne /16.11. - 9.12. 1999/ (zpracovaný pí Petruškou Šustrovou)

- O četbě domácího tisku v Radiožurnálu (zpracovaný p. Kl. Lukešem).

VIII. Termín příštího zasedání

Příští řádné zasedání Rady ČRo se bude konat 22. března 2000 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Z programu:

- - setkání se členem odborné komise Rady p. Vlasákem - 15,00 hod.

- - diskuse o vysílání pro národnostní menšiny - 16,00 hod.

Další zasedání:

29. března 2000 - "Dopracování materiálů k problému rozhlasových poplatků a regionálních studií" - prodloužen termín pro předložení tohoto materiálu. Rada se bude touto problematikou zabývat na svém zasedání dne 29. března 2000.

IX. Kontrola zápisu

Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

- Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu.

- Rada vyslovuje podporu Smlouvě o zajištění a provozování rozhlasového vysílání ČR do zahraničí a pověřuje svého předsedu, aby toto tlumočil na jednání Konzultační rady MZV ČR pro vysílání do zahraničí na jejím zasedání dne 17. 3. 2000.
Hlasování: 7 hlasů pro

- Rada žádá GŘ o předložení materiálů o výzkumech veřejného mínění pro Český rozhlas a Českou televizi vč. novinářského zpracování k besedě prof. Hindlse, která se koná dne 26. 4. 2000 v 10.00 hod. v zasedací místnosti ČRo.

- Rada obdržela "Návrh na odpolední typ pořadů pro děti", který byl předán bez průvodního dopisu, a byl vrácen zpět GŘ.

- Rada oceňuje uspořádání akce "Tam, kde jsem doma po síti" a "Malujeme s Hajajou", kterou připravil ČRo 7 a ČRo 2, a která se konala ve prospěch Domova pro mentálně a tělesně postižené dětí v Otrokovicích.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala I. Rajsiglová
Praha, 15. března 2000

Spustit audio