Zápis z 9. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (30. 9. 2010)

30. září 2009

Zápis z 9. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu ze dne 30. září 2009, konané v ČRo

Přítomni: Jiří Florian, Dana Jaklová, Ladislav Jíša, členové předsednictva Rady ČRo, Maria Ptáčková, Pavel Hazuka, Tomáš Ratiborský, Antonín Zelenka, Bohuš Zoubek, členové Rady ČRo
Omluven: 0
Sekretariát: Jaroslava Jandová, tajemnice RČRo
Hosté: Richard Medek, prozatímní ředitel ČRo, Josef Havel, pověřený výkonný ředitel ČRo, Peter Duhan, pověřený programový ředitel ČRo, Jiří Mejstřík, kandidát na funkci GŘ ČRo, Richard Medek a Peter Duhan také kandidují na funkci GŘ ČRo

PROGRAM:

 • zahájení + schválení programu
 • schválení zápisů z předsednictva RČRo
 • informace vedení ČRo k rekonstrukci objektu ČRo - Vinohradská 12, Praha 2 - aktuální zhodnocení situace
 • hodnocení stanic a reakce ředitelů za srpen 2009
 • stížnosti/názory/náměty posluchačů
 • projednání nájemních a kupních smluv ČRo - neveřejný bod programu
 • smlouva o poskytování právních služeb mezi RČRo a advokátem Mgr. J.Hrabovským
 • personální návrh prozatímního ředitele ČRo Richarda Medka
 • volba generálního ředitele ČRo
 • různé, závěr

Jednání veřejného zasedání Rady ČRo zahájil její předseda Ing. Jiří Florian, přednesl návrh programu a nechal o něm hlasovat.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 126/09
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 26.8.2009.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 127/09
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 2.9.2009.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 128/09
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 9.9.2009.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 129/09
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 23.9.2009.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 130/09
Rada ČRo vzala na vědomí informace o aktuálním zhodnocení rekonstrukce historické budovy ČRo, P 2 - Vinohradská 12, které přednesli zástupci vedení ČRo.
Rada ČRo bere na vědomí reálné vyhodnocení situace, na jejíž neuspokojivý stav mnohokrát poukazovala. Ukládá prozatímnímu řediteli ČRo Richardu Medkovi, aby tento úkol bral jako prioritní a nadále průběžně Radu o situaci informoval.
Hlasování: 7-0-1
Pro: D.Jaklová, J. Florian, L.Jíša, P.Hazuka, T. Ratiborský, A.Zelenka, B.Zoubek
Proti: 0
Zdržel se: M. Ptáčková

Usnesení 131/09
Rada ČRo bere na vědomí informaci předloženou Antonínem Zelenkou za srpen 2009, která čerpala z podkladů hodnotitelů jednotlivých vybraných stanic ČRo a z reakcí příslušných ředitelů či šéfredaktorů těchto stanic.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 132/09
Rada ČRo projednala a vzala na vědomí texty odpovědí na následující stížnosti či připomínky posluchačů:

 • Mgr. Miroslavu Matěchovi ze 24.8.09 ve věci připomínek k ČRo
 • RNDr. Stanislavu Libovickému, CSc. ze 27.8.09 ve věci připomínek k vysílání ČRo
 • panu Petru Vilgusovi z 31.8.09 ve věci prodeje objektu ČRo v Přerově nad/L
 • panu Jiřímu Vonšíkovi z 31.8.09 ohledně meteorologických zpráv na ČRo 1
 • panu Tomáši Mohrovi z 9.9.09 ohledně zprávy o týrání dítěte v Ostravě
 • panu Jiřímu Markovi z 15.9.09 ohledně hudby na ČRo 1 Rž.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 133/09
Rada odsouhlasila texty odpovědí na:
- připomínky Ing. Libora Křivky k Důvodové zprávě k odvolání generálního ředitele ČRo Ing. Václava Kasíka, které si nechala posoudit advokátem Mgr. Jiřím Hrabovským
Hlasování: 6-0-2
Pro: D.Jaklová, J. Florian, L.Jíša, P.Hazuka, T. Ratiborský, A.Zelenka
Proti: 0
Zdržel se: M. Ptáčková, B.Zoubek

Usnesení 134 /09
Rada odsouhlasila texty odpovědí na:

 • dopis MUDr. Davida Ratha, hejtmana Středočeského kraje, ohledně prodeje objektu ČRo v Přerově nad/L
 • upozornění pana Vladimíra Koníčka, které členům Rady ČRo rozdal na mimořádném zasedání Rady ČRo 23.9.09 s tím, že se Rada ČRo ztotožňuje s odpovědí svého předsedy z 2.9.09 ve stejné věci.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 135/09
Rada Českého rozhlasu prohlásila další bod jednání za neveřejný - tj. usnesení 136/09, 137/09 a 138/09 ve smyslu § 7, odst.3 Zákona o Českém rozhlase č.484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 136/09
k prodeji objektu v Peci pod Sněžkou:

Rada Českého rozhlasu žádá prozatímního ředitele Českého rozhlasu Richarda Medka, aby prověřil všechny okolnosti, které vedly k přípravě kupní smlouvy na objekt ČRo v Peci p/Sněžkou s p. Jiřím Vránou. Rada Českého rozhlasu doporučuje klasickou cestu prodeje s otevřenou nabídkou a proto se obrací na svou Dozorčí komisi, aby znovu projednala způsob prodeje i okolnosti kupní smlouvy.
L.Jíša: upozorňuje na možné problémy finančního rázu, spojené s prodlužováním prodeje.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 137/09
k nájemní smlouvě objektu v Železné Rudě:

Rada Českého rozhlasu na doporučení své Dozorčí komise souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s Marií Duškovou k objektu ČRo Železná Ruda - Špičák, a to na dobu neurčitou. Rada Českého rozhlasu současně doporučuje prozatímnímu řediteli ČRo Richardu Medkovi, příp. nově zvolenému generálnímu řediteli ČRo, aby výhledově připravil prodej této nemovitosti, která není přímo využívána k vlastní činnosti Českého rozhlasu.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 138/09
Rada ČRo odsouhlasila smlouvu O poskytování právních služeb s advokátem Mgr. Jiřím Hrabovským a pověřila svého předsedu Ing. Jiřího Floriana, aby ji podepsal.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 139/09
Rada Českého rozhlasu na základě § 8, odst 1, písm. a) zákona o Českém rozhlase a v souladu s čl. 14, bod 1. Statutu Českého rozhlasu na návrh prozatímního ředitele ČRo Richarda Medka jmenuje k 1.10.2009 PhDr. Josefa Havla do funkce "ředitel ČRo Regina".
Hlasování: 7-0-1
Pro: D.Jaklová, J. Florian, L.Jíša, P.Hazuka, T. Ratiborský, A.Zelenka, B.Zoubek
Proti: 0
Zdržel se: M. Ptáčková

Volba generálního ředitele Českého rozhlasu

Volební komise pro přípravu volby generálního ředitele ČRo ve složení Ladislav Jíša - předseda, Dana Jaklová a Pavel Hazuka - členové, zvolená na mimořádném veřejném zasedání 23.9.09, připravila na dnešní veřejné zasedání volbu generálního ředitele Českého rozhlasu takto:

 • předseda volební komise seznámil členy Rady ČRo s navrženými kandidáty i s volebním řádem
 • vyzval jednotlivé kandidáty, dle abecedního pořádku, aby seznámili Radu ČRo se svými projekty, k navrženým kandidátům byla vedena rozprava členů Rady ČRo

Usnesení 140/09
Členové Rady ČRo zvolili volební komisi pro volbu generálního ředitele ČRo, která si ze svého středu určila: Ladislava Jíšu za předsedu, Danu Jaklovou a Pavla Hazuku za členy komise.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 141/09
Předseda volební komise L. Jíša seznámil volitele se způsobem úpravy volebních lístků pro prvé kolo volby.

V 1. kole získali:

Mgr. Peter Duhan4 hlasy
Mgr. Richard Medek4 hlasy
JUDr. Jiří Mejstřík0 hlasů

Do druhého kola postupují kandidáti: Peter Duhan a Richard Medek

V 2. kole získali:

Mgr. Peter Duhan2 hlasy
Mgr. Richard Medek6 hlasů

Generálním ředitelem Českého rozhlasu byl zvolen Mgr. Richard Medek s počtem šesti hlasů.
Protokol o volbě je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: 8-0-0

Různé:
L.Jíša: upozorňuje na krátkou mimořádnou schůzi Rady ČRo dne 7. října 2009 od 14:00 hod. v souvislosti se zvolením Mgr. Richarda Medka generálním ředitelem ČRo.

Rada žádá generálního ředitele, aby jejím jménem poděkoval organizátorům akce:

 • Pietní akt k výročí srpnových událostí roku 1968 - 21. srpna 2009 - Praha - slavnostní uctění památky obětí srpnových událostí roku 1968 spojené s kladením smutečních věnců, akce se vedle zástupců ČRo zúčastnili nejvyšší ústavní činitelé a představitelé politického, společenského a kulturního života v ČR
 • Rozhlasový podzim- září 2009 - Praha - prolog hudebního festivalu rozhlasových symfonických orchestrů, jehož pořadatelem je dceřiná společnost ČRo Radioservis a hlavním mediálním partnerem Český rozhlas. V rámci programu festivalu se ve dvou koncertech představil také Symfonický orchestr Českého rozhlasu
 • 35. výročí existence Zelené vlny - 22. září 2009 - Praha - setkání s novináři u příležitosti výročí dopravního vysílání ČRo. Hovořilo se o problémech, současnosti a budoucnosti Zelené vlny v České republice. ČRo informoval média též o některých novinkách, např. nově začala Zelená vlna poskytovat dopravní informace na území Slovenska

Usnesení 142/09
Rada Českého rozhlasu svolává 10. řádnou schůzi na 21. října 2009. Pověřuje předsednictvo Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání schůze.
Z jednání se omluvil: Pavel Hazuka
Hlasování: 7-0-0

Ověření zápisu: Dana Jaklová

protokol z 1. volby GŘ ČRo

protokol z 2. volby GŘ ČRo

Zvukový záznam z 9. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (1/2)

Zvukový záznam z 9. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (2/2)

Zápis z jednání předsednictva Rady Českého rozhlasu ze dne 26.08.2009

Zápis z jednání předsednictva Rady Českého rozhlasu ze dne 02.09.2009

Zápis z jednání předsednictva Rady Českého rozhlasu ze dne 09.09.2009

Zápis z jednání předsednictva Rady Českého rozhlasu ze dne 23.09.2009

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio