Zápis z 8. zasedání Rady Českého rozhlasu

10. březen 1999

konaného dne 10. března 1999 v budově rozhlasu

Přítomní: Pavel Scheufler, úřadující předseda,
Barbara Köpplová, Richard Seemann, Zdeněk Susa, Iva Kotrlá.

Sekretariát: Hana Vágnerová.

Omluveni: Milan Blažek, Lenka Procházková

Hosté: Dr. Havel, programový ředitel Českého rozhlasu.


I. Schválení programu zasedání

a/ informace vedení Českého rozhlasu,
b/ stanovisko ke změně zákona 484/91 Sb.,
c/ Výroční zpráva,
d/ příprava podkladů pro účastníky vyhlášeného výběrového řízení,
e/ různé.

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ M. Lukášová - negativní reakce na zkrácení náboženského vysílání, č.j. 167/99;
b/ G. Lhotská - negativní reakce na zkrácení náboženského vysílání, č.j.168/99;
c/ L. Froněk - dopis k výběrovému řízení, (neúplná přihláška), č.j. 169/99;
d/ Farní sbor CČE Nové Město n/Mor. - negativní reakce na zkrácení náboženského vysílání, č.j. 170/99;
e/ J. Dusílek - k pořadům dechové hudby, č.j. 171/99;
f/ V. Vágnerová - negativní reakce na zkrácení náboženského vysílání, č.j. 172/99;
g/ M. Kletečková - negativní reakce na zkrácení náboženského vysílání, č.j. 173/99;
h/ F. Sochorová - negativní reakce na zkrácení náboženského vysílání, č.j. 174/99;
i/ 6 dopisů F. Koňárka, k výběrovým řízením a dalším problémům, č.j. 175/99;
j/ H. Přiklopilová - negativní reakce na zkrácení náboženského vysílání, č.j. 176/99;
k/ M. Chládková - negativní reakce na zkrácení náboženského vysílání, ř.j. 177/99;
l/ Římskokatolická farnost Paskov - negativní reakce na zkrácení náboženského vysílání, č.j. 178/99;
m/ Zápis z Ministerstva kultury ČR - návrh zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, nová verze z 22.2.1999, č.j. 179/99;
n/ Římskokatolická farnost Vendryně - negativní reakce na zkrácení náboženského vysílání, č.j. 180/99;
o/ dopis pěti pracovníků Radiožurnálu k nové struktuře vysílání, č.j. 181/99;
p/ pozvánka Syndikátu novinářů na setkání - téma: "Svoboda slova a projevu v. nezávislý soud", č.j. 182/99;
r/ I. Lubická - negativní reakce na zkrácení náboženského vysílání, č.j. 183/99;
s/ vyžádané stanovisko programového ředitele ČRo k dopisům posluchačů - č.j.184/99;
t/ generální ředitel Mgr. Ježek, stanovisko k účasti ve výběrovém řízení - č.j. 185/99;
u/ kopie dopisu GŘ ministru P. Dostálovi - ke změně zákona 484/91 Sb. - č.j. 186/99;
v/ termíny a témata zasedání Programové rady ČRo - č.j. 187/99.

Podané informace

Programový ředitel Dr. Havel předal radě harmonogram zasedání programové rady. Zasedání programové rady se mohou členové rady zúčastnit podle svých možností.

III. Kontrola úkolů:

a/ na jednom ze svých zasedání se rada bude zabývat kontrolou svého usnesení 18/98 - stanovisko rady k vysílání ČRo 1 -
úkol trvá;
b/ členové rady a vedení Českého rozhlasu zrevidují Statut Českého rozhlasu a doplní jej o Etický kodex -
do 30.9.1999;
c/ všichni členové rady připraví své návrhy do uvažovaných odborných komisí rady -
úkol trvá;
d/ setkání představitelů církví s redakcí náboženského života, garantem přípravy jmenován Zdeněk Susa -
14.4.1999;
e/ členové rady připraví své dotazy a požadavky na doplňkové materiály k vypracování příslušných částí Výroční zprávy -
do 17.3.1999;
f/ zahájení projednávání textu Výroční zprávy -
17.3.1999;
g/ členům rady se ukládá vypracovat příp. připomínky a podněty k předloženým textům Lenky Procházková Zpráva o debatě rady s redaktory Dobrého jitra a Zpráva o setkání rady s redaktory dětského vysílání -
do 17.3.1999;
h/ členům rady se ukládá seznámit se s dokumentem vypracovaným společností Price Water House Coopers -
do 24.3.1999;
i/ rada pověřuje Milana Blažka zpracováním návrhu textu o diskusi k hudebnímu formátu stanice ČRo 2 -
do 17.3.1999;

IV. Uložené úkoly

a/ rada pověřuje Richarda Seemanna vypracováním vysvětlivek k navrhovaným změnám zák. 484/91 Sb. -
do 15.3.1999;
b/ rada pověřuje Pavla Scheuflera předáním diskety obsahující Výroční zprávu Rady Českého rozhlasu za rok 1997 - (I. část) pro převedení do Internetu -
do 15.3.1999;
c/ rada pověřuje Barbaru Köpplovou připravit podmínky pro návštěvu Rady Českého rozhlasu v některém z rozhlasových studiích v Německu -
termín nestanoven.

V. Doporučení rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

--

VII. Diskuse

a/ rada diskutovala nad návrhem změn zákona 484/91 Sb. a schválila text, který bude zaslán Ministerstvu kultury a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky;
b/ rada pokračovala v jednání o textu Výroční zprávy;
c/ rada vydala zprávu o současném stavu přihlášek do výběrového řízení na obsazení funkce generálního ředitele;

VIII. Termín příštího zasedání:

Příští řádné zasedání se koná 17. března 1999 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Program:

- projednávání textu Výroční zprávy,

- diskuse k textům o pořadech pro děti, o pořadu Dobré jitro a hudebním formátu ČRo 2,

- první vyhodnocení přihlášek k výběrovému řízení.

Termíny dalších zasedání:
24.3.1999
Program:

- Výroční zpráva,

- výběrové řízení,

- diskuse o dokumentu společnosti PWH Coopers;

31.3.1999 - výběrové řízení, Výroční zpráva,
14.4.1999 - setkání s představiteli církví - 15,00 hod.
21.4.1999 - setkání autorů dokumentu společnost PWH Coopers s pracovníky Rdiožurnálu.

IX. Kontrola zápisu:

Uložené úkoly a programy zasedání rady byl aktualizovány podle časových možností a potřeb rady.

X. Různé:

a/ rada požaduje změnu termínu tiskové konference, jejíž podstatnou částí by měla být informace týkající se výběrového řízení na obsazení funkce generálního ředitele;

b/ rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu;

c/ rada odsouhlasila posunutí termínu pro zrevidování Statutu Českého rozhlasu a vytvoření Etického kodexu - nový termín je 30. 9. 1999;

d/ diskuse k návrhu textu o hudebním formátu stanice ČRo 2 se odkládá o týden pro nepřítomnost zpracovatele podkladů;

e/ Pavel Scheufler předal svůj návrh na odborné konzultanty v následujících oborech: studia v regionech, populární hudba, klasická hudba a jazz, oblast Etického kodexu;

e/ rada žádá generálního ředitele o zajištění převedení textu Výroční zprávy za rok 1997 (I. část) na Internet, podklad bude radou včas dodán;

f/ rada diskutovala o stížnosti k pořadu "Jak to vidí" s Jiřím Vejvodou (15.2.1999, 8,30-9,00 ČRo 2).
V této souvislosti rada žádá generálního ředitele o poskytnutí nahrávek pořadu "Jak to vidí" za období 1. - 10. března 1999;

g/ rada žádá generálního ředitele o záznam pořadu ze 7.3.1999 - zpráva č. 1 Radiožurnál, vysílaná ve 12,00 hod. (jmenování přednosty v Berouně).

Zasedání bylo zahájeno ve 14,00 hod., ukončeno v 18,10.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 10. března 1999

Spustit audio