Zápis z 8. zasedání Rady Českého rozhlasu

8. březen 2000

konaného dne 8. března 2000 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda,Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Michal Pavlata, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Omluveni: Lenka Procházková,
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu,PhDr Bohuslav Blažek,Karel Weinlich, režisér.

I. Schválení programu
informace o zasedání předsednictva Rady na téma rozhlasové poplatky a regionální studia,
stanovisko Rady k vládnímu návrhu zákona o rozhlasovém a televizním vysílání,
stanovisko Rady k připravované novelizaci zákona o Českém rozhlase (odpovědi na otázky ministra kultury Pavla Dostála),
schválení osnovy programové části Výroční zprávy Rady ČRo o činnosti ČRo za rok 1999 a rozdělení úkolů,
informace GŘ,
setkání s hosty Rady,
různé;
Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací
Převzaté materiály:
a/ F. Koňárek, dopisy na různá témata, č.j. 50/2000;
b/ Ing. Muchka, předseda odborového svazu COS HSP, dopis k organizačním změnám v ČRo, č.j. 51/2000;
c/ GŘ, průvodní dopis + návrh smlouvy na pronájem nebytových prostor, č.j.52/2000;
d/ zápis z 8. zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR, č.j.53/2000;
e/ GŘ, průvodní dopis č.j. 54/2000 k následujícím materiálům:
vyžádané nahrávky pořadů,
Otázka koncepce a vývoje regionálních studií ČRo,
Dopravní informace ve vysílání ČRo,
Kupní smlouva na prodej nemovitosti v majetku ČRo;
f/ Úřad Rady ČR RTV, vrácení dopisu odeslaného Radou ČRo Mgr. Štěpánkovi, členu Rady ČR RTV, č.j. 55/2000;

Odeslaná pošta:
40/2000 - F. Koňárek, odpověď Rady na dopisy;
41/2000 - Mgr. Štěpánek, odpověď Rady na dopis;
42/2000 - GŘ ČRo - předání kopie dopisu Mgr. Štěpánkovi - GŘ na vědomí, pozvání pracovníků rozhlasu na zasedání Rady,
43/2000 - GŘ ČRo - žádost o nahrávku pořadu ČRo 1 z 29.2.2000;
44/2000 - Mgr. Štěpánek, pokračování korespondence;

Podané informace:
Generální ředitel informoval Radu o přípravě reklamní kampaně o ČRo,
pochybení ve vysílání ČRo 1 dne 29.2.2000,
setkání s ředitelem České televize a poslanci k návrhu zákona o rozhlase a televizi,
zahájení činnosti analytické skupiny,
svém stanovisku k dopisu předsedy odborového svazu COS HSP Ing. Muchky,
materiálech a nahrávkách, které si Rada vyžádala.
zodpověděl otázky členů Rady k předaným zápisům z porad GŘ.

Rada žádá generálního ředitele o
poskytnutí ukázkové relace vysílání pro každou z etnických menšin, (do 15.3.2000),
dopracování materiálů k problému rozhlasových poplatků a regionálních studií v termínu do 20.3.2000.

III. Kontrola úkolů
Úkoly z minulého zasedání byly splněny.

IV. Uložené úkoly
a/ všichni členové Rady odevzdají příslušné texty pro Výroční zprávu Rady ČRo o činnosti ČRo za rok 1999 do sekretariátu Rady -
termín: do 10. dubna 2000

V. Doporučení Rady
--
VI. Usnesení v číselné posloupnosti
Usnesení 13/2000
Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu studia ČRo Brno Rada souhlasí s pronájmem firmě ZLÍN COPY s.r.o.
Hlasování: 7 hlasů pro.

Usnesení 14/2000
Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy na prodej nemovitosti v Ostravě Na Vizině čp. 755, k.ú. Slezská Ostrava Rada souhlasí s prodejem s. N.E.T., spol. s.r.o., pokud právník ČRo nemá připomínky.
Hlasování: 7 hlasů pro.

VII. Diskuse
Rada diskutovala o materiálu "Návrhy změn vládního návrhu zákona o rozhlasovém a televizním vysílání týkajících se Českého rozhlasu".
Po diskusi byl text schválen.
Hlasování: 5 hlasů pro.
Rada diskutovala o svém stanovisku k novelizaci zákona o ČRo
Po diskusi byl text odpovědi na dopis ministra kultury Pavla Dostála schválen.
Hlasování: 5 hlasů pro.
Rada diskutovala nad návrhem osnovy Výroční zprávy Rady ČRo o činnosti ČRo za rok 1999.
Návrh osnovy Rada schválila. Členové Rady do 10.4.2000 odevzdají příslušné části zprávy sekretariátu Rady, aby na zasedání Rady 12.4.2000 mohl být text projednáván v prvním čtení.
Gestorem Výroční zprávy je Pavel Scheufler. Hlasování: 5 hlasů pro.

VIII. Termín příštího zasedání
Příští zasedání Rady se bude konat 15. března 2000 ve 14,00 hod.
v budově rozhlasu.
Z programu: zásady kontroly ekonomických ukazatelů ČRo, 14,30 h.,
setkání s členem odborné komise Rady, 15,00 h.,
rozbor hlavní zpravodajské relace ČRo 1 - 16,00 h.
Další zasedání:
22. 3. 2000 - z programu: diskuse o vysílání pro národnostní menšiny - 16,00 hod.
diskuse o rozhlasových poplatcích a regionálních studiích;

IX. Kontrola zápisu
Uložené úkoly byly splněny.

VII. Různé
a/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu:
sdělení F. Koňárka budou předána k právnímu posouzení.
Rada vzala na vědomí dopis předsedy odborového svazu COS HSP Ing. Muchky týkající se outsourcingu a pověřila svého předsedu vypracováním příslušné odpovědi.
Hlasování: 8 hlasů pro.
b/ Rada vyslechla zprávu Pavla Scheuflera o zasedání předsednictva Rady, generálního ředitele a poslance Lad. Skopala. Jednání se konalo dne 29.2.2000.
Ve smyslu závěrů tohoto jednání Rada žádá generálního ředitele o dopracování materiálů k problému rozhlasových poplatků a regionálních studií
ve vztahu k novým uzemně-správním celkům.
Rada se touto otázkou bude zabývat na svém zasedání 22.3.2000.
c/ Rada vyslechla režiséra Karla Weinlicha, který letos oslaví 50. let své umělecké činnosti v ČRo. K problematice vysílání pro děti a mládež, jíž se týkaly některé postřehy a náměty Karla Weinlicha, se Rada vrátí na některém ze svých příštích zasedání.
d/ Rada přijala na dnešním zasedání PhDr Bohuslava Blažka, který bude spolupracovat s Radou v rámci odborné komise.
e/ Richard Seemann seznámil Radu se zápisem ze schůze národního koordinačního výboru při MŠMT, jehož je členem. Rada bere zápis na vědomí.
f/ Rada konstatuje s uspokojením, že stanici ČRo 6/RSE byla předána Masarykova medaile.
g/ Rada děkuje organizátorům a účastníkům pravidelné akce "Daruj krev s Českým rozhlasem.
Hlasování: 7 hlasů pro.
h/ Kazety s nahrávkami pořízenými elévy ČRo byly předány k poslechu Milanu Blažkovi a Ivě Kotrlé.

Zápis by přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 8. března 2000

Spustit audio