Zápis z 8. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (28. 8. 2013)

28. srpen 2013

Zápis z 8. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 28. 8. 2013 ve 14.00 hodin v Českém rozhlase, místnost číslo 010, Římská 15, Praha 2

Přítomni: Tomáš Ratiborský, předseda Rady ČRo; Michal Stehlík, Bohuš Zoubek, místopředsedové Rady ČRo; Milan Badal, Tomáš Kňourek, Petr Šafařík, Ivan Tesař, Ervín Kukuczka, členové Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: Peter Duhan, generální ředitel ČRo; René Zavoral, náměstek GŘ pro program a vysílání; Ladislav Musil, náměstek GŘ ČRo pro správu a provoz; Jan Menger, náměstek GŘ pro regionální vysílání; Jiří Svoboda, náměstek GŘ pro strategický rozvoj;  Václav Hradecký, vedoucí odd. Výzkumu a analytiky; Jaroslav Růžička, předseda DK

Program:
- zahájení, schválení  programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- schválení VZ o hospodaření ČRo za rok 2012
- informace Radioprojekt za 1. pololetí 2013
- informace o výběru rozhlasových poplatků a rekonstrukci Vinohradské 12
- body navržené generálním ředitelem ČRo - jmenování ředitelů rozhlasových studií ČRo
- vyhodnocení ukazatelů výkonu práce generálního ředitele ČRo za 1. pololetí 2013
- stanovení ukazatelů výkonu práce generálního ředitele ČRo na 2. pololetí 2013
- neveřejný bod jednání
- prodejní smlouva
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr

Program byl schálen
Hlasování: 8 - 0 - 0

Usnesení 100/13
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 31.7.2013
Hlasování: 8 – 0 - 0      

Usnesení 101/13
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 14.8.2013
Hlasování: 8 – 0 - 0   

Usnesení 102/13
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 21.8.2013
Hlasování: 8 – 0 - 0   

Usnesení 103/13
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své Dozorčí komise schválila Výroční zprávu o hospodaření ČRo za rok 2012.
Hlasování: 8 – 0 - 0   

Usnesení 104/13
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o Radioprojektu za 1. pololetí 2013
Hlasování: 8 – 0 - 0   

Usnesení 105/13
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o výběru rozhlasových poplatků a rekonstrukci Vinohradské 12
Hlasování: 8 – 0 - 0   

Usnesení 106/13
Rada Českého rozhlasu na základě návrhu generálního ředitele ČRo Petera Duhana jmenuje:
Pavla  Kudrnu
do funkce ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové  a ředitele Českého rozhlasu Pardubice na dobu pěti let s účinností od 1.10. 2013 do 30.9. 2018
Zdeňka Levého
do funkce ředitele Českého rozhlasu Plzeň a ředitele Českého rozhlasu Karlovy Vary na dobu pěti let s účinností od 1.10.2013 do 30.9.2018
Josefa Podstatu
do funkce ředitele Českého rozhlasu Ostrava a ředitele Českého rozhlasu Olomouc na dobu pěti let s účinností od 1.10.2013 do 30.9.2018
Milana Knotka
do funkce ředitele Českého rozhlasu Sever a ředitele Českého rozhlasu Liberec na dobu pěti let s účinností od 1.10.2013 do 30.9.2018
Zdeňka Duspivu
do funkce ředitele Českého rozhlasu České Budějovice a ředitele Českého rozhlasu Region, Vysočina na dobu pěti let s účinností od 1.10.2013 do 30.9.2018
Jaromíra Ostrého
do funkce ředitele Českého rozhlasu Brno a ředitele Českého rozhlasu Zlín  na dobu pěti let s účinností od 1.10.2013 do 30.9.2018 
Hlasování: 8 – 0 - 0   

Usnesení 107/13
Rada Českého rozhlasu na základě návrhu generálního ředitele ČRo Petera Duhana pověřuje Jana Mengera řízením regionálních studií Českého rozhlasu Regina a Českého rozhlasu Region, Středočeský kraj na dobu určitou s účinností od 1. 10. 2013 do doby jmenování ředitele uvedených regionálních studií, nejpozději však do 31. 12. 2014.
Hlasování: 8 – 0 - 0   

Usnesení 108/13
Rada Českého rozhlasu uděluje generálnímu ředitel ČRo Peteru Duhanovi na základě Zákona o Českém rozhlasu § 8 písm. j a Statutu Rady ČRo čl. I, od. 2, odměnu za prvé pololetí roku 2013 ve výši 456 000,- Kč dle předem stanovených ukazatelů:
1/Dodržování Kodexu a Statutu ČRo                                                        30 %
2/Dodržování usnesení Rady ČRo                                                           20 %
3/Podíl ČRo na trhu (share) 21,5%                                                          10 %
4/Dodržování časového harmonogramu restrukturalizace ČRo                40 %
Krácení ukazatele č. 1 - dodržování Kodexu a Statutu ČRo o 5 %.

Pro: I. Tesař, M. Badal, B. Zoubek, T. Ratiborský, M. Stehlík, P. Šafařík, E. Kukuczka, proti: nikdo, zdržel se:  T. Kňourek
Hlasování: 7 - 0 - 1

Usnesení 109/13
Rada Českého rozhlasu na základě § 8 písmene J.) Zákona o Českém rozhlasu a Statutu Rady ČRo článku I. odstavce 2, schvaluje návrh odměny generálnímu řediteli ČRo na 2. pololetí 2013 odpovídající trojnásobku měsíční základní mzdy při splnění těchto ukazatelů:
1/Dodržování Kodexu a Statutu ČRo  až                                                  30 %
2/Dodržování usnesení Rady ČRo  až                                                     20 %
3/Podíl ČRo na trhu (share) 21,5 %                                                        10 %
4/Dodržování časového harmonogramu restrukturalizace ČRo               40 %
Hlasování: 8 – 0 - 0   

Usnesení 110/13
Rada Českého rozhlasu  prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 111/13 – ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č.484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.   
Hlasování: 8 – 0 - 0   

Usnesení 111/13
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila zcizení nemovitostí v areálu Českého rozhlasu v ulici Jeseniova společnosti WH Estate s.r.o., IČ. 28168224 se sídlem Čistovická 1700/62, Praha 6 – Řepy, 163 00, jednající svým jednatelem Josephem Vakratem dle podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou smlouvy o uzavření  budoucí smlouvy kupní.
Hlasování: 8 – 0 - 0   

Usnesení 112/13
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 8 – 0 - 0   

Různé:
Rada ČRo děkuje prostřednictví generálního ředitele organizátorům pietního aktu k 45. výročí 21. srpna 1968.

Usnesení 113/13
Rada Českého rozhlasu svolává 9. řádnou schůzi v roce 2013 na 26. 9. 2013 a pověřuje předsednictvo Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo místo a hodinu konání schůze.
Hlasování: 8 – 0 - 0   


Ověřovatel: Tomáš Ratiborský,  dne 28.8. 2013


Příloha k usnesení 112/13 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam z 8. veřejné schůze

Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2012

Zpráva auditora a účetní závěrka

Zpráva o hospodaření 2012

Zápisy z jednání předsednictev Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio