Zápis z 8. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (17. 8. 2016)

17. srpen 2016

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 17. 8. 2016 v 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Jiří Vejvoda, T. Kňourek, místopředsedové Rady ČRo; Ervín Kukuczka, Petr Šafařík, Milan Badal, Ivan Vodochodský členové Rady ČRo; Jakub Chytil, místopředseda DK Rady ČRo.

Omluveni: Ivan Tesař, Michal Stehlík, členové Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Václav Hradecký, vedoucí oddělení výzkumu a analytiky; Alexandr Pícha, ředitel Nových médií; Martin Vojslavský, vedoucí Ekonomického odboru; Josef Havel, ředitel kanceláře GŘ; Jiří Hošna, ředitel komunikace a vnějších vztahů

Návrh programu:

- zahájení, schválení programu
- schválení zápisů z předsednictva Rady ČRo
- výsledky poslechovosti RADIOPROJEKT za období leden - červen 2016
- schválení VZ o hospodaření ČRo za rok 2015
- návrhy usnesení k vysílání ČRo
- vyhodnocení ukazatelů výkonu práce generálního ředitele ČRo za 1. pololetí 2016
- zadání veřejné zakázky - právní poradenství pro Radu ČRo
- stížnosti a podněty posluchačů
- různé
- závěr

Hlasování o návrhu programu:
Hlasování: 7 – 0 –0

Usnesení 89/16
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 27. 7. 2016.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 90/16
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 10. 8. 2016.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 91/16
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí výsledky poslechovosti RADIOPROJEKT za období leden – červen 2016.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 92/16
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své Dozorčí komise schválila Výroční zprávu o hospodaření ČRo za rok 2015.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 93/16
Rada Českého rozhlasu s ohledem na svou analýzu vysílání ve dnech 20.‒ 24. 6. 2016 nepovažuje výběr periodik pro pořad čtení z domácího tisku na ČRo Plus za vyvážený a pluralitní. Stejně, jako tak učinila již ve svém usnesení č. 27/15 z 25. 3. 2015,  Rada ČRo vyzývá vedení ČRo k zajištění vyváženosti a plurality v souladu s Kodexem Českého rozhlasu.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 94/16
Rada Českého rozhlasu s odkazem na analýzu předloženou radním Petrem Šafaříkem konstatuje, že mediální reprezentace témat návrhů zdanění finančních náhrad církevních restitucí a prohlášení ČBK  o vzdání se restitučních žalob na kraje ze 7. 7. 2016 nebyla v pořadech ČRo „20 min. Radiožurnálu“, „Pro a proti“ a „Jak to vidí“ v období 1. 3. 2016 ‒ 31. 7. 2016  zpracována vyváženě a pluralitně. Rada ČRo žádá vedení ČRo o doplňující celkovou analýzu k tomuto tématu.
Hlasování:    
Pro:
P. Šafařík, T. Kňourek, H. Dohnálková, J. Vejvoda, M. Badal, I. Vodochodský
Proti:
0
Zdržel se:
E. Kukuczka
Usnesení bylo přijato.

Usnesení 95/16
Návrh T. Kňourka:
Rada Českého rozhlasu uděluje generálnímu řediteli ČRo René Zavoralovi na základě Zákona o Českém rozhlasu § 8 písm. j a Statutu Rady ČRo čl. I, odst. 2, odměnu za 1. pololetí roku 2016
ve výši 100%, tj. 430 000,- Kč dle předem stanovených ukazatelů:
1/ Dodržování Kodexu, Statutu ČRo a Zákona o ČRo                                    40 %
2/ Dodržování usnesení Rady ČRo                                                                   20 %
3/ Kvalita předkládaných materiálů a dodržování dohodnutých termínů   20 %                  
4/ Naplňování kandidátského projektu GŘ                                                     20 %

Protinávrh P. Šafaříka:
Rada Českého rozhlasu uděluje generálnímu řediteli ČRo René Zavoralovi na základě Zákona o Českém rozhlasu § 8 písm. j a Statutu Rady ČRo čl. I, odst. 2, odměnu za 1. pololetí roku 2016
ve výši 95%, tj. 408 500,- Kč dle předem stanovených ukazatelů:
1/ Dodržování Kodexu, Statutu ČRo a Zákona o ČRo                                      35 %

2/ Dodržování usnesení Rady ČRo                                                                    20 %
3/ Kvalita předkládaných materiálů a dodržování dohodnutých termínů    20 %        
4/ Naplňování kandidátského projektu GŘ                                                      20 %

Hlasování:    
pro:
P. Šafařík
proti:
0
zdržel se:
E. Kukuczka, T. Kňourek, H. Dohnálková, J. Vejvoda, M. Badal, I. Vodochodský
Usnesení nebylo přijato.

Návrh T. Kňourka:
Rada Českého rozhlasu uděluje generálnímu řediteli ČRo René Zavoralovi na základě Zákona o Českém rozhlasu § 8 písm. j a Statutu Rady ČRo čl. I, odst. 2, odměnu za 1. pololetí roku 2016
ve výši 100%, tj. 430 000,- Kč dle předem stanovených ukazatelů:
1/ Dodržování Kodexu, Statutu ČRo a Zákona o ČRo                                     40 %
2/ Dodržování usnesení Rady ČRo                                                                   20 %
3/ Kvalita předkládaných materiálů a dodržování dohodnutých termínů   20 %
4/ Naplňování kandidátského projektu GŘ                                                     20 %

Hlasování:
pro: 
E. Kukuczka, T. Kňourek, H. Dohnálková, J. Vejvoda, M. Badal, I. Vodochodský
proti:
0
zdržel se:
P. Šafařík
Usnesení bylo přijato.

M. Badal opustil jednání.

Usnesení 96/16
Rada Českého rozhlasu žádá generálního ředitele ČRo o vysoutěžení právní kanceláře za účelem "Právního poradenství pro Radu ČRo".
Hlasování: 6 - 0 - 0

Usnesení 97/16

Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 6 - 0 - 0

Různé: T. Kňourek upozornil na časté dávání prostoru v debatách a publicistických pořadech ČRo členům spolku Evropské hodnoty. J. Vejvoda ocenil SOČR a jeho bezchybnou prezentaci na hudebním festivalu v Českém Krumlově. P. Šafařík poděkoval za součinnost ve veřejné zakázce na analýzy pro Radu ČRo a přislíbil dodat dvě analýzy, ke kterým byla přijata usnesení vedení rozhlasu prostřednictvím předsedkyně Rady ČRo. H. Dohnálková se dotázala na situaci ohledně výběru rozhlasových poplatků v roce 2016.

Usnesení 98/16
Rada Českého rozhlasu svolává 9. řádnou schůzi v roce 2016 na 21. 9. 2016 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 6 - 0 - 0

Ověřovatel:  H. Dohnálková


Příloha k usnesení 93/16 ‒ analytický materiál k relacím četby z domácího tisku ‒ ČRo Plus, 20. ‒ 24. 6. 2016

Příloha k usnesení 94/16 ‒ analytický materiál k mediální reprezentaci dvou témat souvisejících s problematikou církevních restitucí (pořady 20 min. Radiožurnálu, Jak to vidí a Pro a proti) za období 1. 3. 2016 ‒ 31. 7. 2016

Příloha k usnesení 97/16 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam z 8. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio