Zápis z 7. zasedání Rady Českého rozhlasu

23. únor 2000

konaného dne 23. února 2000 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Omluveni: Milan Blažek,

Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu,

I. Schválení programu

- informace GŘ,

- projednávání stanoviska Rady k přípravě zákona o ČRo,

- různé;

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací
Převzaté materiály:

- - L. Petr, podnět k jednání Rady, č.j. 45/2000;

- F. Koňárek, informace z Internetu, č.j. 46/2000;

- Senátor Ing. Šula, kopie dopisu Radě ČR RTV - Radě ČRo na vědomí, č.j. 47/2000,

- NKÚ, stanovisko ke kontrole hospodaření ČRo, č.j. 48/2000;

- GŘ - průvodní dopis k následujícím materiálům:

- programová strategie ČRo v roce 2000,

- výroční zpráva o činnosti Úseku programu ČRo za rok 1999,

- připomínky k novelizaci zákona o rozhlas. a tel. vysílání (pracovní verze),

- odpovědi na otázky ministra kultury,

- plán investic ČRo na rok 2000,

- zpráva o příjmech z rozhlasových poplatků za rok 1999,

- podklad pro odpověď na stížnost - příjem ČRo 2 na sev.Moravě,

- neprogramové aktivity ČRo, leden-únor 2000.

Odeslaná pošta:

- 30/2000 - Mgr. Kolská, odpověď Rady na dopis;

- 31-36/2000 - sdělení členům odborné komise;

- 37/2000 - Mgr. Štěpánek, odpověď na stížnost;

- 38/2000 - GŘ, předání korespondence;

- 39/2000 - posl. L. Skopal, předání materiálu;

Podané informace:
Generální ředitel

- předal písemné materiály (viz č.j. 49/2000) a podal k nim příslušné informace,

- informoval Radu o úvaze vybudovat produkční dům v Českém rozhlase,

- podrobně zodpověděl otázky členů Rady k předaným zápisům z porad GŘ.

Rada žádá generálního ředitele

- aby na zasedání Rady 15. března 2000 - 16,00 hod. pozval programového ředitele ČRo Dr. Havla, šéfredaktora ČRo 1 A. Píchu, dále editory vysílání ČRo 1. Na tomto zasedání bude na programu rozbor hlavní zpravodajské relace ČRo 1.
Zasedání se kromě členů Rady zúčastní Dr. Reifová a P. Šustrová.
Hlasování: 6 hlasů pro.

- aby zabezpečil na zasedání Rady dne 22. března 2000 - 16,00 hod. účast příslušných pracovníků Českého rozhlasu na diskusi o vysílání pro národnostní menšiny.
V této souvislosti Rada žádá generálního ředitele o nahrávku romského vysílání z 18. 2. 2000 a nespecifikovaného vysílání pro německou menšinu ze studia ČRo Plzeň.
Hlasování: 8 hlasů pro.

- Rada příznivě hodnotí dosavadní realizaci programových změn na ČRo 2 a dále vítá předložení zprávy o posluchačských ohlasech na ČRo 2 za období 1.-11.2.2000.
Hlasování: 7 hlasů pro.

III. Kontrola úkolů

Úkol z minulého zasedání byl splněn.

IV. Uložené úkoly

- - a/ Richard Seemann a Pavel Scheufler připraví na základě vyžádaných podkladů stanovisko k novelizaci zákona o ČRo pro ministra kultury -
termín: do 8.3.2000;

- b/ Pavel Scheufler připraví návrh obsahu Výroční zprávy Rady ČRo o činnosti ČRo za rok 1999 - termín: do 8.3.2000;

V. Doporučení Rady

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

--

VII. Diskuse

- uspořádání dnešního semináře o problematice výzkumů veřejného mínění (přednášející: prof. Ing. Richard Hindls) Rada pokládá za úspěšné a je toho názoru, že obdobný seminář by se měl dvou měsíců opakovat, tentokrát s užším zaměřením na prezentaci Českého rozhlasu.

- Rada diskutovala o pořadu "Ozvěny dne plus" ve smyslu stížnosti Mgr.Štěpánka a přijatého řešení generálního ředitele.
Rada se k problému vrátí na svém zasedání 15. března 2000.
Hlasování: 6 hlasů pro.

- Rada vyslechla zprávu generálního ředitele o pořadu ČRo 1 - rozhovor redaktorky Marie Růžičkové s ředitelem Terezínského muzea Dr. Janem Munkem a diskutovala o tom.

- Rada diskutovala o návrhu textu odpovědí k předloženým otázkám ministra kultury Pavla Dostála týkajících se připravovaného zákona o ČRo.VIII.

VIII. Termín příštího zasedání

Příští zasedání Rady se bude konat 8 . března 2000 výjimečně již v 10,00 hod. v budově rozhlasu.
Hlasování: 7 hlasů pro.

Z programu: příprava Výroční zprávy Rady ČRo o činnosti ČRo za rok 1999, jednání o stanovisku Rady k přípravě zákona o ČRo, jednání o regionálním uspořádání studií ČRo v návaznosti na nové, územně-správní celky, setkání s dvěma členy odborné komise Rady (16,00 a 16,30 hod.);

Další zasedání:
15. 3. 2000 - z programu: zásady kontroly ekonomických ukazatelů ČRo, rozbor hlavní zpravodajské relace ČRo 1 - 16,00 h.

22. 3. 2000 - z programu: diskuse o vysílání pro národnostní menšiny - 16,00 hod.

IX. Kontrola zápisu

Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

- - Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu.

- Dne 29. 2. 2000 v 9,00 hod. se v budově rozhlasu sejde předsednictvo Rady za účasti generálního ředitele ČRo s poslancem p. Ladislavem Skopalem. Na pořadu jednání bude problematika rozhlasových poplatků a zřízení rozhlasových studií v rámci nového zákona o krajích.

- Rada obdržela nahrávky pořízené elévy ČRo. Nahrávky byly předány k poslechu Milanu Uhdemu a Michalu Pavlatovi.

- Na zasedání 8. 3. 2000 bude Radě předložen autorizovaný text "Přehled názorů na Český rozhlas a jeho úlohu z pohledu kandidátů na funkci generálního ředitele" k uveřejnění na Internetu.

Zápis by přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 23. února 2000

Spustit audio