Zápis z 7. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (26. 7. 2017)

26. červenec 2017

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 26. 7. 2017 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Jiří Vejvoda, místopředseda Rady ČRo; Petr Šafařík, Ivan Vodochodský, Vítězslav Jandák, členové Rady ČRo; Filip Hejl, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni: Tomáš Kňourek, místopředseda Rady ČRo; Miroslav Dittrich, člen Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: Jan Menger, ředitel regionálního vysílání; Martin Vojslavský, ředitel Ekonomiky; Jiří Hošna, ředitel komunikace a vnějších vztahů

Program:

- zahájení, schválení programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- Zpráva o činnosti Dozorčí komise Rady ČRo za 2. čtvrtletí 2017
- Zpráva o výběru rozhlasových poplatků za 1. polovinu roku 2017
- stanovení hodnotících kritérií pro odměnu GŘ ČRo na 2. pololetí 2017
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouvy
- stížnosti a podněty posluchačů
- různé
- závěr

Hlasování o programu: 5 – 0 - 0       

Usnesení 72/17
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 28. 6. 2017.
Hlasování: 5 – 0 - 0

Usnesení 73/17
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 12. 7. 2017.
Hlasování: 5 – 0 - 0

Usnesení 74/17
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí komise Rady Českého rozhlasu za 2. čtvrtletí 2017.
Hlasování: 5 – 0 - 0

Usnesení 75/17
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o výběru rozhlasových poplatků za první polovinu roku 2017.
Hlasování: 5 – 0 - 0

Usnesení 76/17
Rada Českého rozhlasu na základě § 8 písmene J) Zákona o Českém rozhlasu a Statutu Rady ČRo článku I. odstavce 2, schvaluje návrh kritérií odměny generálnímu řediteli ČRo na 2. pololetí 2017 odpovídající trojnásobku měsíční základní mzdy při splnění těchto ukazatelů:

1/ Dodržování Kodexu, Statutu ČRo a Zákona o ČRo - 45 %                                       
2/ Dodržování usnesení Rady ČRo - 20 %                                                                
3/ Kvalita předkládaných materiálů a dodržování dohodnutých termínů - 15 %
4/ Podíl ČRo na trhu (share) 22,2 % - 10 %
5/ Dodržování vyrovnaného hospodaření a plánovaného rozpočtu s důrazem na oblasti:
- výběru rozhlasových poplatků
- mzdových, personálních a provozních nákladů
- marketingu, veřejných zakázek, právního poradenství a IT služeb - 10 % 

Hlasování: 5 – 0 - 0

Usnesení 77/17
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 78, 79 a 80/17 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování: 5 – 0 - 0

Usnesení 78/17
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne  2. 5. 2017 mezi ČRo (Ostrava) a Martinem Wunschem na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1.
Hlasování: 5 – 0 - 0

Usnesení 79/17
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 5. 6. 2017 mezi ČRo (Ostrava) a Kateřinou Vidomskou na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1.
Hlasování: 5 – 0 - 0

Usnesení 80/17
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo (Plzeň) a NANO4CARS s.r.o. na dobu neurčitou s účinností od 1. 9. 2017
Hlasování: 5 – 0 - 0

Usnesení 81/17
Rada Českého rozhlasu na základě debaty a nespokojenosti V. Jandáka s vyjádřením vedení ČRo ke stížnosti J. Kubíčka z 19. 6. 2017 ohledně komentáře J. Šídla věnovaného prezidentu republiky a na doporučení P. Šafaříka, vyjme tuto stížnost ze seznamu podnětů a stížností, které byly připraveny k projednávání na dnešní veřejné schůzi a zařadí jí k projednávání na srpnové veřejné schůzi Rady ČRo.
Hlasování: 5 – 0 - 0

Usnesení 82/17
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů: J. Brotánka z 16. 6. ohledně informací z Číny, paní A. Maříkové z 16. 6. 207 ohledně pořadu „Tradiční čínská medicína je cesta za zdravím a spokojeností“ a J. Brotánka z 19. 5. 2017 ohledně zpravodajství D. Jakše z Číny.
Hlasování: 5 – 0 - 0

Různé: P. Šafařík požádal vedení Českého rozhlasu o písemnou informaci ohledně vyhledávání informací na webových stránkách ČRo s termínem do 8. 8. 2017. J. Vejvoda pochválil ve vztahu ke konkurenčnímu rozhlasovému a televiznímu prostředí minimum gramatických chyb ve svém internetovém zpravodajství. V. Jandák upozornil na nízké mzdy v Českém rozhlase.

Usnesení 83/17
Rada Českého rozhlasu svolává 8. řádnou schůzi v roce 2017 na 28. 8. 2017 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 5 – 0 - 0

Ověřovatel: H. Dohnálková

Zvukový záznam ze 7. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

Zpráva o výběru rozhlasových poplatků za 1. pololetí 2017

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio