Zápis z 6. zasedání Rady Českého rozhlasu

16. únor 2000

konaného dne 16. února 2000 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda, Michal Pavlata, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Omluveni: Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Lenka Procházková;

Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu, Mgr. Bobek, šéfredaktor ČRo 8 - Internet;

I. Schválení programu

- informace GŘ,

- diskuse se šéfredaktorem ČRo 8 - Internet,

- různé;

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ Rada ČTK, odpověď na dopis Rady ČRo, č.j. 39/2000;
b/ F. Koňárek, 7 dopisů na různá témata + ilustrace, č.j. 40/2000;
c/ č.j. 41/2000 - dopis dodatečně vyřazen z evidence (na žádost autora dopisu);
d/ Ing. Horváth, ředitel studia ČRo Ostrava, stanovisko k vyjádření COSHSP, č.j.42/2000;
e/ Mgr. Štěpánek, člen Rady ČR RTV, kritika vysílání (Ozvěny dne plus, 12/2/2000, 18,15 hod.), č.j. 43/2000;
f/ průvodní dopis GŘ + podklady k prodeji domu v Ostravě, č.j. 44/2000;

Odeslaná pošta:

24/2000 - odpověď Rady F. Koňárkovi,
25/2000 - odpověď Rady MUDr. Kychlerovi,
26/2000 - dopis GŘ ČRo, poděkování společnosti DUHA za výsledek akce "Daruj hračku",
27/2000 - dopis GŘ ČRo, informace o dopisu a požadavku ministra kultury P. Dostála na adresu Rady,
28/2000 - dopis ministru kultury P. Dostálovi;
29/2000 - odpověď Rady p. Mergancovi,

Podané informace:

Generální ředitel informoval Radu o

- uvažovaném prodeji nemovitostí (Hradec Králové a Ostrava),
Rada souhlasí se záměrem prodat dům v Ostravě Na Vizině a očekává předložení návrhu příslušné smlouvy.
K prodeji nemovitosti v Hradci Králové Rada přijala usnesení 11/2000.

- nadcházejícím podpisu smlouvy s OSA,

- pozornosti věnované pořadu Ozvěny dne (12/2/2000).

Generální ředitel zodpověděl dotazy členů Rady k předloženým zápisům z porady GŘ a porady šéfredaktorů.

Rada vyslechla informaci generálního ředitele

- na dotaz týkající se projektu "Rádio pro krásný voči" a dále o zařazení elévů do vysílání Českého rozhlasu ve smyslu zápisu z porady GŘ ze dne 7/2/2000.
Rada vzala informaci na vědomí a projektu bude dále věnovat pozornost.
Hlasování: 5 hlasů pro.

- o smlouvě s ČTK.
Rada podporuje úsilí generálního ředitele uzavřít smlouvu novou.
Hlasování: 5 hlasů pro.

- o uspořádání koncertu pro dárce krve v termínu původně určeném pro ples Českého rozhlasu.
Rada vzala informaci na vědomí a vyjadřuje záměru svoji podporu.
Hlasování: 5 hlasů pro.

Rada žádá generálního ředitele

- o předložení plánu investiční činnosti na rok 2000.

- o předložení zprávy o příjmech z rozhlasových poplatků za rok 1999.

III. Kontrola úkolů

a/ všichni členové Rady připraví své podněty k otázkám z dopisu ministra kultury Pavla Dostála týkající se novelizace zákona 484/91 Sb.

termín: do 23.2.2000

IV. Uložené úkoly

--

V. Doporučení Rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 11/2000

Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy na prodej domu čp. 653 s příslušenstvím a pozemky p.č. 740 a 177/21 v k.ú. Hradec Králové manželům Navrátilovým Rada souhlasí s uvedeným prodejem za předpokladu, že ke znění smlouvy ze strany právníka Českého rozhlasu nejsou námitky.
Hlasování: 5 hlasů pro.

Usnesení 12/2000

Rada Českého rozhlasu důrazně upozorňuje, že považuje Týdeník ROZHLAS za list veřejnoprávní instituce a v této souvislosti znovu vyjadřuje názor, že úvodníky mají vyslovovat politický nadhled odpovídající veřejnoprávnímu charakteru Českého rozhlasu.
Hlasování: 5 hlasů pro.

VII. Diskuse

- Rada vyslechla informaci šéfredaktora ČRo 8 Mgr. Bobka o internetových stránkách Českého rozhlasu.

Rada vítá nové grafické řešení těchto stránek a podporuje myšlenku jednotné grafiky pro celou prezentaci Českého rozhlasu na Internetu včetně jednotného řízení.
Hlasování: 5 hlasů pro.

- Rada diskutovala nad obsahovou stránkou Týdeníku ROZHLAS a přijala usnesení 12/2000.

VIII. Termín příštího zasedání

Příští zasedání Rady se bude konat 23. února 2000 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Seminář o problematice výzkumů veřejného mínění
za účasti Doc. Ing. Hinglse, vedoucího katedry statistiky VŠE
se uskuteční v budově rozhlasu 23. února 2000 10,00 - 12,00 hod. v místnosti 425 IV. patro.

IX. Kontrola zápisu

Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

- - Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu.
Rada přijala stížnost Mgr. Petra Štěpánka týkající se Ozvěn dne plus z 12/2/200.
Jednotliví členové Rady si prostudují zvukový záznam tohoto pořadu a poté Rada vyjádří své stanovisko.

- Rada vyslechla informaci místopředsedy Pavla Scheuflera o průběhu zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky;

- Rada pověřuje svého předsedu, aby na březnová zasedání Rady postupně pozval jednotlivé kandidáty odborné komise Rady.
Hlasování: 5 hlasů pro.

Zápis by přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 16. února 2000

Spustit audio