Zápis z 6. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (28. 6. 2023)

28. červen 2023

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 28. 6. 2023 v 15.00 hodin, v zasedací místnosti č. 11, sál zastupitelstva města historické radnice Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec.

Přítomni: Ondřej Matouš, předseda Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, Tomáš Kňourek, místopředsedové Rady ČRo; Jan Krůta, Marek Pokorný, Jaroslav Šebek, Jiří Dohnal, Oldřich Vágner, členové Rady ČRo; Miroslav Dittrich, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni: -

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel Sekce generálního ředitele; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, obchodu a vnějších vztahů; Martin Vojslavský, ředitel Ekonomiky

Program:

  • Zahájení, schválení programu
  • Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2022
  • Jmenování ředitele/ky RS ČRo Brno a ČRo Zlín
  • Informace generálního ředitele
  • Dramaturgie pořadu Osobnost Plus
  • Stížnosti a podněty posluchačů
  • Různé
  • Závěr

Hlasování o programu: 8 – 0 – 0

Usnesení 34/23
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své Dozorčí komise schválila Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2022
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 35/23
Rada Českého rozhlasu dle § 8, odst. 1, písm. a) zákona č. 484/1991Sb. o Českém rozhlasu na základě návrhu generálního ředitele ČRo Reného Zavorala jmenuje MUDr. Mgr. Josefa Podstatu ředitelem rozhlasových studií ČRo Brno a ČRo Zlín na dobu čtyř let s účinností od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2027.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Informace generálního ředitele:
R. Zavoral vyzdvihl dvě velké akce konané v červnu k 100. výročí ČRo – mezinárodní konference s názvem Média a Ukrajina, která se uskutečnila 22. 6. 2023, kde vystoupil např. prezident republiky Petr Pavel, zazněla zdravice starosty Kyjeva Vitalije Klička, a vystoupili ukrajinští novináři a další hosté. V den konání postil Český rozhlas rozsáhlý hackerský útok a byly vyřazeny z provozu webové stránky ČRo a zpravodajský server iRozhlas.cz. Na obnově dat rozhlas intenzivně pracuje.
Dne 20. června 2023 se uskutečnil ve Státní opeře koncert Písně z Gurre Arnolda Schönberga, na kterém vystoupil SOČR a Norský rozhlasový orchestr, který řídil dirigent Petr Popelka.
Předseda Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky David Smoljak poděkoval za pozvání na dnešní výjezdní zasedání Rady ČRo do Liberce a přislíbil součinnost při jednání o zvýšení rozhlasového poplatku.
O. Matouš poděkoval primátorovi Liberce panu, Jaroslavovi Zámečníkovi za propůjčení místa pro veřejnou schůzi Rady ČRo v historické budově radnice v Liberci.

Usnesení 36/23
Rada Českého rozhlasu shledala v případě pořadu Osobnost Plus vysílaného 17. 5. 2023, jehož hostem byl historik Ivan Cerman a moderátorkou Barbora Tachecí, zjevné porušení principů objektivity a nestrannosti ukotvených v kodexu Českého rozhlasu, a to zejména v článku 2.2 (citujeme: „Programy Českého rozhlasu umožňují svobodné šíření, výměnu, případně konfrontaci informací, názorů a postojů. Základní smysl jeho působení spočívá ve vytváření otevřeného prostoru pro veřejnou rozpravu o otázkách veřejného zájmu a pro sdělování rozmanitých zkušeností či prožitků vnímání světa.“), 6.13 (citujeme: „Redaktoři Českého rozhlasu si musí při vystupování ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech s výjimkou komentářů počínat tak, aby posluchač nemohl rozpoznat, jaký názor mají na věc, o níž informují.“), 7.1 (citujeme: „Český rozhlas dbá, aby hlavní názorové proudy sporu dostaly rovnoměrný prostor k vyjádření. Pokud to není možné zajistit, musí roli kvalifikovaného oponenta sehrát moderátor nebo jím pozvaný host, především uváděním protikladných argumentů nezastoupených v diskusi.“) a 7.4 (Moderátoři diskusních pořadů Českého rozhlasu jsou povinni zachovávat nestrannost. Posluchač by neměl z jejich vystupování v pořadu poznat, jaký zaujímají postoj k probíranému problému nebo k diskutujícím.).
Hlasování:    
Pro:
M. Pokorný T. Kňourek
Proti:
J. Šebek, J. Dohnal, O. Vágner, Z. Mahdal, O. Matouš, J. Krůta
Zdržel se
: -
Usnesení nebylo přijato.

Usnesení 36/23
Rada Českého rozhlasu doporučuje na základě stížností k pořadu Osobnost Plus klást větší důraz na připravenost moderátorů k tématům, kterým se věnují, aby byli schopni adekvátně reagovat na podněty ze strany respondenta.
Hlasování:    
Pro:
J. Šebek, J. Dohnal, O. Vágner, Z. Mahdal, O. Matouš, J. Krůta
Proti: -
Zdržel se
: M. Pokorný T. Kňourek

Usnesení 37/23
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Různé:
O. Vágner otevřel téma dopisu, který před časem radní obdrželi, a dotázal se na četnost vystupování moderátora P. Rozehnala ve vysílání ČRo, dotazy zodpověděl R. Zavoral a J. Menger.
J. Dohnal požádal vedení rozhlasu o soupis pořadů moderátora P. Rozehnala za měsíc květen, M. Pokorný požádal o srovnání podpory knížek P. Rozehnala s analogickými tituly vydávanými společností Radioservis.

Usnesení 38/23
Rada Českého rozhlasu svolává sedmou veřejnou schůzi v roce 2023 na středu 26. 7. 2023 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 8 – 0 – 0

Ověřovatel:  O. Matouš


Zvukový záznam z 6. veřejné schůze


Příloha k
usnesení 37/23 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio