Zápis z 6. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (28. 6. 2017)

28. červen 2017

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 28. 6. 2017 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Jiří Vejvoda, Tomáš Kňourek, místopředsedové Rady ČRo; Petr Šafařík, Miroslav Dittrich, Vítězslav Jandák, členové Rady ČRo; Filip Hejl, předseda dozorčí komise Rady ČRo.

Omluveni:  Ivan Vodochodský, člen Rady ČRo  

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel regionálního vysílání; Jiří Hošna, ředitel komunikace a vnějších vztahů; Josef Havel, ředitel kanceláře GŘ.

Program:
- zahájení, schválení programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- nové schéma stanice ČRo Vltava od 1. 10. 2017
- Zpráva o činnosti ombudsmana Českého rozhlasu za 1. pololetí 2017
- pravidla ČRo v souvislosti s volbami do PS Parlamentu ČR v roce 2017
- aktuální stav digitálního vysílání ČRo
- personální změna v ČRo
- informace generálního ředitele
- návrh usnesení k vysílání ČRo
- neveřejný bod jednání – prodej nemovitého majetku v k.ú. Špičák
- nájemní a kupní smlouvy
- stížnosti a podněty posluchačů
- různé
- závěr

Hlasování o programu: 6 – 0 - 0        

Usnesení 57/17
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 31. 5. 2017.
Hlasování: 6 – 0 - 0

Usnesení 58/17
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 14. 6. 2017.
Hlasování: 6 – 0 - 0

Usnesení 59/17
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti ombudsmana Českého rozhlasu za 1. pololetí 2017.
Hlasování: 6 – 0 - 0

Usnesení 60/17
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o předvolebním vysílání Českého rozhlasu pro volby do PS Parlamentu ČR v roce 2017.
Hlasování: 6 – 0 - 0         

Usnesení 61/17
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o aktuálním stavu digitálního vysílání v Českém rozhlase.
Hlasování: 6 – 0 - 0

Usnesení 62/17
Rada Českého rozhlasu projednala informaci generálního ředitele o jmenování Bc. Petra Zettnera šéfredaktorem stanice Český rozhlas Rádio Junior s účinností od 1. 9. 2017.
Hlasování: 6 – 0 - 0

Informace generálního ředitele: R. Zavoral informoval, že od zítřka, tj. od 29. 6. 2017, bude zpřístupněn na webových stránkách ČRo interaktivní rozpočet ČRo, který umožní plátcům rozhlasového poplatku informovat se, jak rozhlas nakládá se svěřenými prostředky. Proběhla první schůzka etické komise Českého rozhlasu, ve které zasedají osobnosti napříč společností, a informoval o jednání se zastupiteli města Olomouc o odkupu budovy, ve kterém sídlí studio Českého rozhlasu na Horním náměstí v Olomouci. K možnému prodeji zámku v Přerově nad Labem doplnil, že STČ kraj stále nereagoval na výzvu ČRo a termín prodeje byl přesunut na podzim letošního roku.

Usnesení 63/17
Rada Českého rozhlasu s odkazem na své usnesení 94/16 a na analytický materiál předložený vedením ČRo 23. 2. 2017 k mediálnímu obrazu návrhů zdanění finančních náhrad církevních restitucí a k souvisejícím tématům konstatuje, že analytický materiál ČRo  potvrdil zjištění Rady, že daná témata nebyla zpracována vyváženě a pluralitně.
Rada ČRo vyzývá vedení Českého rozhlasu, aby  si ČRo i u zmíněných témat počínal v souladu s Kodexem Českého rozhlasu a zákonem o Českém rozhlasu.
Hlasování: 6 – 0 - 0

Usnesení 64/17
Rada Českého rozhlasu  prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 65, 66, 67, 68 a 69/17 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování: 6 – 0 - 0

Usnesení 65/17
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo a MUDr. Ondřejem Šedou na dobu neurčitou s účinností od 15. 8. 2017.
Hlasování:    
Pro:
M. Dittrich, P. Šafařík, T. Kňourek, H. Dohnálková, J. Vejvoda     
Proti: - 0
Zdržel se:
V. Jandák
Usnesení bylo přijato.

Usnesení 66/17
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 29. 6. 2016 mezi ČRo (Plzeň) a Cherub Inn s.r.o. na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1.
Hlasování:
Pro:
M. Dittrich, P. Šafařík, T. Kňourek, H. Dohnálková, J. Vejvoda  
Proti: - 0
Zdržel se:
V. Jandák
Usnesení bylo přijato.

Usnesení 67/17
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 6. 2010 mezi ČRo a Petrem Ševčíkem s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 2.
Hlasování:
Pro:
M. Dittrich, P. Šafařík, T. Kňourek, H. Dohnálková, J. Vejvoda  
Proti: - 0
Zdržel se:
V. Jandák
Usnesení bylo přijato.

Usnesení 68/17

Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila zástavní smlouvu mezi ČRo (zástavce), Komerční bankou, a. s. (banka, zástavní věřitel) a Janem Luskem (nabyvatel, vedlejší účastník smlouvy). Předmětem zástavní smlouvy je pozemek parc. č. st. 131, jehož součástí je objekt rekreační chaty č. p. 81, vše zapsané na listu vlastnictví 486 v katastrálním území Špičák. Po uzavření zástavní smlouvy musí být podán návrh na vklad do katastru nemovitostí.
Hlasování:
Pro:
M. Dittrich, P. Šafařík, T. Kňourek, H. Dohnálková, J. Vejvoda
Proti: - 0
Zdržel se:
V. Jandák
Usnesení bylo přijato.

Usnesení 69/17
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila kupní smlouvu mezi ČRo (prodávajícím) a Janem Luskem (kupujícím). Předmětem kupní smlouvy je pozemek parc. č. st. 131, jehož součástí je objekt rekreační chaty č.p. 81, vše zapsané na listu vlastnictví 486 v katastrálním území Špičák. Vlastnické právo k předmětu kupní smlouvy přechází z prodávajícího na kupujícího pravomocným rozhodnutím příslušného katastru nemovitostí o vkladu vlastnického práva k nemovitosti ve prospěch kupujícího.
Hlasování:

Pro:
M. Dittrich, P. Šafařík, T. Kňourek, H. Dohnálková, J. Vejvoda  
Proti: - 0
Zdržel se:
V. Jandák
Usnesení bylo přijato.

Usnesení 70/17
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 6 – 0 - 0

Různé: H. Dohnálková kladně ohodnotila, jak ČRo v letošním roce ve vysílání referoval o výročí března 1939, J. Vejvoda konstatoval, že jako tiskový mluvčí Rady ČRo byl dotázán představiteli tisku, jak Rada vnímá účast generálního ředitele ČRo v porotě Krameriovy ceny, P. Šafařík zmínil usnesení, které minulý rok Rada přijala k referování o výročí března 1939 v ČRo, dále připomněl plagiátorství v pořadu „Knihy, na které vám nezbyl čas“ a jejich archivaci na webových stránkách ČRo. J. Vejvoda pochválil pořad Rádia Wave – „Otevřené hlavy“.

Usnesení 71/17
Rada Českého rozhlasu svolává 7. řádnou schůzi v roce 2017 na 26. 7. 2017 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 6 – 0 - 0

Ověřovatel:  H. Dohnálková

Zvukový záznam z 6. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

Zpráva o činnosti ombudsmana ČRo za 1. pololetí 2017

Situační zpráva o vývoji digitalizace vysílání (stav k 22. 6. 2017)

Vltava – proměna kulturní stanice ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio