Zápis z 6. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (20. 6. 2016)

20. červen 2016

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 20. 6. 2016 v 13.00 hodin, v hotelu Zlatá Hvězda, Smetanovo náměstí 84, Litomyšl

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Jiří Vejvoda, Tomáš Kňourek, místopředsedové Rady ČRo; Ervín Kukuczka, Ivan Vodochodský, Petr Šafařík, Milan Badal, členové Rady ČRo; Jiří Volf, předseda DK Rady ČRo.

Omluveni: Michal Stehlík, Ivan Tesař, členové Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel regionálního vysílání; Josef Havel, ředitel kanceláře GŘ; Jiří Hošna, ředitel komunikace a vnějších vztahů

Návrh programu:
- zahájení, schválení programu
- schválení zápisů z předsednictva Rady ČRo
- stanovení hodnotících kritérií pro odměny GŘ ČRo na 2. pololetí 2016
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouvy
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr

Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 71/16
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 25. 5. 2016.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 72/16
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 15. 6. 2016.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 73/16
Rada Českého rozhlasu na základě § 8 písmene J) Zákona o Českém rozhlasu a Statutu Rady ČRo článku I. odstavce 2, schvaluje návrh kritérií odměny generálnímu řediteli ČRo na 2. pololetí 2016 odpovídající trojnásobku měsíční základní mzdy při splnění těchto ukazatelů:
1/ Dodržování Kodexu, Statutu ČRo a Zákona o ČRo                               40 %
2/ Dodržování usnesení Rady ČRo                                                           20 %
3/ Kvalita předkládaných materiálů a dodržování dohodnutých termínů    20 %                             
4/ Naplňování kandidátského projektu GŘ                                                10 %
5/ Podíl ČRo na trhu (share) 22, 2%                                                         10 %
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 74/16
Rada Českého rozhlasu  prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 75 a 76/16 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 75/16
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo (Ostrava) a IRMS Trading, s.r.o. na dobu neurčitou s účinností od 1. 7. 2016.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 76/16
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo (Plzeň) a Cherub Inn s.r.o. na dobu neurčitou s účinností od 1. 9. 2016.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 77/16
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Různé:
Rada Českého rozhlasu poděkovala za pozvání na koncert SOČR Mahlerovy symfonie v Litomyšli a poblahopřála k úspěšnému dni s ČRo v Litomyšli. 

Usnesení 78/16
Rada Českého rozhlasu v roce 2015 iniciovala vznik čtyř odborných nezávislých analýz vysílání ČRo.  Rada Českého rozhlasu doporučuje vedení Českého rozhlasu, aby tyto analýzy využilo ke zlepšení práce ČRo ve vztahu k povinnostem uloženým zákonem o ČRo a  Kodexem ČRo i  k obecným profesionálním novinářským zásadám, a to zejména v těchto ohledech: uvádění zdrojů; zachovávání nestrannosti moderátorů; zajišťování názorové plurality;  dobrá jazyková kultura a adekvátní řečové chování mluvčích; posilování právního vědomí obyvatel ČR;  náležitý prostor pro aktéry reprezentovaných událostí;  etická a estetická úroveň  zábavních pořadů; vyhýbání se stereotypizaci a dalším projevům tzv. novinářských rutin; respekt k odborným poznatkům o pojednávaných tématech.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 79/16
Rada Českého rozhlasu ukládá generálnímu řediteli ČRo, aby veškerou úřední korespondenci, v níž je Rada ČRo formou zmínky, citace či přílohy uváděna, souběžně poskytoval předsedkyni Rady ČRo v kopii.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 80/16
Rada Českého rozhlasu svolává 7. řádnou schůzi v roce 2016 na 27. 7. 2016 v 14.00 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 - 0 - 0

Ověřovatel: H. Dohnálková

Příloha k usnesení 77/16 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam z 6. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio