Zápis z 5. zasedání Rady Českého rozhlasu

17. únor 1999

konaného dne 17. února 1999 v budově rozhlasu

Přítomní: Pavel Scheufler, úřadující předseda,
Milan Bla ek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová,
Lenka Procházková, Richard Seeman, Zdeněk Susa.

Sekretariát: Hana Vágnerová.

Hosté: Mgr. Vlastimil Je ek, generální ředitel Českého rozhlasu,
Dr. Josef Havel, programový ředitel Českého rozhlasu,
Mgr. Miroslav Bobek, éfredaktor ČRo 2,
účastníci diskuse o ČRo 2 (seznam přítomných
).


I. Schválení programu zasedání

a/ informace generálního ředitele,
b/ organizační zále itosti,
c/ úkoly vyplývající z realizace usnesení 7/99,
d/ diskuse o vysílání ČRo 2 - pořady pro děti,
e/ diskuse o vysílání ČRo 2 - pořad "Dobré jitro",
f/ Výroční zpráva,
g/ zhodnocení náv těvy ORF Radio ve Vídni,
f/ různé.

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ M. ebestová - negativní reakce na zkrácení nábo enského vysílání, č.j. 59/99,

b/ A. Divoká - negativní reakce na zkrácení nábo enského vysílání č.j.60/99,

c/ Ing.arch. M.Petrmanová - negativní reakce na zkrácení nábo enského vysílání, č.j. 61/99,

d/ prof. M. tajdlová - negativní reakce na zkrácení nábo enského vysílání, č.j. 62/99,

e/ A. Kopačková - negativní reakce na zkrácení nábo enského vysílání, č.j. 63/99,

f/ p. Schmitt, adresa neuvedena - připomínky k vysílání ČRo, č.j. 64/99,

g/ M. Vránová - připomínky k vysílání ČRo, č.j. 65/99,

h/ Dr. arbach - připomínky k vysílání ČRo, č.j. 66/99,

i/ H.Hy áková - negativní reakce na zkrácení nábo enského vysílání, č.j. 67/99,

j/ Ing. Marti ko - negativní reakce na zkrácení nábo enského vysílání, č.j. 68/99,

k/ dopis GŘ k dopisu F. Luke e, č.j. 70/99,

l/ Ministerstvo zahraničních věcí - zahraniční vysílání, č.j. 71/99,

m/ Farní společenství sv. Václava - negativní reakce na zkrácení nábo enského vysílání, č.j. 72/99,

n/ faktura hotelu Amphone, č.j. 73/99,

o/ M. Čapková - negativní reakce na zkrácení nábo enského vysílání, č.j. 74/99,

p/ R. Mrázová, bez adresy - negativní reakce na zkrácení nábo enského vysílání č.j. 75/99,

r/ Dr. Krystýnková - negativní reakce na zkrácení nábo enského vysílání, č.j. 76/99,

s/ petice věřících z Heřmanova Městce - negativní reakce na zkrácení nábo enského vysílání - č.j. 77/99,

t/ Ing. Červinka - negativní reakce na zkrácení nábo enského vysílání, č.j. 78/99,

u/ J. Podu ka - k "Dechovkové hitparádě", č.j. 79/99,

v/ Ing. Skovajsa, dopis na vědomí radě, obhajoba existence vysílání ČRo 3, č.j. 80/99,

w/ J. Krátká - negativní vyjádření ke konkrétní besedě Radiofóra, č.j. 81/99,

x/ kopie dopisu J. Mikulecké radě na vědomí - č.j. 82/99,

y/ faktura za dopravu - č.j. 83/99,

z/ kopie odpovědi programového ředitele ČRo Dr. Havla S.Fürstovi, radě na vědomí, č.j. 84/99,

aa/ dopis F. Koňárka, kritické postřehy + přihlá ka do příp. výběrového řízení č.j. 85/99,

bb/ pozvání na slavnostní otevření budovy Českého rozhlasu v Hradci Králové - č.j. 86/99,

cc/ Dr. Ptáček, inf. o sporu s Českým rozhlasem a o uplatnění v Českém rozhlase, č.j. 87/99,

dd/ dopis Dr.Mgr.I.Langera, předsedy Stálé komise pro sdělovací prostředky, č.j.88/99 + přílohy:
usnesení 1/99,
usnesení 2/99, kterým se ukládá předsedovi Rady Českého rozhlasu odpovědět místopředsedovi vlády
E. Lánskému,
postoupení dopisu V. Sellnera,

ee/ dopis Vl. Sellnera, č.j. 89/99,

ff/ podklad pro odpověď předsedy rady místopředsedovi vlády E. Lánskému (zápis ze zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky ze dne 27.-28.1.199), č.j. 90/99,

gg/ kopie "otevřeného dopisu" Milo e Rejchrta generálnímu řediteli ČRo - radě na vědomí, č.j. 91/99,

hh/ výzva Radě Českého rozhlasu, aby uspořádala výběrové řízení na obsazení funkce generálního ředitele ČRo - 22 podpisů, č.j. 92/99,

ii/ dopis Dr. L. Hurníka, výraz politování nad rozhodnutím generálního ředitele ČRo Mgr. Je ka ukončit pracovní poměr v ČRo k 30.6.1999 (v dopise pisatel zdůrazňuje podporu stávajícího generálního ředitele projektům "vá né hudby" v Českém rozhlase) - č.j. 93/99,

jj/ Marie Macků, negativní reakce na zkrácení nábo enského vysílání, č.j. 94/99, (pisatelka neuvádí adresu),

kk/ firma Bussmark, nabídka firmy k realizaci prodeje RS Pankrác - č.j. 97/99,

ll/ éfr. ČRo 6/RSE P. Pecháček, vyjádření politování nad rozhodutím stávajícího GŘ Mgr. Je ka ukončit prac. poměr v Českém rozhlase k 30.6.1999, návrh dal ího postupu pro Radu ČRo - č.j. 98/99,

mm/ 5 redaktorů zpravodajské směny ČRo 1 - nesouhlas se způsobem zavádění resystemizace práce při přípravě zpravodajských relací, č.j. 99/99,

nn/ SOČR - 118 podpisů, podpora setrvání Mgr. V. Je ka ve funkci generálního ředitele ČRo - (v dopise se uvádí, e za vedení Mgr. Je ka do lo k výrazné podpoře a rozkvětu SOČRu v jeho 72.leté historii), č.j. 100/99,

oo/ výzva radě k uspořádání výběrového řízení na obsazení funkce GŘ - 8 podpisů, č.j. 101/99,

pp/ dopis T. Němce, podpora uspořádání výběrového řízení na obsazení funkce GŘ ČRo a přihlá ka do případného výběrového řízení, č.j. 102/99,

rr/ A. Pícha, éfredaktor ČRo 1 - podpora setrvání Mgr. V. Je ka ve funkci generálního ředitele, č.j. 103/99,

ss/ právní posouzení advokátní kanceláře Kří , Bělina - č.j. 104/99,

tt/ E. Sveřepová, český jazyk ve sdělovacích prostředcích, č.j. 105/99,

uu/ materiály z porady ČRo 1 - č.j. 106/99,

vv/ Dr.Mgr. I. Langer - příprava nového zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, č.j. 107/99,

ww/ průvodní dopis generálního ředitele č.j. 108/99 k následujícím materiálům:

A/ posouzení stí nosti P. Finka,

B/ vyjádření éfredaktora ČRo 3 O. Knitla k dopisu P. Divi e,

C/ stanovisko k dopisu Ing. Brablce,

D/ kopie dopisu p. Strnadové, radě na vědomí,

E/ vyjádření k dopisu M. Chrásky,

F/ kopie dopisu Ing. Schmittovi, radě na vědomí,

G/ kopie dopisu S. íblové, radě na vědomí,

H/ kopie dopisu p. Fürstovi, radě na vědomí,

I/ výsledky Media Projektu za obd.1.7.-31.12.1998,

J/ stanovisko k anonymu zaslaného radě z Hradce Králové,

xx/ hospodaření Rady ČRo za rok 1998 a plán 1999 - č.j. 109/99,

yy/ dopis J. Dohnala, vedoucího Hudební redakce ČRo 2,

A/ ádost o posunutí diskuse o hudebním formátu ČRo 2 o týden,

B/ kopie dopisu Mgr. Bobkovi, éfr. ČRo 2, radě na vědomí, (dopis se týká "Dechovkové hitparády a působení P. Finka).

Podané informace

Generální ředitel

a/ vysvětlil radě své rozhodnutí ukončit pracovní poměr v Českém rozhlase k 30. 6. 1999;

b/ informoval radu o současném stavu prodeje RS Pankrác. Předal radě k prostudování návrh smlouvy o smlouvě budoucí s prosbou o vyjádření rady do 24. 2. 1999;

c/ informoval radu o svém stanovisku k pořadu "nedělní zamy lení".

III. Kontrola úkolů:

a/ na jednom ze svých zasedání se rada bude zabývat kontrolou svého usnesení 18/98 - stanovisko rady k vysílání ČRo 1 -
úkol trvá,

b/ členové rady a vedení Českého rozhlasu zrevidují Statut Českého rozhlasu a doplní je o Etický kodex -
do 1.7.1999,

členové rady se připraví na roční zhodnocení práce předsednictva rady (v souladu s jednacím řádem)
do 24.3.1999,

IV. Ulo ené úkoly:

a/ rada pověřuje Lenku Procházkovou, aby vypracovala návrh textu z diskuse o pořadech pro děti a pořadu "Dobré jitro" -
do 24.2.1999,

b/ rada pověřuje Richarda Seemanna, aby napsal děkovný dopis ORF Radio a zajistil překlad formátu stanic Českého rozhlasu pro ORF Radio -
do 24.2.1999,

c/ rada pověřuje Richarda Seemanna, aby vypracoval návrh na vyznamenání F.Kocourka -
do 24.2.1999,

d/ rada pověřuje Pavla Scheuflera, aby dopisem informoval Dr.Mgr.I.Langra, předsedu Stálé komise pro sdělovací prostředky, o postupu rady při jmenování generálního ředitele Českého rozhlasu -
do 24.2.1999,

e/ v ichni členové rady připraví své návrhy do uva ovaných odborných komisí rady -
do 3.3.1999.

f/komise vedená Zdeňkem Susou je pověřena vypracovat návrh podmínek výběrového řízení -
do 24.2.1999.

V. Doporučení rady

Doporučení III/99

Rada Českého rozhlasu vyzývá stávajícího generálního ředitele Mgr. Vlastimila Je ka, aby se přihlásil do vyhlá eného výběrového řízení na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu pro období 1999-2005.

Hlasování: schváleno v emi hlasy

Doporučení IV/99

Rada Českého rozhlasu doporučuje generálnímu řediteli Českého rozhlasu Mgr. Vlastimilu Je kovi, aby do konce svého funkčního období neprováděl zásadní personální a programové změny.

Hlasování: schváleno v emi hlasy

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 8/99

Rada Českého rozhlasu rozhodla na svém zasedání dne 17. února 1999 vyhlásit výběrové řízení na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu. Podmínky výběrového řízení rada zveřejní do konce února 1999.

Hlasování: schváleno v emi hlasy

VII. Diskuse

a/ rada diskutovala o realizaci usnesení 7/99. V této souvislosti rada přijala usnesení 8/99 a dvě doporučení pro generálního ředitele Mgr. Je ka;
b/ rada diskutovala o současném stavu prodeje RS Pankrác. Návrh textu smouvy o smlouvě budoucí předá rada k právnímu posouzení;
c/ rada diskutovala s pracovníky ČRo 2 o vysílání pro děti a pořadu "Dobré jitro";
d/ rada diskutovala o své pracovní náv těvě ORF ve Vídni.

VIII. Termín pří tího zasedání:

Pří tí řádné zasedání se bude konat 24. února 1999 v budově rozhlasu ve 14,00 hod.

Na programu bude předev ím diskuse o Výroční zprávě a návrh podmínek výběrového řízení.

Dal í zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 3. března 1999 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Diskuse o hudebním formátu ČRo 2 se posouvá o týden, tedy na 3. března 1999 na 15,30 hod. (Důvodem změny termínu diskuse je předem plánovaná dovolená vedoucího Hudební redakce ČRo 2 J. Dohnala).

V tomto smyslu bude sekretářka rady H. Vágnerová písemně informovat pozvané pp. V. Hadače a J. Spáleného.

IX. Kontrola zápisu:

Ulo ené úkoly byly splněny, příp. z objektivních důvodů přesunuty na jiný termín.
Diskuse o Výroční zprávě se odkládá na 24. 2. 1999.
Diskuse o hudebním formátu ČRo 2 se přesouvá na 3. 3. 1999. Účast vedoucího Hudební redakce stanice ČRo 2 J. Dohnala pova uje rada za nezbytnou, aby bylo docíleno plnohodnotné diskuse.

X. Různé:

a/ rada se zabývala korespondencí do lou na její adresu;
b/ funkcí mluvčí rady byla pověřena od dne ního dne místopředsedkyně rady, Lenka Procházková. Hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas se zdr el.
c/ rada ádá generálního ředitele o vysvětlení k dopisu pěti redaktorů zpravodajské směny ČRo 1 Radio urnálu - (kopii dopisu předáváme současně s dne ním zápisem);
d/ rada ádá generálního ředitele o záznam besedy Radiofóra ze dne 29.1.1999.
e/ Pavel Scheufler se zúčastní 23. února 1999 mediálního panelu k novele zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
Zasedání bylo zahájeno ve 13,00 hod., ukončeno v 19,10 hod.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 17. února 1999

Spustit audio