Zápis z 5. zasedání Rady Českého rozhlasu

31. leden 2001

konaného dne 31. ledna 2001 v budově Českého rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Milan Uhde, Zdeněk Susa;
Omluveni: Michal Blažek;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel, Mgr. Klabíková, Ing. Štern, náměstek ŘÚP;

I. Schválení programu

- záležitosti Rady,

- informace generálního ředitele,

- diskuse nad Výroční zprávou,

- informace o encyklopedii Kdo je kdo v ČRo,

- různé,

- schválení zápisu;

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací
Převzaté materiály:

- e-mail Lukáše Tietzeho, kritika vysílání ČRo 6, č.j. 35/01;

- e-mail Romana Joury, informace o diskusním fóru, č.j. 36/01;

- Ing. Simmer, stanovisko k pořadu Šanson, věc veřejná a žádost o záznam pořadu, č.j. 37/01;

- Jana Herzánová, postřehy k vysílání ČRo, č.j. 38/01;

- Rostislav Tvrdík, kopie dopisu a.s. Radioservis, Radě na vědomí, č.j. 39/01;

- průvodní dopis generálního ředitele k materiálu Studie vysílání..., č.j. 40/01;

- ukazatelé rozpočtu Rady ČRo na rok 2001, č.j. 41/01;

- dva e-maily Lukáše Tietzeho, kritika vysílání ČRo 6, č.j. 42/01;

Odeslané materiály:
9/2001 - Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa, žádost o právní služby;

Podané informace:
Pavel Scheufler informoval členy Rady o své účasti na 43. schůzi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.

Informace generálního ředitele:

Generální ředitel informoval členy Rady, že byla dokončena II. část plánu investic na rok 2001 a zodpověděl otázky členů Rady k předloženým zápisům z porad vedení ČRo.

III. Kontrola úkolů
--

IV. Uložené úkoly
--

V. Doporučení Rady
--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti
--

VII. Diskuse

Rada diskutovala

- s generálním ředitelem a Mgr. Klabíkovou o postupu prací na encyklopedickém díle Kdo je kdo v Českém rozhlase. Rada vyslovuje plnou podporu tomuto záměru;

- o přípravě textu Výroční zprávy a přijala od generálního ředitele další vyžádané podklady;

- V návaznosti na přípravu textu Výroční zprávy Rada žádá generálního ředitele o předložení následujících materiálů:
-
zábavné programy v jednotlivých regionálních stanicích Českého rozhlasu,
- změny v programovém schématu na ČRo 1 v průběhu roku 2000;
Rada se rozhodla doplnit do připravované Výroční zprávy o činnosti Českého rozhlasu za rok 2000 kapitolu o jednání Rady v souvislosti s novelou zákona o Českém rozhlase. Tuto kapitolu vypracuje místopředseda Rady Pavel Scheufler.
- s generálním ředitelem a náměstkem ŘÚP o připravované analýze zpravodajství a publicistiky;
VIII. Termín příštího zasedání
Příští řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat v budově Českého rozhlasu dne 7. února2001 ve 14,00 hod.
Dne 6. února 2001 v 9,00 hod. se v budově rozhlasu koná jednání předsednictva Rady. Jednání se zúčastní poslanec p. Skopal, zpravodaj SKSP PS PČR (Zpráva o hospodaření ČR za rok 1999), ekonomický expert Rady Ing. Cincibus a zástupci vedení Českého rozhlasu (pověření podle úvahy generálního ředitele).

Z programu 6.zasedání:

- projednávání Výroční zprávy o činnosti ČRo za rok 2000;

- koncepce zpracování dopisových ohlasů;
Další zasedání:
14. února 2001:
Z programu:

- projednávání Výroční zprávy o činnosti ČRo za rok 2000;

- diskuse o i-žurnálu a ČRo 8 (16,00 hod.);
21. února 2001
Z programu:

- projednávání Výroční zprávy o činnosti ČRo za rok 2000;

- projednávání materiálu GŘ Hlavní programové cíle ČRo do 31.12.2002;


IX. Kontrola zápisu
Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé
a/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu:

- Rada hlasováním schválila text dopisu
- předsedovi PS prof. Ing. Václavu Klausovi, CSc.; (hlasování: 7 hlasů pro);
- místopředsedovi PS a předsedovi SKSP MUDr. Mgr. Ivanu Langrovi stran jeho dotazu k a.s. Radioservis; (hlasování: 5 hlasů pro);

b/ Rada žádá generálního ředitele
- aby na zasedání Rady 14. února 2001 pozval na 16,00 hod. šéfredaktora ČRo 8 Mgr. Bobka k diskusi o i-žurnálu a ČRo 8;
- o nahrávku pořadu ČRo 2 z konce minulého týdne Šanson - věc veřejná;
- o nahrávku pořadu ČRo 2 z 28. ledna 2001, vystoupení p.Běhala v pořadu Dobré jitro z Prahy;

c/ Rada požádá Radu ČR pro rozhlasové a televizní vysílání o analytický materiál, zkoumající vysílání Českého rozhlasu v době od 20. prosince 2000 do 8. ledna 2001;

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 31. ledna 2001

Spustit audio