Zápis z 5. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu,

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
která se konala dne 30.5. 2007 v Přednáškovém sálu v Národním muzeu.
Přítomni: Jiří Florian, Dana Jaklová, Bohuš Zoubek, členové předsednictva Rady ČRo,
Ladislav Jíša, Maria Ptáčková, Milan Blažek, Richard Seemann, Antonín Zelenka, členové Rady ČRo
Sekretariát: Jaroslava Jandová
Hosté: Václav Kasík-generální ředitel ČRo, Richard Medek - programový ředitel ČRo, Josef Havel - výkonný ředitel ČRo, Daniel Chára - vedoucí investic, Zdeněk Vodsloň - ekonomický ředitel ČRo

Jednání řídil předseda Rady ČRo Jiří Florian

Program:
 1. Veřejná prezentace rekonstrukce historické budovy - ČRo Vinohradská
 2. Schválení zápisů ze zasedání předsednictva Rady ČRo
 3. Usnesení k výsledkům hospodářského auditu za r. 2006
 4. Usnesení ke změně rozpočtu ČRo na r. 2007
 5. Usnesení k výsledkům hospodaření za 1. čtvrtletí 2007
 6. Usnesení k projednávání rozpočtu na r. 2008 (ve dvou etapách:září a prosinec 2007)
 7. Usnesení k Výběrovému řízení na nového auditora ČRo
 8. Usnesení k vysílání Radia Wave
 9. Usnesení 54/07 - 58/07 k Programovému auditu
 10. Usnesení - neveřejný bod zasedání Rady ČRo
 11. Usnesení - stanovení odměny pro generálního ředitele ČRo
 12. Usnesení - odpověď na stížnost p.Štěpána Kotrby
 13. Poděkování BROLNU
 14. Různé

Program byl hlasováním schválen (8,0,0)

Usnesení 44/07
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva z 25.4.2007
Hlasování: 7,0,0, (p. Blažek nepřítomen)

Usnesení 45/07
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva z 2.5.2007
Hlasování: 8,0,0

Usnesení 46/07
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze 16.5.2007
Hlasování: 8,0,0

Usnesení 47/07
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze 23.5.2007
Hlasování: 8,0,0

Usnesení 48/07
Rada ČRo na základě doporučení Dozorčí komise Rady ČRo bere na vědomí auditované výsledky hospodaření za rok 2006.
Hlasování: 8,0,0

Usnesení 49/07
Rada ČRo na základě doporučení Dozorčí komise Rady ČRo schvaluje návrh 1. změny rozpočtu ČRo na rok 2007 na nákladové straně rozpočtu s tím, že tyto změny budou kryty zvýšením výnosů tak, aby nedošlo ke snížení hospodářského výsledku za rok 2007.
Hlasování: 8,0,0

Usnesení 50/07
Rada ČRo na základě doporučení Dozorčí komise Rady ČRo bere na vědomí výsledky hospodaření Českého rozhlasu za I. čtvrtletí roku 2007 s tím, že výsledky nevykazují žádné znepokojivé tendence z hlediska plnění rozpočtu.
Hlasování: 8,0,0

Usnesení 51/07
Rada ČRo na základě doporučení Dozorčí komise Rady ČRo žádá generálního ředitele ČRo Václava Kasíka, aby příprava a schvalování rozpočtu na rok 2008 proběhly ve dvou krocích:

1. Návrh rozpočtu na rok 2008, který projedná Dozorčí komise v září, Rada Českého rozhlasu pak v říjnu 2007, bude obsahovat aktualizaci dlouhodobého výhledu hospodaření Českého rozhlasu na 5 let a základní ukazatele rozpočtu roku 2008 v dosavadním členění včetně důvodové zprávy, v níž bude provedena argumentace zejména s vyčíslením:
a) dopadů očekávaných změn zákonů a dalších předpisů na náklady ČRo v roce 2008
b) vývoje očekávaných výnosů z rozhlasových poplatků v roce 2008
c) dopadů realizace rozvojových programů a projektů do nákladů ČRo v roce 2008

2. Návrh rozpočtu na rok 2008, který Dozorčí komise projedná v listopadu a Rada Českého rozhlasu v prosinci 2007, bude obsahovat rozpis ukazatelů rozpočtu na jednotlivé divize a jeho odůvodnění.
Hlasování: 8,0,0

Usnesení 52/07
Rada ČRo na základě doporučení Dozorčí komise Rady ČRo navrhuje generálnímu řediteli ČRo vypsání výběrového řízení na zajištění auditorských prací. Současné auditorské firmě končí v prosinci 2007 smlouva s ČRo.
Hlasování: 8,0,0


Usnesení 53/07
K předloženým variantám č. 1 - 4 na šíření stanice Radia Wave, které Radě Českého rozhlasu nabídl generální ředitel ČRo 24. 4. 2007 konstatuje Rada ČRo, že jsou v souladu se zákonem o Českém rozhlasu č. 484/1991 Sb. a je plně v kompetenci generálního ředitele ČRo některou z nich využít. Rada ČRo spoléhá v tomto směru na citlivý přístup k posluchačům i k pracovníkům jednotlivých vyprofilovaných stanic.
Hlasování:
pro: pí Jaklová, pp. Florian, Jíša, Zelenka
proti: 0
zdržel se hlasování: pí Ptáčková. pp. Blažek, Zoubek
nezúčastnil se hlasování: p. Seemann


Usnesení 54/07
Rada Českého rozhlasu bere na vědomí materiál "Český rozhlas - programový audit a programové vize", který obdržela od generálního ředitele ČRo Václava Kasíka 30. 11. 2006. Rada ČRo konstatuje, že materiál vznikl v době, kdy Radě ČRo nebyla známy okolnosti dalšího vývoje digitálního rozhlasového vysílání v ČR. Rada ČRo byla novým programovým ředitelem ČRo Richardem Medkem ujištěna, že dojde ke korekcím v rámci základní programové koncepce ČRo. K výše zmíněnému materiálu předkládá Rada ČRo generálnímu řediteli ČRo doporučující usnesení.
Hlasování: 8,0,0

Usnesení 55/07
Rada Českého rozhlasu doporučuje generálnímu řediteli ČRo nepokračovat v připravovaném přeformátování celoplošné stanice ČRo 1 - Radiožurnál a v souvislosti s nedávnou změnou na postu programového ředitele ČRo a s připravovanou změnou na místě ředitele ČRo 1 - Radiožurnál zkvalitnit program a posílit finance stanice tak, aby Radiožurnál zaujal významné místo zpravodajsko-publicistické stanice v intencích, které jako hlavní úkol veřejnoprávního rozhlasu vymezuje zákon o Českém rozhlase.
Hlasování: 8,0,0

Usnesení 56/07
Rada Českého rozhlasu doporučuje generálnímu řediteli ČRo zvážit možnost zřídit v rámci středních a dlouhých vln novou stanici m l u v e n é h o s l o v a s tím, že by vysílání této stanice naplňoval ČRo 6 spolu s Rádio Česko.
Hlasování: 8,0,0

Usnesení 57/07
Rada Českého rozhlasu doporučuje generálnímu řediteli ČRo přehodnotit jednotlivé multimediální projekty, zvláště projekty digitální stanice Leonardo, a to především z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků a zároveň zvážit možnost využití těchto prostředků ve prospěch programů regionálních studií a celoplošných stanic ČRo.
Hlasování:
pro: pí Jaklová a Ptáčková, pp. Blažek, Florian, Jíša, Zelenka
proti: 0
zdržel se hlasování: pp. Zoubek, Seemann


Usnesení 58/07
Rada Českého rozhlasu doporučuje generálnímu řediteli ČRo zastavit přípravu dalších digitálních stanic s ohledem na skutečnost, že přepnutí analogového rozhlasového vysílání na digitální nemá zatím stanovený ani výhledový termín. Rada ČRo je přesvědčena, že vznikem dalších digitálních stanic by v současné době nebyly hospodárně využity prostředky rozhlasových koncesionářů. Rada ČRo předpokládá, že při paralelním pokračování vysílání všech stanic ČRo v digitální podobě naplňuje Český rozhlas svou zákonnou povinnost danou Zákonem o elektronických komunikacích i novelou Zákona o rozhlasovém a televizním vysílání.
Hlasování:
pro: pí Jaklová a Ptáčková, pp. Blažek, Florian, Jíša, Zelenka
proti: 0
zdržel se hlasování: pp. Zoubek, Seemann


Usnesení 59/07
Usnesení o neveřejnosti bodu k č. 11 programu. Rada ČRo prohlásila bod č. 11, to je

usnesení 60/07 za neveřejný ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 zákona o Českém rozhlase, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.
Hlasování: 8,0,0


Usnesení 61/07
Rada ČRo projednala stížnost p. Štěpána Kotrby na pořad vysílaný dne 18. a 25.11.2006 "Paprsky naděje" na ČRo 2 v souvislosti s vysíláním skryté reklamy a možným porušením ustanovení zákona o Českém rozhlasu a zákona o péči o zdraví lidu. Odpověď na tuto stížnost je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování:
pro: pí Jaklová a Ptáčková, pp. Blažek, Florian, Jíša, Zelenka, Zoubek
proti: 0
zdržel se hlasování: p. Seemann


Různé:
a) K usnesení 53/07 - usnesení nebylo přijato (z důvodu nepřijetí nadpoloviční
většinou všech členů Rady ČRo)
b) Rada ČRo, přestože jednou z jejích hlavních činností je projednávání stížností na generálního ředitele, se nemůže zabývat anonymními stížnostmi. Rada ČRo tak reaguje na dva anonymní dopisy týkající se kritiky generálního ředitele, které obdržela.


Rada Českého rozhlasu žádá generálního ředitele ČRo, aby jejím jménem poděkoval Brněnskému orchestru lidových nástrojů včetně sólistů za velmi úspěšná vystoupení v Bratislavě a ve Zlíně.


Usnesení 62/07
Rada Českého rozhlasu svolává 6. řádnou schůzi v roce 2007 na 20. června 2007 do Karlových Varů. Pověřuje předsednictvo Rady, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu konání schůze.
Hlasování: 8,0,0


Ověření zápisu: Dana Jaklová


Příloha

Vážený pan
Štěpán Kotrba
Vídeňská 960/56
142 00 Praha 4
30. května 2007
č.j. 60/07

Vážený pane Kotrbo,
předsednictvo Rady ČRo několikrát projednalo na svých zasedáních Vaši stížnost ve věci vysílání pořadu "Paprsky naděje" na ČRo 2 Praha, kterou jste podal 28.2.2007.

Předsednictvo Rady ČRo si vyžádalo dva nezávislé právní posudky k uvedené stížnosti a to od advokátní kanceláře Winter a spol., kde s prvním zněním nebylo spokojeno a proto byl z této AK dodán doplněk a dále od advokátní kanceláře Hrudka-Řípa a partneři.

Oba tyto materiály se ztotožňují v názoru, že nebyla porušena ustanovení paragrafu 48 odst.6 zákona o rozhlasovém a televizním vysílání č.231/2001 Sb. Předsednictvo Rady ČRo na základě toho konstatuje fakt, že nebyly naplněny znaky skryté reklamy a že se v daném případě o skrytou reklamu nejedná.

Co se týká porušení ustanovení paragrafu 27b odst.1 zákona o péči a zdraví lidu č.20/1966 Sb. nepochybně vysíláním dotčeného pořadu nemohlo k porušení tohoto ustanovení dojít. To by se mohlo stát činností MUDr.Pekárka v případě, že by ji vykonal bez souhlasu osoby, na niž aplikuje své postupy anebo bez souhlasu ministerstva zdravotnictví, avšak rozpravou o používání těchto metod uvedenou ve vysílání ČRo k porušení uvedeného ustanovení dojít nemůže.

To co předsednictvo Rady ČRo považuje za věc závažnou je to, že jde sice v daném případě o pořad strukturovaný jako rozhovor se zajímavou, byť z určitého pohledu kontroverzní osobností, svým obsahem jde ale také o poskytnutí poměrně velkého množství informací týkajících se alternativního způsobu léčby karcinomu. Tyto informace nejsou konfrontovány s informacemi protichůdnými. I když striktně vzato nešlo o poskytování informací doslova, ale o rozhovor s onkologem, který se v důchodu rozhodl pro alternativní způsob léčby rakoviny a tím nedošlo z čistě právního hlediska ani k porušení ustanovení paragrafu 2 zákona o Českém rozhlasu č.484/1991 Sb., přesto právě k citlivosti tématu se domníváme, že poznámka o existenci zcela opačného pohledu na věc měla zaznít.

Vnímáme tento pořad jako určité poučení u tvorby těchto citlivých případů rozhlasové práce, zvláště z hlediska dramaturgie, a s tímto doporučením naše poznatky a připomínky předáme vedení ČRo.

Tato písemná odpověď na Vaši stížnost se stane přílohou zápisu z veřejného zasedání Rady ČRo.

S pozdravem
Ing.Jiří Florian
předseda Rady Českého rozhlasu

Zvukový záznam z 5. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu 1/3

Zvukový záznam z 5. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu 2/3

Zvukový záznam z 5. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu 3/3