Zápis z 5. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (31. 5. 2012)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
Zápis z 5. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 31. 5. 2012 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti 010, Římská 15, Praha 2

Přítomni: Tomáš Ratiborský, předseda Rady ČRo, Michal Stehlík, místopředseda Rady ČRo, Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo, členové Rady: Milan Badal, Ervín Kukuczka, Antonín Zelenka
Omluven: Ivan Tesař, člen Rady ČRo

Sekretariát Rady: Jaroslava Jandová

Hosté: Peter Duhan, generální ředitel ČRo, René Zavoral, náměstek GŘ pro strategický rozvoj ČRo, Jan Menger, náměstek GŘ ČRo pro program a vysílání, Hana Skalová, ředitelka ekonomického odboru ČRo, Václav Hradecký, vedoucí odd. Výzkumu a analytiky, Zora Blümlová, vedoucí Kanceláře GŘ ČRo, Jiří Mutafov, místopředseda Dozorčí komise Rady ČRo, Ladislav Musil

PROGRAM:
- zahájení, schválení  programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- zpráva o činnosti Dozorčí komise Rady ČRo za 1. čtvrtletí 2012
- informace k rekonstrukci Vinohradské 12,  prodeji nemovitostí, restrukturalizace ČR
- informace o Radioprojektu (V. Hradecký)
- zpráva nezávislého auditora o účetní závěrce ČRo za rok 2011
- první aktualizace rozpočtu na rok 2012
- personální změny ve vedení ČRo
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouvy
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr

Program byl schválen
Hlasování:   6-0-0

Usnesení 53/12
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 26. dubna 2012.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 54/12
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 3. května 2012.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 55/12
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 10. května 2012
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 56/12
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 24. května 2012
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 57/12
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí zprávu o činnosti Dozorčí komise Rady ČRo za 1. čtvrtletí 2012.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 58/12
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o rekonstrukci Vinohradské 12, prodeji nemovitostí a restrukturalizaci ČRo.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 59/12
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci Václava Hradeckého, vedoucího odd. Výzkumu a analytiky o výsledku Radioprojektu za 4. čtvrtletí 2011 a 1. čtvrtletí 2012.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 60/12
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své DK vzala na vědomí zprávu nezávislého auditora o účetní závěrce ČRo za rok 2011.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 61/12
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své DK schvaluje první aktualizaci rozpočtu Českého rozhlasu na rok 2012.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 62/12
Rada Českého rozhlasu projednala a bere na vědomí odvolání Oldřich Šestáka z funkce náměstka GŘ pro správu a provoz ČRo ke dni 15.6.2012.
Rada Českého rozhlasu dále projednala a bere na vědomí návrh generálního ředitele ČRo Petera Duhana na jmenování pana ing. Ladislava Musila náměstkem GŘ pro správu a provoz ČRo ke dni 18.6.2012.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení  63/12
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou tj. usnesení 64,65 a 66/12  - ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 64/12
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení  své Dozorčí komise odsouhlasila uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na pronájem části budovy č. p. 25 v Brně, ul. Beethovenova, uzavřené dne 9.4.1999, ve znění Dodatku č. 3 mezi smluvními stranami ČRo x Telefónica 02 Czech Republic, a.s.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 65/12
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení  své Dozorčí komise odsouhlasila uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi Českým rozhlasem Ostrava a JUDr Stanislavem Brtníkem.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 66/12
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení  své Dozorčí komise odsouhlasila uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Českým Rozhlasem Plzeň a společností STYLIZACE – reklamní servis, s.r.o.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 67/12
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů:
Svatopluka Bartíka – k žádosti o seznam hraných skladeb na ČRo 1 Rž – z 26.4.2012
Jiřího Kučery –
k odměnám GŘ ČRo - z 27.4.2012 

Rada ČRo dále vzala na vědomí  zápis ze zasedání RRTV č. 8/2012 ze 17.4.2012, týkající se reklamy na přípravek Clavin a ArginMax  odvysílané v reklamních  blocích  programu ČRo 1 – Radiožurnál. RRTV shledala, že reklama byla odvysílána v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb.
Hlasování: 6-0-0

Různé:
Rada Českého rozhlasu žádá generálního ředitele ČRo Petera Duhana, aby jejím jménem poděkoval organizátorům akcí:
Daruj krev s Českým rozhlasem

Tradiční akce pokračovala 25. dubna v budově Českého rozhlasu na Vinohradské ulici. Odpoledne se před budovou Národní technické knihovny v Dejvicích konala akce pro podporu dárcovství krve ze strany studentů. Do akce se zapojily čtyři transfuzní stanice v Praze a FN v Plzni ve spolupráci s ČRo Plzeň.
Pietní akt

Tradiční pietní akt k uctění památky padlých při květnovém povstání se konal 5. května před budovou Českého rozhlasu. Přítomni byli zástupci rozhlasu, politického života, spolupracujících institucí i veřejnosti.

Usnesení  68/12
Rada Českého rozhlasu svolává 6. řádnou schůzi v roce 2012 na 28. června a pověřuje předsednictvo Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání schůze.
Hlasování: 6-0-0

Ověření zápisu: Michal Stehlík

Zpráva o činnosti Dozorčí komise RČRo za 1. Q. 2012

Zpráva nezávislého auditora o účetní závěrce ČRo za rok 2011

1. aktualizace rozpočtu ČRo na rok 2012

Zvukový záznam z 5. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictev Rady ČRo

Spustit audio
autor: Rada Českého rozhlasu