Zápis z 5. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (27. 5. 2015)

27. květen 2015

Zápis z 5. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 27. 5. 2015 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha

Přítomni:  Michal Stehlík, předseda Rady ČRo; Petr Šafařík, místopředseda Rady ČRo; Milan Badal, Ervín Kukuczka, Tomáš Kňourek, Ivan Tesař, Ivan Vodochodský, Hana Dohnálková, členové Rady ČRo; Jiří Volf, předseda DK

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: Peter Duhan, generální ředitel ČRo; René Zavoral, náměstek GŘ pro program a vysílání; Jan Menger, náměstek GŘ pro regionální vysílání; Tomáš Kollarczyk, náměstek GŘ, pověřený vedením sekce zprávy a provozu; Václav Hradecký, vedoucí oddělení výzkumu a analytiky; Alexandr Pícha, ředitel Centra Nová média; Zora Karmazín Blümlová, ředitelka odboru generálního ředitele; Jiří Hošna, tiskový mluvčí ČRo

Program:
- zahájení, schválení  programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- výsledky poslechovosti RADIOPROJEKT za období říjen 2014 – březen 2015
- materiál ČRo k četbě z domácího tisku
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouva
- personálie ČRo
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr

Program byl schválen 
Hlasování: 9 - 0 - 0         

Usnesení 44/15
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 29. 4. 2015.
Hlasování: 8 - 0 - 0                     

Usnesení 45/15
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 13. 5. 2015.
Hlasování: 8 - 0 - 0

Usnesení 46/15
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o poslechovosti ČRo období říjen 2014 – březen 2015.
Hlasování:
8 - 0 - 0

Usnesení 47/15

Rada Českého rozhlasu  prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 48/2015 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování:
8 - 0 - 0

Usnesení 48/15
Rada Českého rozhlasu schválila Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor z 28. 5. 2010 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 2. 2012 a dodatku č. 2 ze dne 28. 2. 2013 mezi ČRo a Radioservisem, a.s. s účinností ode dne podpisu smluvními stranami po schválení Radou ČRo, do 30. 9. 2015.
Hlasování:
8 - 0 - 0

Usnesení 49/15
Rada Českého rozhlasu vyzývá vedení Českého rozhlasu k předložení střednědobé koncepce společnosti Radioservis, a.s. do červencové veřejné schůze Rady ČRo.
Hlasování:
8 - 0 - 0

Usnesení 50/15
Rada Českého rozhlasu ukládá generálnímu řediteli Peteru Duhanovi, aby do 19. 6. 2015 seznámil Radu ČRo s konkrétními opatřeními, které učinil po dovolání bývalého náměstka Michala Koliandra.
Zároveň rada ukládá generálnímu řediteli, aby Radu ČRo a Dozorčí komisi informoval o konkrétních pochybeních bývalého náměstka, škodách, které Českému rozhlasu eventuálně vznikly, a případných právních krocích.
Hlasování:    
Pro: M. Stehlík, M. Badal, I. Vodochodský, I. Tesař, E. Kukuczka
Proti: 0
Hlasování: 5 - 0 - 3
Zdržel se: H. Dohnálková, P. Šafařík, T. Kňourek
Usnesení bylo přijato
.

V 15.00 hod ze zasedání odešel I. Vodochodský.

Návrh usnesení  
Rada Českého rozhlasu na základě podnětu posluchače T. Rašovského, z 3. 4. 2015, a s oporou ve vlastní rešerše v mediálních archivech a vyhledavačích  konstatuje, že Český rozhlas do 31. 3. 2015  věnoval výrazně nedostatečnou pozornost tématu Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP). Většina odvysílaných příspěvků navíc zazněla na stanici ČRo Plus, která má velmi malou poslechovost (a omezený dosah na VKV).
Vzhledem k mnohostranné závažnosti tématu TTIP Rada ČRo žádá, aby ČRo řádně plnil své povinnosti dané § 2 odst. 2 písm. a) (poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů) a § 2 odst. 2 písm. b) zákona o ČRo (přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky), aby dbal na závazky deklarované v Kodexu Českého rozhlasu, zejména ty uvedené v jeho Preambuli v písmenech e) a f) a v článku 6.1 („Český rozhlas poskytuje posluchačům informace důležité pro jejich všestrannou orientaci a svobodné utváření názorů“).
Rada ČRo žádá vedení Českého rozhlasu, aby ČRo věnoval tématu TTIP náležitou pozornost a zpracovával je kvalitně, pluralitně a vyváženě.
Hlasování:    
Pro:  P. Šafařík, H. Dohnálková, M. Stehlík, T. Kňourek
Proti: 0
Zdržel se: M. Badal, I. Tesař, E. Kukuczka
Hlasování: 4 - 0 - 3         
Usnesení nebylo přijato.

Usnesení 51/15
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Různé:
Rada Českého rozhlasu děkuje Českému rozhlasu a všem jeho pracovníkům, kteří se podíleli na mimořádně úspěšné akci  Pomáhejte s námi Nepálu.
Rada Českého rozhlasu děkuje Českému rozhlasu a všem jeho pracovníkům, kteří se podíleli na připomínce 70. výročí konce druhé světové války.

Usnesení 52/15
Rada Českého rozhlasu svolává 6. řádnou schůzi v roce 2015 na 24. 6. 2015 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 - 0 - 0

Ověřovatel: Michal Stehlík

Příloha k usnesení 51/15 - stížnosti a podněty posluchačů

Stanovisko radního Petra Šafaříka k tématu, nakolik ČRo referuje o TTIP (v návaznosti na stížnost posluchače T. Rašovského) - příloha k zápisu z VS RČRo 27. 5. 2015

Zvukový záznam z 5. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio