Zápis z 5. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (25. 5. 2022)

25. květen 2022

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 25. 5. 2022 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2.

Přítomni: Miroslav Dittrich, předseda Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, místopředseda Rady ČRo; Tomáš Kňourek, Vítězslav Jandák, Jan Krůta, Ondřej Matouš, Jiří Šuchman, Jaroslav Šebek, členové Rady ČRo; Jiří Hrabovský, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni: Marek Pokorný, člen Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel; Jan Menger, ředitel Sekce generálního ředitele; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, obchodu a vnějších vztahů

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Výsledky poslechovosti Radioprojekt a statistiky online aktivit ČRo 1. 10. 2021 – 31. 3. 2022
- Informace generálního ředitele
- Volba volební komise
- Volba místopředsedy Rady ČRo
- Nájemní smlouva
- Stížnosti, podněty posluchačů
- Různé
- Závěr
Hlasování o programu: 8 – 0 – 0             

Usnesení 33/22
Rada Českého rozhlasu bere na vědomí výsledky poslechovosti vyplývající z průzkumu Radioprojekt v období 1. 10. 2021 – 31. 3. 2022 a Statistiky online aktivit Českého rozhlasu
Hlasování: 8 – 0 – 0         

Informace generálního ředitele:
R. Zavoral informoval o personální změně – od 1. 4. 2022 se intendantem regionálního vysílání ČRo stal dosavadní vedoucí programu Českého rozhlasu Region Pavel Kozler; 18. 5. 2022, v den 99. výročí vzniku ČRo byla slavnostně otevřena nová budova RS ČRo Olomouc v Pavelčákově ulici, byl ukončen audit hospodaření rozhlasu, souhrnná zpráva bude předložena nejdříve dozorčí komisi a v červnu Radě ČRo Výroční zpráva o hospodaření ČRo za rok 2021. V dubnu navštívil Český rozhlas vedoucí státní kanceláře a státní ministr pan Oliver Schenk, který je zodpovědný za otázky spolkové politiky, jakož i za mediální politiku a mediální právo ve Svobodném státě Sasko, byly prodiskutovány otázky struktury a financování veřejnoprávních médií a posílení třístranné spolupráce mezi německým veřejnoprávním rozhlasem Mitteldeutscher Rundfunk, polským Radiem Wroclaw a Českým rozhlasem Sever. Závěrem generální ředitel informoval o ukončení vydávání týdeníku Rozhlas z výhradně ekonomických důvodů.

Volba volební komise

Usnesení 34/22
Rada Českého rozhlasu zvolila volební komisi ve složení: Zdeněk Mahdal, Miroslav Dittrich a Ondřej Matouš.
Zvolila si ze svého středu předsedu Miroslava Dittricha.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Volba místopředsedy Rady ČRo

Usnesení 35/22
Rada Českého rozhlasu, na základě tajné volby, dle čl. III. Volebního řádu Rady ČRo (součást Jednacího řádu), zvolila: Tomáše Kňourka, místopředsedou Rady Českého rozhlasu, 7 hlasy s účinností od 25. 5. 2022.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 36/22
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila smlouvu o zřízení služebnosti mezi Českým rozhlasem a společností CETIN, a.s. na umístění a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v rozsahu geometrického plánu č. 1828-505/2021 ze dne 13. 12. 2021.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 37/22
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Různé:
V. Jandák se dotázal generálního ředitele, proč nebyla dosud obnovena smlouva o spolupráci s Pražským literárním domem spisovatelů píšících německy, která trvá již několik let. R. Zavoral uvedl, že se jedná o organizační záležitost, problém byl v komunikaci, rozhlas se spoluprací nadále počítá.

Usnesení 38/22
Rada Českého rozhlasu svolává šestou řádnou veřejnou schůzi v roce 2022 na středu 22. 6. 2022 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 8 – 0 – 0

Ověřovatel:  M. Dittrich


Příloha k usnesení 37/22 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.

Výsledky poslechovosti Radioprojekt v období 1. 10. 2021 – 31. 3. 2022

Statistiky online aktivit ČRo v období 1. 10. 2021 – 31. 3. 2022

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio