Zápis z 41. zasedání Rady Českého rozhlasu

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
konaného dne 19. prosince 2001 v budově rozhlasu v Praze

Přítomní: Richard Seemann. předseda, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;
Omluveni: Milan Blažek;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel ČRo, JUDr. Kočová, Ing. Skalová, ředitelka ESÚ, Mgr. Ješutová, ředitelka APF, Dr. Havel, ředitel úseku programu, p. Vodsloň, vedoucí kanceláře ředitelky ESÚ;

I. Schválení programu

- záležitosti Rady,

- diskuse o APF,

- diskuse k textu návrhu novely zákona 252/94 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích,

- příprava Výroční zprávy (programová část) - osnova,

- informace generálního ředitele,

- různé,

- schválení zápisu;

Program byl hlasováním schválen. II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

- a/ průvodní dopis GŘ + 2 návrhy nájemních smluv, č.j. 275/01;

- b/ pozvánka na 61. schůzi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR, č.j. 276/01;

- c/ Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa, posudek, č.j. 277/01;

- d/ Ing. Zvára - e-mail, žádost o setkání s Radou ČRo + článek Moderní rozhlasová stanice veřejné služby pro 21. století + zpráva o poslechovosti, č.j. 278/01;

- e/ Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa, zastupování Rady ČRo, č.j. 279/01;

- f/ ARS VIVA, umělecká agentura, poděkování za spolupráci s ČRo při VII. ročníku Podzimního festivalu duchovní hudby, Radě na vědomí, č.j. 280/01;

Odeslané materiály: 107/2001 - Úřad Rady RTV, odpověď k dopisu Ing. Chrastilové;

108/2001 - odpověď na dopis J. Kostky;

109/2001 - odpověď na dopis Prof. Kopelenta;

110/2001 - odpověď na e-mail Ing. Zváry;

Podané informace:

Pavel Scheufler informoval Radu o

- schůzce předsednictva Rady s poslanci p. Ježkem a Skopalem dne 12. prosince 200,

- jednání předsednictva Rady s generálním ředitelem, JUDr. Kočovou a Ing. Koubkem, poradcem GŘ pro legislativu, o problematice zákona o ČRo. Jednání se konalo 19. prosince 2001;

Informace generálního ředitele Generální ředitel
informoval Radu o

- koncertním turné SOČRu do Číny a na Taiwan,

- převzetí objektu v Pardubicích, ul. Anežky České,

zodpověděl otázky členů Rady k předloženým zápisům z porad; III. Kontrola úkolů

Uložené úkoly byly splněny.

IV. Uložené úkoly

Rada pověřuje

Richarda Seemanna, aby připravil návrh znění průvodního dopisu pro Poslaneckou sněmovnu k novele zákona 252/1994 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích;

Michala Pavlatu, aby ve spolupráci s šéfredaktorkou ČRo 3 Dr. Stárkovou připravil na leden 2002 seminář s pracovním názvem Český rozhlas v kontextu vývoje výrazových prostředků a rozhlasové tvorby v evropském a světovém rozhlase na začátku 3. tisíciletí

V. Doporučení Rady

Doporučení V/01

Rada doporučuje generálnímu řediteli, aby při konečném návrhu Dohody mezi Českým rozhlasem a RFE byly vzaty v potaz připomínky Advokátní kanceláře Hornová-Hrudka-Řípa, (právní expert Rady) případně připomínky další. Rada by uvítala brzké uzavření výše uvedené Dohody.
Hlasování: 8 hlasů pro.

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 43/01

Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu nájemní smlouvy Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v objektu stanice ČRo České Budějovice paní Irině Mečířové.
Hlasování: 8 hlasů pro.

Usnesení 44/01

Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu nájemní smlouvy Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v objektu stanice ČRo Praha Nadačnímu fondu Českého rozhlasu.
Hlasování: 7 hlasů pro.

VII. Diskuse

Za přítomnosti generálního ředitele Ing. Kasíka

Rada diskutovala

- s Mgr. Ješutovou a Dr. Havlem o problematice APF.

Rada výrazně oceňuje úsilí pracovníků APF. Dne 6. února ve 13,00 se uskuteční pro členy Rady prohlídka depozitářů a pracoviště APF.

- s JUDr. Kočovou, Ing. Skalovou a p. Vodsloněm o definitivním textu návrhu zákona 252/94 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích včetně důvodové zprávy a stanovila další postup.

Rada schválila osnovu k Výroční zprávě Rady ČRo o činnosti ČRo za rok 2001 (část programová) a stanovila zpracovatele jednotlivých kapitol. Rada žádá generálního ředitele, aby do 9. ledna dodal podklady pro Výroční zprávu v elektronické podobě.

Rada se seznámila s Dohodami mezi Českým rozhlasem a RFE a vzala na vědomí informaci o programových změnách tlumočených generálním ředitelem.

Rada přijala Doporučení V/01.

VIII. Termín příštího zasedání

Příští zasedání Rady Českého rozhlasu se koná dne 9. ledna 2002 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Z programu:

- Výroční zpráva - programová část,

- nové schéma ČRo 6 - informace

Další zasedání: 16. ledna 2002:

- Výroční zpráva,

23. ledna 2002:

- Výroční zpráva,

30. ledna 2002:

- Výroční zpráva,

6. února 2002:

- Výroční zpráva,

- informace o poslechovosti;

IX. Kontrola zápisu Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

61. schůze výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR dne 10. 1. 2002 se zúčastní Richard Seemann, Pavel Scheufler, Barbara Köpplová a Lenka Procházková;

- Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu.

- Rada schválila text odpovědi

- Prof. Kopelentovi,

- J. Kostkovi,

- na e-mail Ing. Zváry;

- Advokátní kanceláři v záležitosti zastupování Rady;

- Rada děkuje dárcům a organizátorům akce Daruj krev s Českým rozhlasem. Tato akce tentokrát úspěšně proběhla nejen v Praze, ale i v městech, kde sídlí regionální stanice Českého rozhlasu - v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, Ostravě a v Plzni.

- Rada s uspokojením přijala informaci o konání Vánočního koncertu v Praze a o akci Vánoce na Internetu.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 19. prosince 2001