Zápis z 40. zasedání Rady Českého rozhlasu

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
konaného dne 12. prosince 2001 v budově rozhlasu v Praze

Přítomní: Richard Seemann. předseda, Milan Blažek, Iva Kotrlá, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;
Omluveni: Barbara Köpplová, Michal Pavlata;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel ČRo, JUDr. Kočová, Ing. Štern, pověřený řízením ČRo 6, p. Vodsloň, vedoucí kanceláře ředitelky ESÚ;

I. Schválení programu

- záležitosti Rady,

- diskuse o ČRo 6,

- diskuse k textu návrhu novely zákona 252/94 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích,

- informace generálního ředitele,

- různé,

- schválení zápisu;

Program byl hlasováním schválen. II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

- a/ průvodní dopis GŘ + 5 návrhů nájemních smluv, č.j. 268/01;

- b/ M. Kretschmer, náboženské vysílání, č.j. 269/01;

- c/ M. Kolíbalová, kritika pořadu ČRo 6 vysílaného dne 11.12.2001, č.h. 270/01;

- d/ Národní síť Zdravých měst, poděkování za spolupráci s Českým rozhlasem, č.j. 271/01;

- e/ Nadace Růže, poděkování za prezentaci akce Den pro mamologii v ČRo, Radě na vědomí, č.j. 272/01;

- f/ Terezínská iniciativa, poděkování za pozornost Českého rozhlasu a Rady ČRo akci k 60. výročí deportace Židů v Českých zemích, č.j. 273/01;

- g/ Slovenský inštitút, poděkování za mediální partnerství Českého rozhlasu při příležitosti výstavy pro děti "Poznaj hravo svoje právo", Radě na vědomí, č.j. 274/01;

Odeslané materiály: --

Podané informace:

Pavel Scheufler informoval Radu o diskusním setkání, které se konalo 10. prosince 2001 v Pardubicích, ul. Anežky České a týkalo se veřejnoprávního vysílání v kraji královéhradeckém a pardubickém. Setkání se zúčastnili zástupci Rady Českého rozhlasu, vedení Českého rozhlasu, představitelé krajů královéhradeckého a pardubického - hejtmani, senátoři, poslanci a další. Za Radu ČRo se zúčastnili: Richard Seemann, Pavel Scheufler, Lenka Procházková a Milan Blažek.

Milan Blažek informoval Radu o dnešním jednání v Autoklubu Bohemia Assistance, a.s. (ABA).

V této souvislosti Rada žádá generálního ředitele o písemné vyhodnocení vysílání Zelené vlny a spolupráce s ABA v roce 2001 - včetně návrhu na rozšíření a profesionalizaci dopravního zpravodajství.
Hlasování: 6 hlasů pro.

Informace generálního ředitele

Generální ředitel

- zodpověděl otázky členů Rady k předloženým zápisům z porad;

III. Kontrola úkolů Uložené úkoly byly splněny.

IV. Uložené úkoly

Rada pověřuje

Richarda Seemanna, aby připravil návrh znění průvodního dopisu pro Poslaneckou sněmovnu k novele zákona 252/1994 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích;

Richarda Seemanna, aby neprodleně zadal právním expertům Rady posudek na návrh Dohody o spolupráci při výrobě a vysílání některých programů stanice ČRo 6/RSE;

Michala Pavlatu, aby ve spolupráci s šéfredaktorkou ČRo 3 Dr. Stárkovou připravil na leden 2002 seminář s pracovním názvem Český rozhlas v kontextu vývoje výrazových prostředků a rozhlasové tvorby v evropském a světovém rozhlase na začátku 3. tisíciletí.

Pavla Scheuflera, aby připravil osnovu Výroční zprávy Rady ČRo o činnosti ČRo za rok 2001 (programová část);

V. Doporučení Rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 38/01

Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu nájemní smlouvy Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v objektu stanice ČRo České Budějovice Festivalové kanceláři Emy Destinové České Budějovice - koncertní agentura, s.r.o.
Hlasování: 7 hlasů pro.

Usnesení 39/01

Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu nájemní smlouvy Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v objektu stanice ČRo České Budějovice Ing. Věře Linhartové.
Hlasování: 7 hlasů pro.

Usnesení 40/01

Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu nájemní smlouvy Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v objektu stanice ČRo České Budějovice Josefu Roučkovi.
Hlasování: 7 hlasů pro.

Usnesení 41/01

Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu nájemní smlouvy Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v objektu stanice ČRo Plzeň Plzeňské filharmonii, obecně prospěšné společnosti.
Hlasování: 7 hlasů pro.

Usnesení 42/01

Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu nájemní smlouvy Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v objektu stanice ČRo Plzeň s.r.o. THREEMAN.
Hlasování: 7 hlasů pro.

VII. Diskuse

za přítomnosti generálního ředitele Ing. Kasíka

Rada diskutovala

- s Ing. Šternem, pověřeným řízením ČRo 6 o vysílání ČRo 6.

Rada podporuje názor vedení ČRo v tom, že by se mělo jednat o dvoustrannou dohodu mezi Českým rozhlasem a RFE. Rada předá materiály týkající se dvoustranné dohody k posouzení jednak právním expertům Rady, jednak předsedovi RRTV Ing. Muchkovi.

Hlasování: 7 hlasů pro.

Výše uvedené materiály Rada v elektronické podobě obdrží do 14. prosince 2001.

O problematice vysílání ČRo 6 bude Rada jednat na svém zasedání 9.ledna 2002.

- s JUDr. Kočovou a p. Vodsloněm o návrhu zákona 252/94 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích.

Definitivní verze návrhu včetně důvodové zprávy bude předložena na zasedání Rady dne 19. prosince 2001. VIII. Termín příštího zasedání

Příští zasedání Rady Českého rozhlasu se koná dne 19. prosince 2001 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Z programu:

- diskuse o APF v 15,00 hod.

- příprava programové části Výroční zprávy Rady ČRo za rok 2001 - osnova,

- definitivní schválení materiálu vztahujícího se k novele zákona o rozhlasových a televizních poplatcích včetně důvodové zprávy;

Další zasedání: 9. ledna 2002:

- Výroční zpráva - programová část,

- nové schéma ČRo 6 - informace

16. ledna 2002:

- Výroční zpráva,

23. ledna 2002:

- Výroční zpráva,

30. ledna 2002:

- Výroční zpráva,

6. února 2002:

- Výroční zpráva,

- informace o poslechovosti;

IX. Kontrola zápisu Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

Rada se zabývala

korespondencí došlou na její adresu;

mail p. Kretschmera č.j. 269/01 a záznam telefonátu p.Kolíbalové č.j. 270/01 byly předány v kopii generálnímu řediteli k vyjádření;

Rada schválila

- předběžný harmonogram svých zasedání;

- zadání analýzy ČRo 1 a ČRo 2 se zaměřením na hlavní zpravodajské relace (Ozvěny dne a Rozhlasové noviny). Text zadání bude přílohou zápisu.

Hlasování: 7 hlasů pro. Rada vzala na vědomí

zápis ze zasedání ROZO ČRo ze dne 27. 11. 2001 a kopii dopisu ROZO ředitelce ESÚ Ing. Skalové ze dne 6. prosince 2001.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 5. prosince 2001