Zápis z 4. zasedání Rady Českého rozhlasu

8. únor 1999

konaného dne 8. února 1999 v budově studia Českého rozhlasu Brno

Přítomní: Pavel Scheufler, úřadující předseda,
Milan Bla ek, Iva Kotrlá, Barbora Köpplová,
Richard Seemann.

Sekretariát: Hana Vágnerová.

Hosté: Ludvík Němec, ředitel studia Českého rozhlasu Brno.

Omluveni: Lenka Procházková, Zdeněk Susa.


I. Schválení programu zasedání

a/ rozhovor s ředitelem studia ČRo Brno,
b/ korespondence,
c/ příprava na setkání v ORF Radio ve Vídni,
d/ různé.

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ man elé Baldín tí, negativní reakce na zkrácení nábo enského vysílání - č.j.49/99,

b/ Římskokatolická farnost Slavkov u Opavy, negativní reakce na zkrácení nábo enského vysílání - č.j. 50/99.

c/ Římskokatolická farnost Litultovice, negativní reakce na zkrácení nábo enského vysílání - č.j. 51/99,

d/ man elé Dvořákovi - negativní reakce na zkrácení nábo enského vysílání - č.j. 52/99,

e/ Z. Kafková - negativní reakce na zkrácení nábo enského vysílání - č.j.53/99,

f/ J. Pospí ilová - negativní reakce na zkrácení nábo enského vysílání - č.j.54/99,

g/ stí nost S. Fürsta na postup ČRo 1 (vyřízení stí nosti) - č.j. 55/99,

h/ L. Homolová - negativní reakce na zkrácení nábo enského vysílání - č.j.56/99,

i/ J. Hrabinová - negativní reakce na změny ve vysílání ČRo 2 - č.j.57/99,

j/ dopis GŘ Mgr. Je ka o jeho rozhodnutí ukončit pracovní poměr v ČRo k 30.6.1999 - č.j. 58/99,

k/ dopis předsedy Stálé komise pro sdělovací prostředky MUDr.Mgr.I.Langra - ádost o vysvětlení postupu Rady ČRo ve věci výběrového řízení na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu - č.j. 58/99.

III. Kontrola úkolů:

a/ na jednom ze svých zasedání se rada bude zabývat kontrolou svého usnesení 18/98 - stanovisko rady k vysílání ČRo 1 -
úkol trvá,

b/ členové rady a vedení Českého rozhlasu zrevidují Statut Českého rozhlasu a doplní jej o Etický kodex -
do 1. 7. 1999,

c/ členové rady se připraví na diskusi o ČRo 2 - pořady pro děti a mláde :
Dobré jitro - 17. 2. 1999,
hudební formát ČRo 2 - 24. 2. 1999,

d/ členové rady se připraví na roční zhodnocení práce předsednictva rady (v souladu s jednacím řádem)
24. 3. 1999.

IV. Ulo ené úkoly:

V. Doporučení rady

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 7/99

Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí dopis generálního ředitele Mgr. Vlastimila Je ka z 8. února 1999 o jeho rozhodnutí ukončit pracovní poměr v Českém rozhlase k 30. 6. 1999.

Mgr. Vlastimil Je ek byl prvním z oslovených, s ním Rada Českého rozhlasu zahájila jednání o koncepci Českého rozhlasu na léta 1999 - 2005.

Na svém pří tím zasedání 17. února 1999 rada rozhodne o svém dal ím postupu.

Hlasování: 5 hlasů pro.

VII. Diskuse

a/ rada diskutovala s ředitelem p. Ludvíkem Němcem o stávající situaci a perspektivách studia,
b/ rada diskutovala o dopisu Mgr. Vlastimila Je ka a přijala usnesení 7/99.
Text usnesení byl odeslán ČTK, Týdeníku ROZHLAS a stanici ČRo 1 - Radio urnál,
c/ rada hovořila o okruhu otázek, o nich povede diskusi s vedením ORF Radio.

VIII. Termín pří tího zasedání:

Pří tí řádné zasedání se koná 17. února 1999 v budově rozhlasu od 13,00 hod.

Program: m.j.-zhodnocení náv těvy ORF ve Vídni,
diskuse o Výroční zprávě,
diskuse o vysílání pro děti a mláde na ČRo 2,
diskuse o pořadu "Dobré jitro" -
(pozvání pro pracovníky ČRo 2 se samozřejmě týká i vedení stanice),
úkoly vyplývající z usnesení 7/99.

Termín dal ího zasedání

5. zasedání rady se bude konat 27. února 1999 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Program: m.j. hudební formát ČRo 2,
Výroční zpráva.

IX. Kontrola zápisu:

Ulo ené úkoly byly splněny, mimořádné úkoly projednány a stanoven dal í postup.

X. Různé:

Rada se zabývala přijatou korespondencí.

- Dopis F. Luke e z 30. 12. 1998; pisatel si stě uje na úřední postup vedení ČRo 1 při vyřizování jeho stí nosti.
Rada opětovně ádá generálního ředitele o vysvětlení.
- Rada ádá generálního ředitele o vysvětlení, proč stí nost p.S. Fürsta z 1. 12. 1998 týkající se ČRo 1 nebyla vyřízena. (Kopii dopisu p. Fürsta rada předává generálnímu řediteli současně se zápisem).

- Rada ádá generálního ředitele o vyjádření k pozastavení "nedělního zamy lení" na ČRo 2. Problém, zmíněný v řadě dopisů radě, byl tlumočen ústně na minulém zasedání.

Rada děkuje vedení a sekretariátu studia ČRo Brno za hezké přijetí.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová.
Brno, 8. února 1999.

Spustit audio