Zápis z 4. zasedání Rady Českého rozhlasu

26. leden 2000

konaného dne 26. ledna 2000 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda,
Milan Blažek, Iva Kotrlá, Michal Pavlata, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Omluveni: Barbara Köpplová, Lenka Procházková;

Hosté: Ing. Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu,
Ing. Dittrich, šéfredaktor ČRo 2,
Dr. Hradecký, ředitel ÚK,
Ing. Cincibus, poradce Rady ČRo;

I. Schválení programu

- informace GŘ,

- schválení jednacího řádu Rady ČRo,

- problematika výzkumů veřejného mínění,

- programové změny na ČRo 2,

- různé;


Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ 12 dopisů Františka Koňárka na různá témata, č.j. 16/2000;
b/ pozvánka na 8. schůzi Stálé komise pro sdělovací prostředky, č.j. 17/2000;
c/ MUDr. Mgr. Ivan Langer, předseda Stálé komise pro sdělovací prostředky, poděkování za odpověď Rady ve věci zadávání průzkumů veřejného mínění, č.j. 18/2000;
d/ ANONYM, č.j. 19/2000;
e/ dopis GŘ, informace k průzkumům veřejného mínění v ČRo, č.j. 20/2000;
f/ TYFLOSERVIS, sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, poděkování pracovníkům studia ČRo Olomouc, č.j. 21/2000;
g/ Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, žádost o vyjádření "k stanici ČRo 2", č.j. 22/2000;
h/ 7 dopisů Františka Koňárka na různá témata, č.j. 23/2000;
i/ informace o rekreačním zařízení ČRo - Špičák, č.j. 24/2000;
j/ průvodní dopis GŘ k dvěma návrhům smluv na pronájem nebytových prostor ve studiu ČRo Brno, č.j. 25/2000;

Odeslaná pošta:
13/2000 - odpověď Rady na dopis Ing. Patrovského;


Podané informace

- Generální ředitel informoval Radu o

- dodávce technologií pro Studiový dům,

- úvahách o zřízení nových studií v regionech v závislosti na územněsprávní uspořádání,

- své úvaze, nedojde-li k uspokojivému zajištění sponzoringu plesu Českého rozhlasu, ples nebude uspořádán. Rada toto rozhodnutí vítá. (Hlasování: 7 hlasů pro). K definitivnímu rozhodnutí o pořádání plesu dojde 31.1.2000.

- jednání s ředitelem OSA Ing. Slaninou. Rada žádá generálního ředitele o předložení nové smlouvy s OSA. (Hlasování: 7 hlasů pro).

- svém rozhodnutí stran zrušení místa stálého zpravodaje Českého rozhlasu v Londýně z ekonomických důvodů. Rada vzala tuto informaci na vědomí. (Hlasování: 7 hlasů pro).

- výhledu v uskutečňování výzkumů veřejného mínění. Diskuse k tomuto tématu bude zvláštním bodem dnešního jednání Rady.

III. Kontrola úkolů

Uložené úkoly byly splněny.

IV. Uložené úkoly

V. Doporučení Rady

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 5/2000
Rada Českého rozhlasu se na svém zasedání dne 26. ledna 2000 zabývala problematikou výzkumů veřejného mínění, a to zejména tzv. bleskových výzkumů smluvně zadaných agentuře STEM 10. 1. 1999. Tyto výzkumy Rada posuzovala především z hlediska účelnosti vynakládaných prostředků, tj. z hlediska četnosti výzkumů, výběru agentury a kvalifikovaně formulovaných otázek pro respondenty. Navázala tak na své prosincové usnesení v souvislosti s přijetím rozpočtu Českého rozhlasu vzhledem k částce, která se na tyto výzkumy poskytuje.
Podle názoru Rady Českého rozhlasu je vhodné obohacovat vysílání veřejnoprávního média výsledky výzkumů veřejného mínění. Měla by se však věnovat větší pozornost zadávání otázek, mělo by být vždy zdůrazněno, jak byl vybrán soubor respondentů a jak byl početný, a měla by být zkvalitněna také interpretace a prezentace výsledků.
Hlasování: 7 hlasů pro. Usnesení 6/2000
Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu studia ČRo Brno Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor Institutu regionálních informací s.r.o.
Hlasování: 6 hlasů pro.

Usnesení 7/2000
Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu studia ČRo Brno Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor (garáže) p.Janu Velebovi.
Hlasování: 6 hlasů pro

Usnesení 8/2000
Na základě doporučení generálního ředitele, předloženého návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor (rekreační objekt ČRo Špičák) a vyžádaných informací vztahujících se ke zmíněnému objektu Rada souhlasí s pronájmem rekreačního objektu ČRo Špičák paní Marii Duškové.
Hlasování: 6 hlasů pro.

Usnesení 9/2000
Rada Českého rozhlasu schválila jednací řád.
Hlasování: 6 hlasů pro.

VII. Diskuse
Rada diskutovala

- s šéfredaktorem ČRo 2 Ing. Dittrichem o probíhajících programových změnách na ČRo 2.

- o průzkumech veřejného mínění za přítomnosti generálního ředitele ČRo Ing. Kasíka, ředitele ÚK Dr. Hradeckého, odborníka Rady Ing. Cincibuse a přijala usnesení 5/2000. Text usnesení se stal tiskovou zprávou Rady z dneąního zasedání. Členové Rady se rozhodli uspořádat diskusní seminář o problematice výzkumů veřejného mínění za účasti Doc. Ing. Richarda Hindlse, vedoucího katedry statistiky Vysoké školy ekonomické. Datum semináře bude stanoveno později. Hlasování: 6 hlasů pro.VIII. Termín příštího zasedání
Zasedání předsednictva Rady se uskuteční 1. února 2000 v 9,00 hod. v budově rozhlasu.
Program: rozhlasové poplatky.
Příští řádné zasedání se bude konat 9. února 2000 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.
Z programu: informace o jednání předsednictva,
setkání s pracovníky redakce náboženského života.
Další řádné zasedání Rady se bude konat 16. února 2000 ve 14,00 hod.
Z programu: setkání s Mgr. Bobkem, šéfredaktorem ČRo 8 - Internet.

IX. Kontrola zápisu

Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé a/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu.
b/ Rada žádá generálního ředitele, aby

- na zasedání Rady 9. února 2000 (15,00 hod.) pozval pracovníky redakce náboľenského života,

- na zasedání Rady 16. února 2000 (15,00 hod.) pozval šéfredaktora ČRo 8 - Internet Mgr. Bobka.

c/ Rada žádá generálního ředitele o poskytnutí informace k zřízení vysílacího stanoviště v ČHMÚ (informace zejména z ekonomického hlediska). Hlasování: 7 hlasů pro.
d/ Rada žádá generálního ředitele o vypracování stanoviska k zlepšení úrovně dopravních informací ve vysílání Českého rozhlasu - termín: do 29. února 2000. Hlasování: 7 hlasů pro.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 26. ledna 2000

Spustit audio