Zápis z 4. zasedání Rady Českého rozhlasu

24. leden 2001

konaného dne 24. ledna 2001 v budově Českého rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda, Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Milan Uhde;
Omluveni: Michal Pavlata, Zdeněk Susa;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel, Ing. Koubek, poradce GŘ, Ing. Štern, náměstek ŘÚP;

I. Schválení programu

- záležitosti Rady,

- projednávání připomínek vedení ČRo k novele zákona o rozhlasovém a televizním vysílání,

- projednávání Hlavních programových cílů do 31/12/2002,

- projednávání Koncepce zpracování dopisových ohlasů,

- kontrola úkolů,

- různé.

- schválení zápisu;

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ B. Hubálek, dopis generálnímu řediteli ČRo, Radě na vědomí, č.j. 29/01,

b/ S. Libovický, dopis generálnímu řediteli ČRo, Radě na vědomí, č.j. 30/01,

c/ F. Koňárek, soubor dopisů a e-mailů, č.j. 31/01,

d/ průvodní dopis GŘ k informaci o CDM/Harmonia Mundi, č.j. 32/01;

e/ průvodní dopis GŘ k informaci ředitele studia ČRo Ostrava týkající se dopisu D. Čalové, č.j 33/01;

Odeslané materiály:

7/2001 - dopis generálnímu řediteli, informace z 3. zasedání Rady;

8/2001 - odpověď L. Petrovi;

Podané informace:

Lenka Procházková informovala členy Rady o diskusi pořádané Institute East West na téma "Veřejnoprávní media v ČR";

Pavel Scheufler informoval o své účasti na jednání o koncepci kmitočtového řešení Českého rozhlasu;

Informace generálního ředitele:

Generální ředitel informoval Radu o

- dopracování metodiky vnitřního financování,

- využívání programů vyrobených v jiných stanicích,

- přípravě na vznik nových regionálních stanic,

Generální ředitel zodpověděl otázky členů Rady k předloženým zápisům z porad vedení ČRo.

III. Kontrola úkolů

--

IV. Uložené úkoly

a/ Rada pověřila místopředsedu Pavla Scheuflera, aby se za Radu Českého rozhlasu zúčastnil 43. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR dne 31. 1. a 1. 2. 2001. Rada ho zmocnila k vystoupení týkajícího se uplatnění reklamy ve vysílání veřejnoprávního rozhlasu. (Hlasování: 8 hlasů pro.)

V. Doporučení Rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 7/01

Rada přijala návrh analýzy zpravodajských a publicistických pořadů stanice ČRo 1 a ČRo 6 za období od 20. 12. 2000 do 9, 1. 2001, předložený členkou Rady Barbarou Köpplovou a rozhodla, že zpracovatelem analýzy bude Cetrum pro mediální studia FSV UK.

Vypracovanou analýzu předloží CEMES Radě do 1.března 2001.

Hlasování: 7 hlasů pro.

VII. Diskuse

Rada diskutovala

- s generálním ředitelem Ing. Kasíkem a poradcem GŘ Ing. Koubkem o připomínkách vedení Českého rozhlasu k návrhu zákona o rozhlasovém a televizním vysílání;

- s generálním ředitelem Ing. Kasíkem a náměstkem ŘÚP Ing. Šternem nad materiálem "Komentář k Hlavním programovým cílům ČRo do 31.12.2002" připraveným členem Rady Milanem Uhdem.

Generální ředitel materiál přijal a myšlenky v něm obsažené zapracuje do konečné verze Hlavních programových cílů do 31.12.2002 v termínu do 5. února 2001.

- o přípravě Výroční zprávy o činnosti Českého rozhlasu v roce 2000 a při této příležitosti vyslovila řadu požadavků na doplňující materiály. Soupis těchto materiálů bude přiložen k zápisu.

Členové Rady odevzdají své části Výroční zprávy do 7. února 2001 sekretářce Rady na disketách nebo e-mailem.

- o expertíze týkající se šetření ve věci a.s. Radioservis a Harmonia Mundi. Rada požádá své právní experty, aby k oběma záležitostem vypracovali své stanovisko.

-
Hlasování: 7 hlasů pro.

Rada žádá generálního ředitele o informaci, jak postupoval v problematice pracovně-právních vztahů některých zaměstnanců Českého rozhlasu, obsaženém v právním rozboru ze dne 5. 12. 2000.
Hlasování: 6 hlasů pro.

Plánovaný bod programu Koncepce zpracování dopisových ohlasů bude projednána na zasedání Rady 7. února 2001 (z důvodu dovolené ředitele úseku programu).

VIII. Termín příštího zasedání

Příští řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat v budově Českého rozhlasu dne 31. ledna 2001 ve 14,00 hod.

Z programu:

- diskuse nad Výroční zprávou o činnosti ČRo za rok 2000;

- informace o publikaci "Kdo je kdo"(16,00 hod.)

Další zasedání:
7. února 2001:

Z programu:

- projednávání Výroční zprávy o činnosti ČRo za rok 2000;

- koncepce zpracování dopisových ohlasů;

14. února 2001:

- projednávání Výroční zprávy o činnosti ČRo za rok 2000;

21. února 2001:

- projednávání Výroční zprávy o činnosti ČRo za rok 2000;

- projednávání materiálu GŘ Hlavní programové cíle ČRo do 31.12.2002;

IX. Kontrola zápisu

Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

a/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu:

- Rada schválila odpověď na dopis p. Petra;

b/ Pro přípravu Výroční zprávy o činnosti ČRo v roce 2000 Rada žádá generálního ředitele o další podklady (tištěná forma + disketa) dle přiloženého soupisu, a to v termínu do 30.1.2001;

c/ Rada žádá generálního ředitele o poskytnutí videokazety "Dokument o Českém rozhlase";

d/ V souvislosti s vypracováním analýzy o zpravodajství a publicistice Rada žádá generálního ředitele o náhrávky a písemné přepisy zpravodajských a publicistických pořadů ČRo 1 a ČRo 6 za období 20. 12. 2000 - 9. 1. 2001, jejichž seznam bude k dispozici nejpozději 29. ledna 2001;

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 24. ledna 2001

Spustit audio