Zápis z 4. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (29. 4. 2020)

29. duben 2020

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 29. 4. 2020 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni: Miroslav Dittrich, úřadující předseda Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, Ivan Vodochodský, Tomáš Kňourek, Petr Arenberger, Jan Krůta, Vítězslav Jandák, Marek Pokorný, členové Rady ČRo; Jiří Šuchman, předseda Dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni:  -

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Karel Zýka, ředitel Techniky a správy ČRo

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Zpráva o činnosti DK Rady ČRo za 1. čtvrtletí 2020
- Informace generálního ředitele
- Situační zpráva o vývoji digitalizace vysílání ČRo
- Nájemní smlouvy
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr
Hlasování o programu: 8 – 0 – 0

Usnesení 33/20
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu za 1. čtvrtletí 2020.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Informace generálního ředitele: R. Zavoral informoval o předpokladech dopadů na hospodaření ČRo v souvislosti s koronavirovou pandemií a stavem nouze, může dojít k poklesu výběru rozhlasových poplatků, je očekávána stagnace finančních příjmů, na základě dopadů bude muset dojít k aktualizaci rozpočtu ČRo, zřejmě v srpnu či září tohoto roku. Dále informoval o nouzových opatřeních a dalším vývoji v souvislosti s uvolňováním nařízeních vlády, čemuž se uzpůsobuje chod rozhlasu, který stále vysílá na všech stanicích. V souvislosti s pandemií byli staženi tři zahraniční zpravodajové ČRo – z Číny, Egypta a Ruska, kteří se i nadále svým oblastem věnují. Závěrem informoval o plánované kontrole dodržování ochrany osobních údajů v ČRo.
M. Pokorný se obrátil na generálního ředitele s dotazem ohledně SOČR v době nouzového stavu, který zodpověděl R. Zavoral. M. Dittrich kladně ohodnotil vysílání Českého rozhlasu v době koronavirové pandemie.

Usnesení 34/20
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Situační zprávu o vývoji digitalizace vysílání ČRo.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 35/20
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo (Ostrava) a FMG Artists, s.r.o. na dobu neurčitou s účinností od 5. 5. 2020.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 36/20
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 31. 1. 2020 na pronájem kanceláří mezi ČRo (Ostrava) a Jiřím Halfarem na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1 oběma smluvními stranami a uveřejněním dodatku v registru smluv.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 37/20
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Různé: M. Pokorný se dotázal generálního ředitele, jaký je vývoj ohledně etické komise ČRo, který R. Zavoral zodpověděl. M. Dittrich poděkoval za spolupráci končícímu členu Rady Českého rozhlasu Ivanu Vodochodskému.

Usnesení 38/20
Rada Českého rozhlasu svolává 5. řádnou schůzi v roce 2020 a pověřuje úřadujícího předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 8 – 0 – 0

Ověřovatel:  M. Dittrich

Situační zpráva o vývoji digitalizace vysílání ČRo


Příloha k usnesení 37/20 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio