Zápis z 4. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (28. 4. 2021)

28. duben 2021

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 28. 4. 2021 ve 14.00 hodin,  v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2.

 

 

 

Přítomni: Miroslav Dittrich, předseda Rady ČRo; Tomáš Kňourek, Zdeněk Mahdal, místopředsedové Rady ČRo; Vítězslav Jandák, Jan Krůta, Marek Pokorný, Ondřej Matouš, Josef Nerušil, členové Rady ČRo; Jiří Hrabovský, místopředseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni:  -

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, marketingu a obchodu; Jan Menger, ředitel regionálního vysílání ČRo

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Zpráva o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 1. čtvrtletí 2021
- Nájemní smlouvy
- Informace generálního ředitele
- Nová digitální stanice ČRo Radiožurnál Sport
- Měření úspěšnosti ČRo – neveřejný bod
- Vysílání ČRo Plus
- Stížnosti  podněty posluchačů
- Různé
- Závěr

Hlasování o programu: 8 – 0 – 0

Usnesení 26/21
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti Dozorčí komise Rady ČRo za 1. čtvrtletí 2021.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 27/21
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo (Ostrava) a Františkem Balcárkem na dobu neurčitou s účinností od 15. 6. 2021 a ode dne podpisu oběma smluvními stranami.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 28/21
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila ukončení nájemní smlouvy z 28. 7. 2017 dohodou mezi ČRo a NanoUltron, s.r.o. ke dni 31. 3. 2021.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Informace generálního ředitele: R. Zavoral informoval – na začátku dubna se sešla nová etická komise Českého rozhlasu ve složení: místopředseda Akademie věd ČR Pavel Baran, člen Národní rozpočtové rady Richard Hindls, profesor HAMU Jiří Hlaváč, profesorka VŠE Stanislava Hronová a ústavní právník Jan Wintr. Zásadním úkolem nyní bude sestavení pravidel chování zaměstnanců ČRo na sociálních sítích. Proběhla programová rada rozhlasu a hlavním tématem byl projekt Rozděleni klimatem. Generální ředitel obhájil potřetí funkci místopředsedy Rozhlasového výboru Evropské vysílací unie (EBU).

Usnesení 29/21
Rada Českého rozhlasu v souladu s § 8 odst. 1) písm. h) zákona č. 484/1992 Sb., o Českém rozhlasu a Statutu ČRo, čl. 7 odst. 5) písm. g) schválila zřízení digitální stanice Český rozhlas Radiožurnál Sport jako součást dlouhodobého plánu programového rozvoje Českého rozhlasu.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Hlasování o neveřejném bodu programu: 8 – 0 – 0

Hlasováním bylo schváleno neveřejné projednávání následujícího bodu programu.

Usnesení 30/21
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o měření úspěšnosti Českého rozhlasu.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 31/21
Rada Českého rozhlasu na základě dodaných nezávislých analýz, interních analýz Českého rozhlasu a na základě přetrvávajícího počtu stížností posluchačů zaslaných k rukám Rady a ombudsmana Českého rozhlasu, konstatuje nespokojenost s tím, jak je dbáno zásad objektivity, nestrannosti a vyváženosti ve vysílání stanice Český rozhlas Plus. Na základě příslušných ustanovení zákona o Českém rozhlasu a kodexu Českého rozhlasu vyzývá vedení Českého rozhlasu k nápravě nedostatečné názorové plurality a k zajištění větší vyváženosti zastoupení představitelů společensky relevantních názorových proudů a skupin.
Hlasování:
Pro:
T. Kňourek, J. Nerušil, J. Krůta, V. Jandák, M. Dittrich, Z. Mahdal
Proti:
M. Pokorný, O. Matouš
Zdržel se:
-
Usnesení bylo přijato.
M. Pokorný požádal připojit své stanovisku k tomuto tématu k zápisu z veřejné schůze
(viz příloha tohoto zápisu).

Usnesení 32/21
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 8 – 0 – 0          

Různé: M. Dittrich poděkoval generálnímu řediteli za dodané analytické materiály pro Radu ČRo.

Usnesení 33/21
Rada Českého rozhlasu svolává 5. řádnou schůzi v roce 2021 na středu 26. 5. 2021 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 8 – 0 – 0  

Ověřovatel:  M. Dittrich

Stanovisko M. Pokorného k usnesení 31/21 Rady ČRo

Příloha k usnesení 32/21 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.

Nová digitální stanice ČRo Radiožurnál Sport

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio