Zápis z 4. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (26. 4. 2017)

26. duben 2017

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 26. 4. 2017 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo, Jiří Vejvoda; Tomáš Kňourek, místopředsedové Rady ČRo; Ervín Kukuczka, Petr Šafařík, Michal Stehlík, Miroslav Dittrich, Ivan Vodochodský, členové Rady ČRo; Filip Hejl, předseda dozorčí komise Rady ČRo.

Omluveni: Ivan Tesař, člen Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel regionálního vysílání; Jiří Hošna, ředitel komunikace a vnějších vztahů; Josef Havel, ředitel kanceláře GŘ.

Návrh programu:
- zahájení, schválení programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- personální změna v ČRo
- informace generálního ředitele
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouvy
- stížnosti a podněty posluchačů
- různé
- závěr

Hlasování o programu: 8 – 0 – 0

Usnesení 37/17
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 29. 3. 2017.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 38/17
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 12. 4. 2017.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 39/17
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o personální změně v Českém rozhlase: k 30. 4. 2017 končí ve funkci ředitele Nových médií pan Alexandr Pícha, řízením Nových médií bude od 1. 5. 2017 pověřen pan Jiří Malina.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Informace generálního ředitele:
Prodej zámku v Přerově nad Labem je připraven formou otevřené soutěže se dvěma kritérii – cena a záměr, Český rozhlas se rozhodl do konce června tohoto roku dát prostor STČ kraji, aby alokoval prostředky na koupi. Pokud do června neprojeví o koupi zájem, bude vyhlášena veřejná soutěž.
Programová rada se shodla na novém schéma stanice Vltava, které bude spuštěno od 1. 10. 2017, H. Dohnálková požádala o prezentaci nové podoby stanice Vltava na červnové veřejné schůzi Rady ČRo. 18. 4. 2017 byla spuštěna nová podoba zpravodajského serveru Českého rozhlasu s novou strukturou a grafikou. Byla ustavena Etická komise ČRo, která bude mít 5 členů, jejich jména budou zveřejněna 2. 5. 2017 a její statut bude zveřejněn na intranetu Českého rozhlasu.
Zasedání EBU, kterého je Český rozhlas hostitelem, se uskuteční 2. – 4. 5. 2017 v Plzni.           
Dne 5. 5. v 12.30 se uskuteční před rozhlasem tradiční pietní akt u příležitosti 72. výročí Pražského povstání.
Nejnovější výsledky poslechovosti Radioprojekt budou známy 3. 5. 2017.
U pracovněprávního sporu paní Andrey Vítkové, která dostala výpověď z pracovního poměru 8. 6. 2015 soud rozhodl, že výpověď je neplatná.  Český rozhlas se s paní Vítkovou dohodl na mimosoudním vypořádání pracovně právních nároků a finanční ztrátě. R. Zavoral se paní Vítkové omluvil za zveřejněné výroky minulého generálního ředitele P. Duhana, které mohly ovlivnit její profesní kariéru.

Usnesení 40/17
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 41, 42, 43 a 44/17 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 41/17
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo (Ostrava) a PANIMA, spol.s.r.o. na dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2017.
Hlasování:
8 – 0 – 0

Usnesení 42/17
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo (Ostrava) a Martinem Wunschem na dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2017.
Hlasování:
8 – 0 – 0

Usnesení 43/17
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo (Plzeň) a MAKAI atelier s.r.o. na dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2017.
Hlasování:
8 – 0 – 0

Usnesení 44/17
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  smlouvu o zřízení služebností v hodnotě 18 650,- Kč mezi ČRo a Správou národního parku Šumava na dobu neurčitou s účinností od zápisu do katastru nemovitostí.
Hlasování:
8 – 0 – 0

Usnesení 45/17
Rada Českého rozhlasu tímto usnesením reaguje na oprávněnou stížnost PhDr. Jana Lukavce ze 7. 2. 2017. PhDr. Lukavec upozornil na problém plagiátorství autora pořadu „Knihy, na které vám nezbyl čas“. Vlastní analýza Rady ČRo následně doložila, že vyjádření, které vedení ČRo dalo ke stížnosti PhDr. J. Lukavce, zjevně nevzešlo z důkladného prověření dané problematiky.
Rada ČRo doporučuje vedení Českého rozhlasu, aby byla do písemných anotací relace „Knihy, na které vám nezbyl čas“ v internetovém archivu ČRo doplněna jména autorů, jejichž texty byly v pořadu nepřiznaně využívány. Rada ČRo žádá vedení ČRo, aby zlepšením editoriálních procesů a dalšími vhodnými způsoby zabránilo  prohřeškům v publikační etice.
Hlasování:
8 – 0 – 0         

Usnesení 46/17
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Různé: R. Zavoral se vrátil k používání spisovného jazyka ve vysílání ČRo, P. Šafařík uvedl další příklady nespisovné češtiny ve vysílání. J. Vejvoda pochválil plán činnosti na další sezónu SOČRu, J. Dittrich poděkoval za úspěšný koncert SOČRu v pondělí 24. 4. 2016. T. Kňourek se dotázal na diskuse pod články na zpravodajském webu ČRo, P. Šafařík se dotázal na publikování článků z pořadů Řečí peněz, které jsou zveřejňovány na webových stránkách Hlídacípes.cz. J. Vejvoda pochválil stoupající úroveň dokumentární tvorby ČRo v posledních letech a vyslovil podnět směrem k případnému návratu náročné disciplíny zvané fíčr.

Usnesení 47/17
Rada Českého rozhlasu svolává 5. řádnou schůzi v roce 2017 na 31. 5. 2017 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 8 – 0 – 0

Ověřovatel: H. Dohnálková

Zvukový záznam z 4. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio