Zápis z 4. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (25. 4. 2018)

25. duben 2018

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 25. 4. 2018 v 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Jiří Vejvoda, Tomáš Kňourek, místopředsedové Rady ČRo; Petr Šafařík, Miroslav Dittrich, Vítězslav Jandák, Ivan Vodochodský, členové Rady ČRo; Filip Hejl, předseda DK ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: Jan Menger, ředitel regionálního vysílání ČRo; Jiří Hošna, ředitel komunikace a vnějších vztahů ČRo; Josef Havel, ředitel kanceláře GŘ

Program:
- zahájení, schválení programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- zpráva o činnosti DK Rady ČRo za 1. čtvrtletí 2018
- informace generálního ředitele
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouvy
- stížnosti a podněty posluchačů
- volba volební komise
- volba předsedy Rady ČRo
- volba místopředsedů Rady ČRo
- volba tiskového mluvčího Rady ČRo
- různé
- závěr

Hlasování o programu: 7 - 0 - 0

Usnesení 33/18
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 28. 3. 2018.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 34/18
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 11. 4. 2018.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 35/18
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí komise Rady Českého rozhlasu za 1. čtvrtletí 2018.

Hlasování: 7 – 0 – 0

Informace generálního ředitele: J. Menger informoval o pokračujícím projektu ČRo Vnoučata na přání, o tiskové konferenci ohledně nového nastudování státní hymny, o rozhlasové anketě Šaramantní osobnost roku 2017, jejímž vítězem se stal Viktor Preis. Dále uvedl, že iRozhlas.cz oslavil své první narozeniny, SOČR doprovodil animovaný film Příhody lišky Bystroušky z dílny BBC a informace o blížících se oslavách 95. výročí Českého rozhlasu, které vyvrcholí koncertem v Riegrových sadech 19. 5. 2018 a   Dnem otevřených dveří v budově ČRo na Vinohradské a dalších akcích.

J. Vejvoda požádal o ucelenější prezentaci o iRozhlas.cz k jejímu 1. výročí na příští veřejnou schůzi Rady ČRo.

P. Šafařík se dotázal na nejnovější informace ohledně prodeje zámku v Přerově nad Labem a výdaje ohledně jeho údržby a na případné náklady, které vznikly ČRo ze zrušené smlouvy o spolupráci se ZOO Praha, dotazy zodpověděl J. Menger.  

Usnesení 36/18
Rada Českého rozhlasu žádá vedení Českého rozhlasu o informaci, jak Český rozhlas ve svém vysílání reflektoval datum 15. 3. 1939, a to konkrétně, ve zpravodajství dne 15. 3. a v publicistice v týdnu od 12. - 18. 3. 2018. Termín zpracování do 25. 5. 2018.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 37/18
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 38/18 a 39/18  ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 38/18
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo (Ostrava) a CZECH WORK SERVICES s.r.o. na dobu neurčitou od 1. 5. 2018.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 39/18
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo (Plzeň) a American Bureau of Shipping Poland, org.sl.  na dobu neurčitou od 1. 5. 2018.
Hlasování: 7 – 0 – 0

V 14.38 hod odešel z jednání P. Šafařík.

Usnesení 40/18
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů – Š. Mlezivy, Ing. P. Bürgera, P. Tomka a M. Dieneltové, viz příloha tohoto zápisu. 
Hlasování:    
Pro:
I. Vodochodský, J. Vejvoda, H. Dohnálková, T. Kňourek. M. Dittrich
Proti:
0
Zdržel se:
V. Jandák
Usnesení bylo přijato.

Volba volební komise
Usnesení 41/18

Rada Českého rozhlasu zvolila volební komisi ve složení: Tomáš Kňourek, Vítězslav Jandák, Ivan Vodochodský.
Zvolila si ze svého středu svého předsedu Tomáše Kňourka.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Volba předsedy Rady ČRo
Usnesení 42/18

Rada Českého rozhlasu, na základě tajné volby, dle čl. III. Volebního řádu Rady ČRo (součást Jednacího řádu), zvolila předsedkyní Rady Českého rozhlasu v prvním kole volby paní Hanu Dohnálkovou celkem 6 hlasy.
Hlasování: 6 – 0 - 0

Volba místopředsedů Rady ČRo
Usnesení 43/18

Rada Českého rozhlasu, na základě tajné volby, dle čl. III. Volebního řádu Rady ČRo (součást Jednacího řádu), zvolila:
Miroslava Dittricha
, místopředsedou Rady Českého rozhlasu, 6 hlasy,
Jiřího Vejvodu
, místopředsedou Rady Českého rozhlasu, 6 hlasy.
Hlasování: 6 – 0 - 0

Volba tiskového mluvčí Rady ČRo
Usnesení 44/18

Rada Českého rozhlasu zvolila dle čl. IV. Volebního řádu Rady ČRo (součást Jednacího řádu) aklamací tiskovým mluvčím Rady ČRo pana, Miroslava Dittricha 5 hlasy.
Pro:
I. Vodochodský, V. Jandák, J. Vejvoda, H. Dohnálková, T. Kňourek
Proti:
0
Zdržel se:
M. Dittrich
Hlasování: 5 – 0 - 1

Různé: J. Menger pogratuloval k volbě nového předsednictva Rady ČRo. J. Vejvoda požádal o informace o koncertu 19. 5. v Riegrových sadech, dotaz zodpověděl J. Menger

Usnesení 45/18
Rada Českého rozhlasu svolává 5. řádnou schůzi v roce 2018 na 30. 5. 2018 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 6 – 0 - 0

Ověřovatel: H. Dohnálková

Zvukový záznam z 4. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

Výroční zpráva předsednictva Rady ČRo za období 27. 4. 2017 – 25. 4. 2018

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio