Zápis z 4. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (24. 4. 2019)

24. duben 2019

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 24. 4. 2019 ve 14.00 hodin,  v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2.

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Jiří Vejvoda, Miroslav Dittrich místopředsedové Rady ČRo; Vítězslav Jandák, Zdeněk Mahdal, Tomáš Kňourek, Jan Krůta, členové Rady ČRo; Jiří Šuchman, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni: Petr Arenberger, Ivan Vodochodský, členové Rady ČRo 

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel regionálního vysílání ČRo; Josef Havel, ředitel kanceláře GŘ

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Schválení zápisů z předsednictva Rady ČRo
- Zpráva o činnosti DK Rady ČRo za 1. čtvrtletí 2019
- Informace generálního ředitele
- Aktualizace rozpočtu Českého rozhlasu na rok 2019
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr
Hlasování o programu: 7 – 0 – 0

Usnesení 34/19
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 27. 3. 2019.
Hlasování:
Pro:
Z. Mahdal, V. Jandák, J. Vejvoda, H. Dohnálková, M. Dittrich, T. Kňourek
Proti:
0
Zdržel se:
J. Krůta

Usnesení 35/19
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 10. 4. 2019.
Hlasování:    
Pro:
Z. Mahdal, V. Jandák, J. Vejvoda, M. Dittrich, T. Kňourek, J. Krůta
Proti:
0
Zdržel se:
H. Dohnálková

Usnesení 36/19
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí komise Rady Českého rozhlasu za 1. čtvrtletí 2019.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Informace generálního ředitele: R. Zavoral úvodem poděkoval radním za účast na festivalu Prix Bohemia Radio v Olomouci, jehož návštěvníků každý rok přibývá, zejména z řad mladého publika, letos se navíc představila nová kategorie – Multimédia. Bohužel média na celostátní úrovni nevěnují festivalu příliš pozornost. Dále informoval o předvolebních a volebních pravidlech vysílání ČRo před volbami do Evropského parlamentu, o schůzce na ministerstvu kultury, kde se konalo setkání se zástupci příspěvkových organizací, zde poděkoval za podporu a pomoc při schválení novely DPH. Pozval členy Rady na tradiční pietní akt před budovou rozhlasu Českého rozhlasu 5. 5. 2019. Závěrem informoval o zasedání EBU v Sofii, kterého se zúčastnil a kde obhájil funkci člena stěžejního orgánu Evropské vysílací unie (EBU) a zároveň podruhé místopředsedy Rozhlasového výboru EBU, což přináší další výhody pro rozhlas, např. sportovních práv. M. Dittrich připomněl debatu o vulgarizmech na festivalu Prix Bohemia Radio, Hana Dohnálková poděkovala za celou Radu za pozvání na tento festival a pogratulovala generálnímu řediteli ke zvolení v EBU.

Usnesení 37/19
Rada Českého rozhlasu schválila na základě doporučení své dozorčí komise Aktualizaci rozpočtu ČRo na rok 2019.
Hlasování:
7 – 0 – 0

Usnesení 38/19
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Různé:
H. Dohnálková informovala o zakázce na analýzy pro Radu ČRo, o veřejné debatě, kterou Rada uspořádala minulý týden na téma Věda – nevěda ve veřejnoprávních médiích, jejíž záznam je dostupný na webových stránkách Rady a požádala vedení rozhlasu o prezentaci na téma hudba v Českém rozhlase. M. Vejvoda kladně ocenil festival Prix Bohemia Radio a dotázal se na vítězný podcast prvního dílu seriálu Matematika zločinu a důvody, proč ho rozhlas neodvysílal, což R. Zavoral vysvětlil.

Usnesení 39/19
Rada Českého rozhlasu žádá vedení Českého rozhlasu o prezentaci kritérií výběru hudby na stanicích ČRo a vysvětlení celého procesu hudebními dramaturgy ČRo Radiožurnál, ČRo Dvojka a sítě regionálních studií na veřejné schůzi Rady ČRo dne 26. 6. 2019.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 40/19
Rada Českého rozhlasu svolává 5. řádnou schůzi v roce 2019 na 29. 5. 2019 v RS ČRo v Ústí nad Labem a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 – 0 – 0

Ověřovatel:  H. Dohnálková

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio