Zápis z 39. zasedání Rady Českého rozhlasu

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
konaného dne 5. prosince 2001 v budově rozhlasu v Praze

Přítomní: Richard Seemann. předseda, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;
Omluveni: Milan Blažek;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel ČRo, Ing. Skalová, ředitelka ESÚ, Ing. Cincibus, ekonomický expert Rady;

I. Schválení programu

- záležitosti Rady,

- schválení rozpočtu,

- diskuse k novele zákona o rozhlasových a televizních poplatcích,

- informace generálního ředitele,

- různé,

- schválení zápisu;

Program byl hlasováním schválen. II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

- a/ Šéfredaktorka ČRo 3 Dr. Stárková, informace a námět na seminář s pracovním názvem ČRo v kontextu vývoje výrazových prostředků a rozhlasové tvorby v evropském a světovém rozhlase na začátku třetího tisíciletí č.k. 264/01;

- b/ pozvánka na slavnostní předávání cen X. ročníku rozhlasové soutěžní přehlídky žurnalistických a publicistických pořadů Report 2001, č.j. 265/01;

- c/ Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa, posudek dokumentů týkajících se rozhlasových poplatků, č.j. 266/01;

- d/ pozvánka Český Radiokomunikací a.s. na seminář Technologie DAB a její implementace na pilotní projekt stuhové sítě v úseku dálnice Rozvadov-Praha-Mladá Boleslav, č.j. 267/01;

Odeslané materiály:

- 99/2001 - MUDr. Mgr. Ivan Langer, předseda SKSP a místopředseda PS PČR, materiál o regionálním vysílání ČRo;

- 100/2001 - PhDr Petr Mareš, předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR, materiál o regionálním vysílání ČRo;

- 101/2001 - Úřad Rady ČR RTV - odpověď na dopis p. Peškové;

- 102/2001 - odpověď na dopis p. Trmala,

- 103/2001 - odpověď na dopis p. Slámy,

- 104/2001 - MUDr. Mgr. Ivan Langer, předseda SKSP a místopředseda PS PČR, postoupení kopie dopisu p. Trmalovi;

- 105/2001 - dopis generálnímu řediteli ČRo, informace z Rady ČRo;

- 106/2001 - odpověď na dopis poslankyně Doc. Dr. Svobodové, CSc.;

Podané informace: Pavel Scheufler informoval Radu o Společenském večeru Českého rozhlasu, který se konal 30.listopadu 2001;

Richard Seemann informoval Radu o přátelském mikulášském setkání 3. prosince 2001 v Radiokomunikačním středisku v Poděbradech;

Informace generálního ředitele

Generální ředitel

informoval Radu o

- práci na rozpočtu ČRo na rok 2002 v členění na jednotlivé divize,

- podpisu Deklarace s českoevropským fondem ;

zodpověděl otázky členů Rady k předloženým zápisům z porad; III. Kontrola úkolů

Uložené úkoly byly splněny.

IV. Uložené úkoly

Rada pověřuje

Barbaru Köpplovou, aby připravila zadání expertízy Ozvěn dne (ČRo 1) a Rozhlasových novin (ČRo 2) a promyslela návrh osoby hodnotitele;

Richarda Seemanna, aby připravil návrh znění průvodního dopisu pro Poslaneckou sněmovnu k novele zákona 252/1994 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích;

Michala Pavlatu, aby ve spolupráci s šéfredaktorkou ČRo 3 Dr. Stárkovou připravil na leden 2002 seminář s pracovním názvem Český rozhlas v kontextu vývoje výrazových prostředků a rozhlasové tvorby v evropském a světovém rozhlase na začátku 3. tisíciletí.

V. Doporučení Rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 37/01

Rada schválila rozpočet Českého rozhlasu na rok 2002.
Hlasování: 7 hlasů pro.

VII. Diskuse

- za přítomnosti generálního ředitele Ing. Kasíka a ředitelky ESÚ Ing. Skalové se Rada seznámila

se stanoviskem Advokátní kanceláře Hornová-Hrudka-Řípa, týkajícím se právního posouzení dokumentů o rozhlasových poplatcích. Rada doporučuje generálnímu řediteli, aby v nejbližší době zprostředkoval jednání JUDr. Kočové - zpracovatelky Důvodové zprávy k návrhu novely zákona 252/1994 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a zástupců Advokátní kanceláře Hornová-Hrudka-Řípa, kteří v této věci vystupují jako právní experti Rady ČRo.

Definitivní verzi materiálu Rada schválí na svém zasedání 12. prosince 2001.

- za přítomnosti generálního ředitele Ing. Kasíka, Ing. Skalové, ředitelky ESÚ a Ing.Cincibuse, ekonomického experta Rady

Rada projednala návrh rozpočtu ČRo na rok 2002. S přihlédnutím k doplňujícím informacím a materiálům Rada přijala usnesení 37/01, jímž navržený rozpočet ČRo na rok 2002 schválila.

VIII. Termín příštího zasedání

Příští zasedání Rady Českého rozhlasu se koná dne 12. prosince 2001 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Z programu:

- diskuse o problematice ČRo 6;

- stanovení harmonogramu činnosti Rady do 26. února 2002;

- schválení materiálu vztahujícího se k novele zákona o rozhlasových a televizních poplatcích;

Další zasedání: 19. prosince 2001:

- diskuse o APF;

IX. Kontrola zápisu Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

Dne 10. prosince 2001 v 10,00 hod. se uskuteční v Pardubicích pracovní setkání, na které budou Radou Českého rozhlasu a generálním ředitelem Českého rozhlasu pozváni hejtmani, poslanci a senátoři PČR Hradeckého a Pardubického kraje.

Na tomto setkání budou projednávány otázky spojené s veřejnoprávním rozhlasovým vysíláním pro oba kraje.

Rada se zabývala

korespondencí došlou na její adresu;

Rada schválila

- odpověď na dopis poslankyně Doc. Dr. Svobodové, CSc.,

- odměnu pro ekonomického experta Rady Ing. Cincibuse,

- Dohody o pracovní činnosti pro rok 2002.

Rada pověřuje členku Rady Lenku Pocházkovou, aby se zúčastnila slavnostního předávání cen C. ročníku rozhlasové soutěžní přehlídky žurnalistických a publicistických pořadů REPORT 2001. Rada ukládá sekretářce Rady, aby omluvila místopředsedu a mluvčího Rady Pavla Scheuflera, že se pro pracovní zaneprázdnění nezúčastní semináře pořádaného Českými Radiokomunikacemi a.s..

Harmonogram činnosti Rady ČRo do konce jejího funkčního období, tj. do 26. února 2002, bude projednán na příštím zasedání.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 5. prosince 2001