Zápis z 38. zasedání Rady Českého rozhlasu

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
konaného dne 28. listopadu 2001 v budově rozhlasu v Praze

Přítomní: Richard Seemann. předseda, Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;
Sekretariát: Iva Rajsiglová, úvod zasedání,
(členové Rady schválili všemi hlasy změnu osoby při vedení zápisu) -, dále Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel ČRo, Ing. Skalová, ředitelka ESÚ, Dr. Havel, ředitel úseku programu, Dr. Hradecký, vedoucí oddělení výzkumu, Ing. Cincibus, ekonomický expert Rady;

I. Schválení programu

- záležitosti Rady,

- schválení zprávy Vysílání ČRo pro nové kraje,

- informace o poslechovosti,

- projednávání rozpočtu ČRo na rok 2002,

- informace generálního ředitele,

- různé,

- schválení zápisu;

Program byl hlasováním schválen. II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

- a/ J. Krušina, přesuny kmitočtů a důsledky z toho plynoucí, č.j. 258/01;

- b/ RČT RTV, postoupení dopisu Mgr. Chrastilové, kritika pořadu Radiofórum ze dne 7. 11. 2001, č.j. 259/01;

- c/ průvodní dopis GŘ + informace o struktuře a činnosti APF, č.j. 260/01;

- d/ průvodní dopis GŘ + stanoviska k předané korespondenci, č.j. 261/01;

- e/ průvodní dopis GŘ + kopie dopisu předsedovi RČR RTV Ing. Muchkovi - návrh na zahájení správního řízení, č.j. 262/01;

-
f/ informace o ÚAMK, č.j. 263/01;

Odeslané materiály: 97/2001 - Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa, žádost o právní posouzení;

98/2001 - odpověď na dopis M. Bena;

Podané informace:

Pavel Scheufler informoval Radu o schůzce zástupců Rady ČRo s ŘUP Dr. Havlem a intendantem ČRo Ing. arch. Oweyssim. Výsledkem tohoto setkání je konečná úprava textu Vysílání ČRo pro nové kraje a Ekonomický pohled na zřizování nových regionálních stanic. Text bude předložen na dnešním zasedání členům Rady ke schválení.

Milan Blažek informoval Radu o svém setkání s obchodním ředitelem ÚAMK p. Wolfem.

Informace generálního ředitele

Generální ředitel informoval Radu o

- návrhu rozpočtu ČRo na rok 2002,

- své návštěvě a vystoupení českých rozhlasových umělců v Sofii,

- konferenci o krizovém managementu;

- zodpověděl otázky členů Rady k předloženým zápisům z porad; III. Kontrola úkolů

Uložené úkoly byly splněny.

IV. Uložené úkoly

Rada pověřuje

Barbaru Köpplovou, aby připravila zadání expertízy Ozvěn dne (ČRo 1) a Rozhlasových novin (ČRo 2) a promyslela návrh osoby hodnotitele.

V. Doporučení Rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

--

VII. Diskuse Rada diskutovala

za přítomnosti generálního ředitele Ing. Kasíka

- s Dr. Havlem, ředitelem úseku programu a Dr. Hradeckým, vedoucím oddělení výzkumu o poslechovosti stanic Českého rozhlasu za období 1. 4. - 30. 9. 2001;

- s Ing. Skalovou, ředitelkou ESÚ a Ing.Cincibusem, ekonomickým expertem Rady o návrhu rozpočtu ČRO na rok 2002.

Rada

- s uspokojením shledává, že rozpočet je sestaven jako vyrovnaný,

- konstatuje, že ve srovnání s rokem 2001 byla provedena restrikce téměř ve všech divizích,

- oceňuje úsilí, které bylo obtížnému sestavení rozpočtu věnováno,

- nedostatečný růst mezd v ČRo považuje za bolestnou záležitost.

Rada žádá generálního ředitele o provedení úprav v komentáři rozpočtu, kde budou zohledněny připomínky Rady. Definitivní schválení rozpočtu Rada předpokládá na zasedání 5. prosince 2001.
Hlasování: 8 hlasů pro.

- s Dr. Havlem, ředitele úseku programu

o konečné verzi textu Vysílání ČRo pro nové kraje a textu Ekonomický pohled na zřizování nových regionálních stanic. Rada schválila strukturu materiálu, (Vysílání ČRo pro nové kraje, Vysílání ČRo pro nové kraje - rozhlasové kmitočty, Optimalizace rozhlasových sítí ČRo ve vztahu k novému územně správnímu členění), který bude předán (ve smyslu usnesení č. 275 výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR z 53. schůze ze dne 26. září 2001 k Výroční zprávě Rady ČRo za rok 2000 - doprovodné usnesení) předsedovi výše uvedeného výboru Dr. Marešovi a ve 20 exemplářích Stálé komisi pro sdělovací prostředky na základě jejího vyžádání.
Hlasování: 6 hlasů pro.

VIII. Termín příštího zasedání

Příští zasedání Rady Českého rozhlasu se koná dne 5. prosince 2001 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Z programu:

- definitivní schválení rozpočtu,

- rozhlasové poplatky;

Další zasedání: 12. prosince 2001:

- diskuse o problematice ČRo 6;

19. prosince 2001:

- diskuse o APF;

IX. Kontrola zápisu Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

Dne 10. prosince 2001 v 10,00 hod. se uskuteční v Pardubicích pracovní setkání, na které budou Radou Českého rozhlasu a generálním ředitelem Českého rozhlasu pozváni hejtmani, poslanci a senátoři PČR Hradeckého a Pardubického kraje.

Na tomto setkání budou projednávány otázky spojené s veřejnoprávním rozhlasovým vysíláním pro oba kraje.

Rada se zabývala

korespondencí došlou na její adresu;

Rada schválila odpovědi na dopisy T. Slámy, A. Trmala a M. Peškové;

Rada se rozhodla

- zadat srovnávací expertízu Ozvěn dne a Rozhlasových novin v rozsahu jednoho týdne;

- pozvat prostřednictvím generálního ředitele na zasedání Rady dne 12. prosince 2001 p. Šterna, pověřeného řízením ČRo 6 k diskusi o problematice této stanice.

Rada žádá generálního ředitele

- o předložení smlouvy mezi Českým rozhlasem a ABA;

- o magnetofonové nahrávky Ozvěn dne a Rozhlasových novin (v 18,00 hod.) v týdnu od 19. do 26. listopadu 2001;

- o nahrávku pořadu I. Hoffmanna ze dne 28. listopadu 2001;

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 28. listopadu 2001