Zápis z 37. zasedání Rady Českého rozhlasu

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
konaného dne 14. a 21. listopadu 2001 v budově rozhlasu v Praze

Přítomní 14.11: Richard Seemann. předseda, Iva Kotrlá, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Milan Uhde;
Omluveni: Milan Blažek, Barbara Köpplová, Zdeněk Susa;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel ČRo, Dr. Havel, ředitel úseku programu, Mgr. Simon, správní ředitel SOČRu;

Přítomní 21.11: Richard Seemann, předseda, Milan Blažek, Iva Kotrlá, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;
Omluveni: Barbara Köpplová;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Dr. Havel, ředitel úseku programu, Ing. arch. Oweyssi, intendant Českého rozhlasu zástupci celoplošných stanic ČRo (dle prezenční listiny);

I. Schválení programu 14. 11. 2001:

- záležitosti Rady,

- informace generálního ředitele,

- zhodnocení průběhu PRIX BOHEMIA,

- informace o průběhu 75. sezóny SOČRu a dalších jeho plánech,

- různé,

Program byl hlasováním schválen. Schválení progamu 21. 11. 2001:

- záležitosti Rady,

- FORUM a výroční holocaustu ve vysílání ČRo - zhodnocení,

- regionální vysílání,

- různé;

Program byl hlasováním schválen. II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

14. 11. 2001:

- a/ J. Kučera (bez adresy odesilatele) kladné hodnocení zpráv na ČRo 2, č.j. 238/01;

- b/ prof. Marek Kopelent, uvádění tzv. vážné hudby na ČRo 3, č.j. 239/01;

- c/ Mgr. Novotný, ředitel stanice ČRo Regina Praha, reakce na diskusi na zasedání Rady dne 7.11.2001, č.j. 240/01;

- d/ Ing. Dittrich, vyjádření k pořadu "Šance pro lásku", č.j. 241/01;

- e/ Crane Consulting, s.r.o., jednatel společnosti A. Surňak, postoupení kopie dopisu šéfredaktoru týdeníku Respekt, Radě na vědomí, č.j. 242/01;

- f/ Výsledky Media Projekt za období 1.4. - 30.9. 2001, č.j. 243/01;

- g/ Informace o práci redakcí stanice ČRo Plzeň, č.j. 244/01;

- h/ MUDR. Mgr. I. Langer, předseda SKSP PS PČR, předání dopisu p. Trmala, č.j. 245/01;

- ch/ Ing. F. Vojtek (bez adresy odesilatele) - postřehy k vysílání stanice ČRo Ostrava. č.j. 246/01;

- i/ přepis diskuse z výjezdního zasedání Rady, č.j. 247/01;

- j/ záznam telefonátu L. Petra, č.j. 248/01;

- k/ průvodní dopis GŘ + výsledek úvah k návrhu zákona o rozhlasových a televizních poplatcích, č.j 249/01;

- l/ průvodní dopis GŘ + perspektiva vývoje rozhlasových poplatků, č.j. 250/01;

- m/ Mgr. Hekela, ředitel stanice ČRo Olomouc, záznam vyžádaného pořadu, č.j. 251/01;

- n/ Tomáš Sláma, vysílání ČRo, č.j. 252/01;

21. 11. 2001:

- a/ M. Bena, pokračování korespondence (užívání správné češtiny ve vysílání ČRo), č.j. 253/01;

- b/ průvodní dopis GŘ + Důvodová zpráva k návrhu novely zákona 252/94 Sb. O rozhlasových a televizních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, č.j. 254/01;

- c/ průvodní dopis GŘ + materiál Vysílání ČRo pro nové kraje, č.j. 255/01;

- d/ D. Mlynaříková, 2. dopis k zrušenému pořadu Šance pro lásku, č.j. 256/0

- e/ stanovisko GŘ ke korespondenci předané Radou k vyjádření, č.j. 257/01;

Odeslané materiály:

- 91/2000 - dopis GŘ - informace z 35. zasedání Rady;

- 92/2000 - A. Surňak, jednatel s.r.o. Crane Consulting, odpověď na dopisy;

- 93/2000 - dopis GŘ - informace o dalším dopisu s.r.o. Crane Consulting a kopie odpovědi Rady;

- 94/2001 - dopis GŘ - informace z 36. zasedání Rady,

- 95/2001 - dopis GŘ - předání dokumentů.

- 96/2001 - prof. Ing. Václav Klaus, CSc. předseda PS PČR, předání Zprávy o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2000;

Podané informace: 21. 11. 2001:

Pavel Scheufler informoval členy Rady o jednání Stálé komise pro sdělovací prostředky, které se uskutečnilo 16. listopadu 2001.

Ředitel úseku programu Dr. Havel poskytl členům Rady informace k předaným zápisům z porad GŘ.

III. Kontrola úkolů

Uložené úkoly byly splněny.

IV. Uložené úkoly

Rada pověřuje

Milana Blažka, aby navázal spojení s obchodním ředitelem ÚAMK p.Wolfem a seznámil se s aktivitami ÚAMK;

V. Doporučení Rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

--

VII. Diskuse Rada diskutovala

14. 11. 2001:

za přítomnosti generálního ředitele Ing. Kasíka

- s Dr. Havlem, ředitelem úseku programu o letošní PRIX BOHEMIA.

Rada hodnotí průběh letošního ročníku velmi pozitivně.

- s Dr. Havlem, ředitelem úseku programu a Mgr. Simonem, správním ředitelem SOČRu o činnosti SOČRu.

Rada s uspokojení přijala informaci o SOČRu v 75. sezóně a o plánech tohoto tělesa na nejbližší období. 21. 11. 2001:

za přítomnosti ředitele úseku programu Dr. Havla

- se zástupci celoplošných stanic Českého rozhlasu o reflexi akcí FÓRUM a 60. výročí holocaustu ve vysílání Českého rozhlasu.

Rada vyslovuje poděkování pracovníkům, kteří se na vysílání podíleli.
Hlasování: 8 hlasů pro.

- s intendantem ČRo Ing. arch. Oweyssim o regionálním vysílání, zejména však o přípravě vysílání ČRo pro nové kraje.

Rada pověřuje Pavla Scheuflera a Lenku Procházkovou, aby ve spolupráci s Dr. Havlem, ŘUP a intendantem ČRo Ing. arch. Oweyssim precizovali text Vysílání ČRo pro nové kraje, který bude předán Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a Stálé komisi pro sdělovací prostředky PS PČR. Schůzka tohoto týmu se uskuteční 27. listopadu 2001 ve 14,30 v kanceláři ředitele úseku programu Dr. Havla.

V této souvislosti Rada zorganizuje mimořádné výjezdní zasedání v Pardubicích dne 10. prosince 2001 v 10,00 hod., na které budou pozváni hejtmani, senátoři a poslanci PČR hradeckého a pardubického kraje. Na tomto setkání budou projednávány problémy spojené s veřejnoprávním rozhlasovým vysíláním pro oba kraje.

VIII. Termín příštího zasedání

Příští zasedání Rady Českého rozhlasu se koná 28. listopadu 2001 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Z programu:

- poslechovost 15,00 hod.

- projednávání rozpočtu ČRo 16,00 hod.

- definitivní schválení zprávy Vysílání ČRo pro nové kraje, (včetně technického zázemí a ekonomických náležitostí);

Další zasedání: 5. prosince 2001:

- rozhlasové poplatky,

10. prosince 2001: Mimořádné výjezdní zasedání v Pardubicích.

- diskuse o problémech vysílání ČRo v kraji Hradec Králové a Pardubice;

IX. Kontrola zápisu Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

Rada se zabývala

- korespondencí došlou na její adresu;

- dopisy č.j. 239/01 - prof. Kopelenta, č.j. 240/01 - Mgr. Novotného, č.j. 245/01 p. Trmala, č.j. 246/01 Mgr. Vojtka a 252/01 T. Slámy byly v kopii předány generálnímu řediteli k vyjádření.

- Materiály č.j. 249/01, 250/01 a 254/01 týkající se rozhlasových poplatků budou projednány na zasedání Rady 5. prosince 2001.

Rada pověřuje svoji sekretářku, aby výše uvedené materiály poslala Advokátní kanceláři Hornová-Hrudka-Řípa k posouzení (právní posudek do 5. 12. 2001). Pokud zástupci zmíněné Advokátní kanceláře budou považovat svoji přítomnost na jednání Rady dne 5. prosince 2001 za podstatnou, Rada jejich účast uvítá.
Hlasování: 7 hlasů pro.

- stanoviskem red. Vopálenské k dopisu jednatele společnosti Crane Consulting, s.r.o. p. Surňaka a je toho názoru, že odpovědnost za vysílání má Český rozhlas.

Rada proto předává záležitost generálnímu řediteli zpět k řešení. Rada vzala na vědomí zápis ze zasedání ROZO ze dne 30. 10. 2001;

Rada žádá generálního ředitele o dopracování ekonomického pohledu na zřizování nových regionálních stanic, zejména přehledu nákladů (ve formě tabulky).
Hlasování: 7 hlasů pro.

Zápis byl přečten a schválen
Zapsala Vágnerová
Praha, 21. listopadu 2001