Zápis z 36. zasedání Rady Českého rozhlasu

15. prosinec 1999

konaného dne 15. prosince 1999 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda,
Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Pavel Scheufler,
Zdeněk Susa, Milan Uhde;

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Omluveni: Milan Bla ek, Michal Pavlata, Lenka Procházková;

Hosté: Ing. Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu,
Ing. Hana Skalová, ředitelka ESÚ Českého rozhlasu,
Ing. Josef Cincibus, ekonomický poradce Rady ČRo,
JUDr. Chatardová, Ministerstvo zahraničních věcí,
Mgr. Radana Volná, Ministerstvo zahraničních věcí,
sl. Cimbolínová, Ministerstvo zahraničních věcí,
Lucie Cavina, informační centrum EU,
Ing. Petr Drulák, ředitel výzkumu ÚMV,
Ing. Kristina Larischová, zástupce ředitele výzkumu ÚMV,
Dr. Petr Michálek, vedoucí oddělení ÚMV,
Dobroslav Matějka, éfredkator ÚMV,
pracovníci Českého rozhlasu (dle presenční listiny).

I. Schválení programu

- informace GŘ,

- projednávání rozpočtu ČRo na rok 2000,

- jednání o přípravě pořadů ke vstupu České republiky do Evropské Unie,

- korespondence Rady,

- různé;

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ návrh rozpočtu Českého rozhlasu na rok 2000, e.j. 441/99;
b/ F. Koňárek, stí nost na nevyvá ené zpravodajství a publicistiku Radio urnálu, č.j. 442/99;
c/ informace o působnosti zák. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím, č.j. 443/99;
d/ předseda Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PER MUDr. Mgr. Ivan Langer - ádost o informace k zadávaným průzkumům veřejného mínění, č.j. 444/99;
e/ průvodní dopis GO + návrh smlouvy na pronájem nebytových prostor ve studiu ČRo Ostrava, č.j. 445/99;
f/ F. Koňárek, ádost o příspěvek na zimní boty, č.j. 446/99;
g/ F. Koňárek, dopis týkající se diskriminace věkem, č.j. 447/99;
h/ F. Koňárek, ádost o prostudování zaslané korespondence k tématu "Sametový rubá ", č.j. 448/99;
i/ F. Koňárek, dopis týkající se působení bývalého GŘ ČRo Mgr. Je ka a jeho současných aktivit, č.j. 449/99;
j/ Bohuslav Hubálek, návrhy a stí nosti týkající se činnosti Českého rozhlasu, č.j. 450/99;
k/ průvodní dopis GŘ č.j. 452/99 k následujícím materiálům:

zpráva o činnosti TRANS-EX s.r.o. ve vztahu k ČRo,
posouzení smlouvy s JUDr. Kočovou,
posouzení plnění dohody s Colliers International s.r.o.,
působnost zákona 106/99 Sm. o svobodném přístupu k informacím,
návrh novely zákona 252/94 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích,
podklady k výzkumu veřejného mínění,
seznam pracovníků ČRo 1, kteří při li z Radia Alfa,
vyhodnocení akce "Konflikt zájmů, etika, korupce v urnalistice - seminář";

Podané informace

Generální ředitel

podal informace k předaným materiálům (č.j. 452/99).

informoval Radu o

- svém úmyslu zru it rozhodnutí o rekonstrukci objektu rozhlasu Vinohradská 12.

Rada tento záměr generálního ředitele, jako i dal í navr ený postup v této věci s pochopením bere na vědomí.

Hlasování: 6 hlasů pro.

- zprovoznění odbavovacího systému Dalet na pěti pracovních stanicích,

- probíhajícím výběrovém řízení na outsoursing informačních systémů ČRo,

- úkolu pro ČRo 1, ČRo 2 a ČRo 3 předlo it do 15.12.1999 programový výhled na rok 2000,

- přehodnocení některých investičních záměrů týkajících se Studiového domu,

- probíhajícím výběrovém řízení na funkci éfredaktora ve studiu ČRo Ústí n/Labem

- zru ení stávající smlouvy s OSA,

Rada ukládá svému předsedovi, aby konzultoval s předsedou Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání p. Josefíkem problematiku smlouvy mezi Českým rozhlasem a Ochranným svazem autorů.

Hlasování: 6 hlasů pro.

- přímém a současném rozhlasovém přenosu dvou významných koncertů dne 14. 12. 1999,

- organizační změně - SOČR od 1.1.2000 přejde pod přímé řízení KGŘ,

- vydání ekonomických pravidel řízení,

- mana erských smlouvách.

Rada bere tuto informaci na vědomí.

- připravovaném semináři s mediální tématikou.

III. Kontrola úkolů

a/ Rada pověřuje Pavla Scheuflera, aby připravil pro Týdeník Rozhlas zprávu ze schůze Stálé komise pro sdělovací prostředky poté, co zpráva Rady bude schválena plénem Poslanecké sněmovny.

IV. Ulo ené úkoly

a/ Rada pověřuje své předsednictvo, aby navrhlo změny v jednacím řádu Rady Českého rozhlasu - termín: do 12.1.2000;

b/ Rada pověřuje své předsednictvo, aby připravilo text odpovědi na dopis předsedy Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR MUDR.Mgr.I.Langra

termín nestanoven;

V. Doporučení Rady

Doporučení XI/99

Rada Českého rozhlasu doporučuje generálnímu řediteli, aby byl vypracován systém soustavné přípravy mladých redaktorů (elévů), a to s odpovídajícím technickým zázemím. Programové podněty skupiny elévů s námětem vysílání Českého rozhlasu pro středo kolskou a vysoko kolskou mláde Rada vítá a doporučuje, aby se jimi generální ředitel zabýval.

Hlasování: 6 hlasů pro.

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 89/99

Na základě doporučení generálního ředitele a předlo eného návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu studia ČRo Ostrava Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor a.s. Radioservis.

Hlasování: 6 hlasů pro.

Usnesení 90/99

Rada Českého rozhlasu schvaluje rozpočet Českého rozhlasu na rok 2000. Pro rok 2000 Rada po aduje čtvrtletní hlá ení o plnění rozpočtu s vysvětlením u polo ek, kde do lo k výrazněj ím rozdílům oproti plánu.

Hlasování: 6 hlasů pro.

Usnesení 91/99

Rada Českého rozhlasu nepova uje za vhodné, aby Český rozhlas nadále inicioval agenturní výzkumy na témata, která nesouvisí s problematikou Českého rozhlasu.

Hlasování: 5 hlasů pro, 1 hlas se zdr el.

VII. Diskuse

Rada diskutovala o

- předlo eném návrhu rozpočtu Českého rozhlasu na rok 2000 a přijala usnesení 90/99;

- problematice zadávání výzkumů veřejného mínění na nich finančně participuje Český rozhlas a u ívá výsledků ve vysílání. Rada přijala usnesení 91/99;

- přípravě vysílání Českého rozhlasu k nadcházejícímu vstupu České republiky do Evropské Unie za přítomnosti pozvaných hostů z Ministerstva zahraničních věcí, Ústavu mezinárodních vztahů a pracovníků Českého rozhlasu.

VIII. Termín pří tího zasedání

Pří tí řádné zasedání Rady ČRo se bude konat 5. ledna 2000 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Zasedání předsednictva se bude konat 5. ledna 2000 ve 13,00 hod.

Z programu:

- komise Rady Českého rozhlasu,

- pozvání p. Klabíkové, pracovnice ČRo (publikace "Kdo je kdo v ČRo");

IX. Kontrola zápisu

Ulo ené úkoly byly splněny.

X. Různé

a/ Rada se zabývala korespondencí do lou na její adresu.

b/ Rada děkuje generálnímu řediteli, organizátorům a účastníkům akcí "Daruj krev s Českým rozhlasu" a "Daruj hračku".

c/ Rada odsouhlasila uzavření dohod o pracovní činnosti na rok 2000 (za stejných podmínek) se sekretářkou Rady Hanou Vágnerovou a Klementem Luke em.

Zápis by přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 15. prosince 1999

Spustit audio