Zápis z 36. zasedání Rady Českého rozhlasu

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
konaného dne 7. listopadu 2001 v budově rozhlasu v Praze

Přítomní: Richard Seemann. předseda, Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel ČRo, Ing. Skalová, ředitelka ESÚ, Dr. Havel, ředitel úseku programu, Ing. arch. Oweyssi, intendant ČRo, Dr. Stárková, šéfredaktorka ČRo 1, Ing. Zadražil, ředitel ÚT, Mgr. Novotný, ředitel Radia Regina, a další pracovníci ČRo dle prezenční listiny;

I. Schválení programu

- záležitosti Rady,

- informace generálního ředitele,

- diskuse o regionálních stanicích,

- diskuse o stanici ČRo Regina Praha,

- různé,

- schválení zápisu;

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, pozvání na REPORT 2001, č.j. 234/01;
b/ režisér Jan Fuchs, informace o pořadu Šance pro lásku, č.j. 235/01;
c/ Stálá komise pro sdělovací prostředky PS PČR - pozvánka na schůzi dne 16. listopadu 2001, č.j. 236/01;
d/ Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR, nová pozvánka na schůzi 14. a 15. listopadu 2001, č.j. 237/01;

Odeslané materiály:

--

Podané informace:

Pavel Scheufler informoval Radu o setkání s předsedou Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání Ing. Muchkou.

Informace generálního ředitele

Generální ředitel

informoval Radu o

- své návštěvě předsedy vlády Ing. Zemana,

- své návštěvě předsedy Poslanecké sněmovny prof. Klause,

- jednání s ředitelem s.p. Česká pošta,

- vypovězení smluvní spolupráce mezi ČRo a s.p. Česká pošta a o problematice s tím spojené;

zodpověděl otázky členů Rady k předloženým zápisům z porad;

III. Kontrola úkolů

Uložené úkoly byly splněny.

IV. Uložené úkoly

Rada pověřuje

- Richarda Seemanna a Pavla Scheuflera, aby se zúčastnili zasedání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR dne 14. listopadu 2001;

- Richarda Seemanna, Pavla Scheuflera a Lenku Procházkovou, (bude též přizván expert Rady Ing. Cincibus) aby se zúčastnili zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR dne 16. listopadu 2001;

V. Doporučení Rady

Doporučení IV/01

Rada doporučuje generálnímu řediteli, aby po zprávách na ČRo 1 v každou celou hodinu byla pravidelně zařazována dopravní informace, a to i v případě, že není hlášena žádná mimořádná dopravní situace.

Pravidelnost dopravních informací musí být průběžně avizována.

Hlasování: 7 hlasů pro.

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 36/01
Rada zastává názor, že slovesná umělecká tvorba je nenahraditelní složka poslání veřejnoprávního media a její dokonalé technické a ekonomické zajištění by mělo mít prioritu.
Hlasování: 7 hlasů pro, 1 hlas se zdržel.

VII. Diskuse

Rada diskutovala

za přítomnosti generálního ředitele Ing. Kasíka

- s Dr. Havlem, ředitelem úseku programu a Ing. arch. Oweyssim

- o stávající situaci a výhledu uspořádání regionálních stanic a problematice regionálního vysílání Českého rozhlasu;

Rada žádá generálního ředitele, aby do 16. listopadu 2001 předal Radě písemný materiál týkající se této záležitosti.

- s Ing. Skalovou, ředitelkou ESÚ, Dr. Havlem, ředitelem úseku programu a dalšími pozvanými pracovníky Českého rozhlasu

- o otázkách, které se týkají záměru převést pod správu Reginy Praha všechna technická zařízení v objektu.

Po ukončení diskuse Rada přijala usnesení 36/01,

VIII. Termín příštího zasedání

Příští zasedání Rady Českého rozhlasu se koná dne 14. listopadu 2001 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Z programu:

- PRIX BOHEMIA, SOČR - 15,00 hod.;

Další zasedání:

21. listopadu 2001:

- FORUM a výročí holocaustu ve vysílání Českého rozhlasu;

28. listopadu 2001:

- projednávání rozpočtu ČRo;

IX. Kontrola zápisu

Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

Rada se zabývala

korespondencí došlou na její adresu;

Rada obdržela vyžádanou kazetu se záznamem pořadu Silvestr 2000 stanice ČRo Ostrava. Nahrávku vyslechne Lenka Procházková a Milan Blažek.

Rada žádá generálního ředitele o poskytnutí celodenního vysílání stanice ČRo Ostrava ve dnech 29. a 31. 10 a 2. a 4. 11. 2001.

O posouzení nahrávky Rada požádá své experty.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 7. listopadu 2001