Zápis z 35. zasedání Rady Českého rozhlasu

8. listopad 2000

konaného dne 8. listopadu 2000 v budově Českého rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda, Milan Blažek, Iva Kotrlá, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;
Omluveni: Barbara Köpplová;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing Kasík, generální ředitel, představitelé Správy českých center, Ministerstva zahraničních věcí a Českého rozhlasu (dle prezenční listiny);

Rada povstáním uctila památku Klementa Lukeše.

I. Schválení programu

- organizační záležitosti,

- informace vedení ČRo,

- diskuse s pracovníky Českých center,

- diskuse o programu ČRo 2,

- diskuse o pracovních materiálech: Hlavní programové cíle ČRo do 31.12.2002, Zásady ČRo, Připravované programové změny do konce roku 2000,

- osnova Výroční zprávy Rady ČRo o činnosti ČRo za rok 2000,

-
Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

a/ Převzaté materiály: Ministerstvo kultury, náměstkyně ministra kultury Dr. Wünschová, průvodní dopis k návrhu zákona 464/1991 Sb., č.j. 227/2000;
b/ Ing. Koubek, návrh zákona o Českém rozhlasu a důvodová zpráva, č.j. 228/2000;
c/ Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, tisková zpráva a dopis Dr. Hůlové, č.j. 229/2000
d/ Ing. Merta, náměty a podněty k diskusi o veřejnoprávní televizi, č.j. 230/2000;
e/ Parlament ČR, kancelář Poslanecké sněmovny, Usnesení 1283 o přijetí Výroční zprávy Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999, č.j. 231/2000;
f/ program Českých center na listopad 2000, č.j. 232/2000;
g/ průvodní dopis GŘ k materiálům Výsledky průzkumu Media Projekt 2000 za obd. 1.4.-30.9.2000 a svodka posluchačských ohlasů - č.j. 233/2000;
h/ pozvánka na schůzi Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR na 16.11.2000, č.j. 234/2000;
i/ Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, pozvání na Dílnu, která se koná 28/11/2000, č.j. 235/2000;

Odeslané materiály:
135/2000 - Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, předání dopisu MUDr.Paška;
136/2000 - GŘ, předání materiálů, informace z 34. zasedání Rady;
137/2000 - Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa, předání dokumentů;
138/2000 - Dr. Mareš, CSc., předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR, předání Zprávy Rady ČRo o hospodaření ČRo za rok 1999,
139/2000 - Dr. Zaorálek, předseda Zahraničního výboru PS PČR, předání Zprávy Rady ČRo o hospodaření ČRo za rok 1999,
140/2000 - Ing. Štěpová, CSc., předsedkyně Podvýboru pro prezentaci ČR v zahraničí PS PČR, předání Zprávy Rady ČRo o hospodaření ČRo za rok 1999,
141/2000 - JUDr. Kupčová, předsedkyně Ústavně-právního výboru PS PČR, předání Zprávy Rady ČRo o hospodaření ČRo za rok 1999;
142/2000 - Mgr. Vydra, předání dokumentů;

Podané informace:

Informace generálního ředitele:

Generální ředitel
informoval Radu o

zahájení vysílání ze studiového domu (ze soboty 4/11 na neděli 5/11/2000);
zodpověděl dotazy členů Rady k předloženým zápisům z porad generálního ředitele.

III. Kontrola úkolů
Úkoly byly splněny.

IV. Uložené úkoly

a/ Rada pověřuje Pavla Scheuflera, aby porovnal předložené Zásady ČRo se Zásadami ČRo vydanými v předchozích letech a na příští schůzi k tomu podal informaci - (hlasování: 8 hlasů pro) termín: 15. listopadu 2000

b/ Rada pověřuje Richarda Seemanna, aby ve spolupráci s Advokátní kanceláří Hornová-Hrudka-Řípa zajistil schůzku nad novými změnami zákona o Českém rozhlase. Schůzka by se měla konat v prostorách Advokátní kanceláře a zúčastnili by se jí pracovníci Advokátní kanceláře, Richard Seemann a Pavel Scheufler. termín: ihned
Rada v této souvislosti žádá generálního ředitele, aby pověřil Ing. Koubka účastí na této schůzce.

V. Doporučení Rady

Doporučení XI/2000
Rada žádá generálního ředitele, aby byly Radě pravidelně předkládány přehledy posluchačských ohlasů podle určité společné metodologie. Tento přehled Rada vyžaduje z toho důvodu, že její Výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu za rok 2000 musí být daleko konkrétnější v oblasti řešení kritických připomínek jak od posluchačů, tak od Rady.
Hlasování: 8 hlasů pro.

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 49/2000
Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu Českého rozhlasu Vinohradská ul. Praha Rada souhlasí s pronájmem JUDr. Winterovi - Advokátní kancelář Winter a spol. s výhradou, že nájemce zajistí, aby jeho klienti a hosté procházeli prostorami Českého rozhlasu vždy s doprovodem.
Hlasování: 8 hlasů pro.

Usnesení 50/2000
Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor - parkovací stání - v objektu Českého rozhlasu Praha Rada souhlasí s pronájmem s.r.o. Eurest.
Hlasování: 8 hlasů pro.

Usnesení 51/2000
Podle Rady Českého rozhlasu je hlavním úkolem veřejnoprávního media služba veřejnosti. Rada povzbuzuje generálního ředitele Českého rozhlasu k podpoře úsilí směřujícího k tomu, aby rozhlas veřejné služby byl i uměleckou a vzdělávací institucí a nenechal se ovlivnit způsoby příznačnými pro komerční stanice. V duálním rozhlasovém prostředí by měl obsazovat svůj specifický prostor. Hlavní prioritou Českého rozhlasu musí být kvalita. Ta je jedinou cestou ke zvyšování poslechovosti.
Hlasování: 8 hlasů pro.

Usnesení 52/2000
Předložený materiál Připravované programové změny do konce roku 2000 Rada bere na vědomí. Změny ve vysílání Rada doporučuje vhodným způsobem oznamovat. Rada oceňuje avizovanou změnu pořadu Noční proud na ČRo 1 a prodloužení vlastních vysílacích časů v regionech.
Hlasování: 8 hlasů pro.

VII. Diskuse

Rada diskutovala


- s představiteli Správy českých center za přítomnosti zástupců Ministerstva zahraničních věcí a pracovníků Českého rozhlasu;
- o následujících pracovních materiálech: Hlavní programové cíle Českého rozhlasu do 31/12/2002, Zásadách Českého rozhlasu, Připravovaných programových změnách do konce roku 2000. K poslednímu uvedenému materiálu přijala usnesení 52/2000.


VIII. Termín příštího zasedání

Příští řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat v budově Českého rozhlasu dne 15. listopadu 2000 ve 14,00 hod.

Z programu:
hodnocení výsledků hospodaření za III. čtvrtletí 2000 - 15,00 hod.
diskuse o "přehledech tisku" ve vysílání ČRo - 16,30 hod.

Další zasedání Rady:

22. listopadu 2000:
Z programu:
diskuse s Přemyslem Rutem - 15,00 hod.
diskuse o Etickém kodexu (Mgr. Vydra) - 16,00 hod.

IX. Kontrola zápisu

Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

a/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu.
b/ Rada vzala na vědomí informaci
- Kanceláře Poslanecké sněmovy o usnesení č. 1283 - m.j. schválení Výroční zprávy Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999.
- Úřadu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, že provedla analýzu vyžádaných záznamů rozhlasového vysílání za období 29.11 - 5.12.1999 a konstatovala, že vysílání splňovalo všechny zákonné podmínky.
- o společném vysílání Zelené vlny s autoklubem ABA a o pokrytí nákladu na "zelenou linku" pro nabírání dopravních informací.
Rada tuto spolupráci vítá.
Hlasování: 8 hlasů pro.
c/ Rada se seznámila s provozem newsroom ČRo 1,
Rada vyjadřuje své uznání všem pracovníkům, kteří se podíleli na přeložení vysílání do studiového domu.
Hlasování: 8 hlasů pro.
d/ Rada žádá generálního ředitele, aby
- na zasedání Rady dne 6. prosince 2000 15,00 hod. pozval vedoucí pracovníky ČRo 3 Vltava k diskusi o jejich vysílacím schematu;
- na zasedání Rady dne 13. prosince 2000 15,00 hod. pozval programového ředitele ČRo Dr. Havla k vyhodnocení úkolů činnosti úseku programu
(ve smyslu dopisu generálního ředitele Ing. Kasíka Dr. Havlovi ze dne 12. října 2000);
e/ Rada souhlasí s předáním kompletní Výroční zprávy Rady ČRo o činnosti ČRo za rok 1999 EBU na jejich žádost, tlumočenou na poradě generálního ředitele dne 30. 10. 2000 Dr. Hradeckým.
f/ Schůze Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR dne 16. 11. 2000 se zúčastní Richard Seemann, Pavel Scheufler a Lenka Procházková.
Poznámka: dne 9. listopadu 2000 odpoledne obdržela Rada ČRo fax Stálé komise pro sdělovací prostředky s informací, že tato schůze se odkládá naneurčito.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 6. září 2000

Spustit audio