Zápis z 35. zasedání Rady Českého rozhlasu

8. prosinec 1999

konaného dne 8. prosince 1999 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda,
Milan Bla ek, Iva Kotrlá, Michal Pavlata,
Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Omluveni: Barbara Köpplová, Lenka Procházková;

Hosté: Ing. Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu,
Mgr Marek Nespala, právní porady Rady ČRo,
skupina elévů Českého rozhlasu;

I. Schválení programu

- posouzení smluv a dohod s fyzickými či právnickými osobami, které vykonávaly právní poradenství pro ČRo,

- informace GŘ,

- rozpočet Českého rozhlasu na rok 2000,

- beseda s elévy Českého rozhlasu,

- korespondence Rady,

- různé;

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ dopis F. Kooárka m.j. k zprávám v tisku o bývalém GO ERo, e.j. 433/99;
b/ dopis F. Kooárka k zprávám v tisku týkajícím se ERo, e.j. 434/99;
c/ dopis Ministerstva kultury, informace o dokumentech Výboru ministru Rady Evropy, e.j. 435/99;
d/ právní posudek advokátní kanceláoe Pejchal a spol., e.j. 436/99;
e/ pruvodní dopis GO k návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor ve studiu ERo v Plzni a návrh smlouvy, e.j. 437/99;
f/ pruvodní dopis GO k návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor ve studiu ERo v Plzni a návrh smlouvy, e.j. 438/99;
g/ dva dopisy S. Libovického, m.j. kritika vysílání ERo 1, e.j. 439/99;
h/ Stálá komise pro sdilovací prostoedky PS PER - usnesení 23, 24 a 26 a zápis ze 7. schuze, e.j. 440/99;

Podané informace

Generální ředitel informoval Radu o

- plánu programu,

- způsobu odměňování v závěru leto ního roku,

- své náv těvě studia ČRo Ostrava.

III. Kontrola úkolů

a/ Rada pověřuje Pavla Scheuflera, aby připravil pro Týdeník Rozhlas zprávu ze schůze Stálé komise pro sdělovací prostředky;

IV. Ulo ené úkoly

--

V. Doporučení Rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 86/99

Rada pověřuje své předsednictvo, aby ve spolupráci se zpravodajem PS L.Skopalem připravilo pro Ministerstvo kultury návrh mo ného ře ení problému rozhlasových poplatků formou novely zákona o rozhlasových a televizních poplatcích.

Předsednictvo Rady podá zprávu Radě do 15. ledna 2000.

Hlasování: 7 hlasů pro.

Usnesení 87/99

Na základě doporučení generálního ředitele a předlo eného návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu studia ČRo Plzeň Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor Plzeňské filharmonii, obecně prospě né společnosti.

Hlasování: 6 hlasů pro.

Usnesení 88/99

Na základě doporučení generálního ředitele a předlo eného návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu studia ČRo Plzeň Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor České televizi.

Hlasování: 6 hlasů pro.

VII. Diskuse

Rada přijala právní posudek advokátní kanceláře Pejchal a spol. zpracovaný Mgr. Nespalou k uzavřeným smlouvám na právní poradenství pro Český rozhlas.

Rada diskutovala o

- jednotlivých smlouvách s Mgr. Nespalou za přítomnosti generálního ředitele;

- problematice studií ČRo Ostrava a Brno;

Rada besedovala

se skupinou elévů Českého rozhlasu a obdr ela od nich jejich písemné návrhy.

Příslu né závěry přijme Rada na svém pří tím zasedání.

VIII. Termín pří tího zasedání

Pří tí řádné zasedání Rady ČRo se bude konat 15. prosince 1999 ve 13,00 hod. v budově rozhlasu.

Z programu:

- komise Rady

- příprava pořadů ke vstupu ČR do EU (16,00 hod.)

(pozváni představitelé MZV a dal ích institucí a pracovníci ČRo),

- jednání o rozpočtu Českého rozhlasu na rok 2000.

Přehled dal ích zasedání Rady

5. 1. 2000:

Z programu:

- výklad zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (pozvání legislativního pracovníka PS PČR),

- pozvání p. Klabíkové, pracovnice ČRo (publikace "Kdo je kdo v ČRo")

IX. Kontrola zápisu

Ulo ené úkoly byly splněny.

X. Různé

a/ Rada se zabývala korespondencí do lou na její adresu:

b/ Rada odsouhlasila text dopisu náměstku ministra M MT PaedDr. Malému k "Návrhu programu rozvoje sportu pro v echny v České republice".

c/ Rada ádá generálního ředitele,

- aby Radě předlo il podrobnou zprávu o činnosti s.r.o. TRANS-EX ve vztahu k Českému rozhlasu od vzniku vzájemných kontaktů;

- o posouzení smlouvy s JUDr. Kočovou tak, aby plně odpovídala zákonným normám a zejména, aby smlouva zřetelně vymezila podmínky u ívání její kanceláře v prostorách Českého rozhlasu;

- aby Radě vyjasnil okolnosti uzavření a plnění dohody s Colliers International, s.r.o.

Hlasování: 7 hlasů pro.

d/ Rada ádá generálního ředitele, aby pozval p. Jiřího Vejvodu na pří tí zasedání Rady na 16,00 hod. - (příprava pořadů ke vstupu ČR do EU).

e/ Jednání o rozpočtu Českého rozhlasu na rok 2000 bylo odlo eno na pří tí zasedání.

Zápis by přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 8. prosince 1999

Spustit audio