Zápis z 35. zasedání Rady Českého rozhlasu

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
konaného dne 31. října 2001 v budově rozhlasu v Praze

Přítomní: Richard Seemann. předseda, Milan Blazek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel ČRo, Ing. Skalová, ředitelka ESÚ, p. Vodsloň, vedoucí kanceláře ředitelky ESÚ, Ing. Zýka, pověřený řízením ÚK, Mgr. Temlová;

I. Schválení programu

- záležitosti Rady,

- informace generálního ředitele,

- diskuse o koncesionářských poplatcích,

- diskuse k materiálu "Právní výklad a doporučení ve věci reklamy, sponzoringu a mediální spolupráci" předloženém Úsekem komunikace,

- schválení zápisu;

Program byl hlasováním schválen. II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

- a/ Rada ČTK, odpověď na stížnost, č.j. 223/01;

- b/ průvodní dopis GŘ + dva návrhy smluv na pronájem nebytových prostor, č.j. 224/01;

- c/ děkovný dopis o.s. Rytmus za spolupráci s Českým rozhlasem, Radě na vědomí, č.j. 225/01;

- d/ průvodní dopis GŘ + Media Report 16/10 - 29/10, č.j. 226/01;

- e/ Úřad Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, předání dopisu p. Peškové, č.j. 227/01;

- f/ Konzervatoř Jaroslava Ježka, poděkování za spolupráci s Českým rozhlasem, konkrétně s ČRo 3, Radě na vědomí, č.j. 228/01;

- g/ stížnost Andreje Surňaka, jednatele s.r.o. Crane Consulting na pořad ČRo, č.j. 229/01;

- h/ dopis J. Šuby, Radě na vědomí, č.j. 230/01;

- i/ odpověď poslankyně A. Svobodové na informaci Rady ČRo, č.j. 231/01;

- j/ Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-.Řípa, posudek, č.j. 232/01;

- k/ ROZO Ostrava, informace o ČRo Ostrava, č.j. 233/01;

Odeslané materiály:

- 89/2001 - informace poslankyni A. Svobodové;

- 90/2001 - informace Dr. Marešovi, předsedovi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR - ve smyslu usnesení výboru č. 274;

Podané informace: Richard Seemann informoval o rozpravě pléna Poslanecké sněmovny PČR k předložené Výroční zprávě Rady ČRo o činnosti ČRo za rok 2000 (sněmovní tisk 981).

Pavel Scheufler informoval o 6. pracovní schůzce pro vypracování kodexu ČT a ČRo konané 31. října 2001.

Byla předložena nultá varianta textu a stanoven plán dalších kroků práce s textem.

Informace generálního ředitele

Generální ředitel

- informoval Radu o

- přípravě rozpočtu ČRo na rok 2002,

- současné situaci v kmitočtech,

- průběhu zřizování stanice ČRo v Jihlavě,

- spolupráci s ABA;

- zodpověděl otázky členů Rady k předloženým zápisům z porad;

Rada připomněla generálnímu řediteli nesmírnou vážnost rozhodnutí týkajícího se stanice ČRo Regina Praha a studií v tomto objektu.
Hlasování: 8 hlasů pro. III. Kontrola úkolů

Uložené úkoly byly splněny.

IV. Uložené úkoly

Rada pověřuje

- Pavla Scheuflera, aby připravil návrh textu dopisu týkajícího se rozhlasových poplatků a problematiky s tím spojené;

- Lenku Procházkovou, aby vypracovala návrh na posouzení celého vysílání regionální stanice Ostrava z hlediska veřejnoprávnosti (v rozsahu 14 dnů);

- svého předsedu Richarda Seemanna a místopředsedu Pavla Scheuflera, aby se sešli s předsedou Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání Ing. Muchkou a jednali s ním o záležitosti kmitočtů;

Hlasování: 9 hlasů pro. V. Doporučení Rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 34/01

Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor (garáž) v objektu stanice ČRo Brno Rada souhlasí s pronájmem s.r.o. ZLÍNJUST.
Hlasování: 8 hlasů pro.

Usnesení 35/01

Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu stanice ČRo České Budějovice Rada souhlasí s pronájmem paní Marii Saikové.
Hlasování: 8 hlasů pro.

VII. Diskuse

Rada diskutovala za přítomnosti generálního ředitele Ing. Kasíka

s Ing. Skalovou, ředitelkou ESÚ a p. Vodsloněm nad návrhem novely zákona 252/1994 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a současně diskutovala o koncepci způsobu výběru poplatků a uplatňování sankcí;

Rada oceňuje důkladnost navrhovaných opatření, které by měly vést k zlepšení platební morálky a k snížení počtu neplatičů, zejména z oblasti právnických osob.

Rada zádá generálního ředitele o předložení materiálu, který se týká výše uvedené problematiky v termínu do 12. listopadu 2001.
Hlasování: 9 hlasů pro.

s Ing. Zýkou a Mgr. Temlovou o Právním výkladu a doporučení ve věci reklamy, sponzoringu a mediální spolupráce" (předloženém Radě Úsekem komunikace) na základě posudku právních expertů Rady.

Rada s tímto materiálem vyslovuje souhlas.
Hlasování: 9 hlasů pro.

VIII. Termín příštího zasedání

Příští zasedání Rady Českého rozhlasu se koná dne 7. listopadu 2001 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Z programu:

regionální stanice - 16,30 hod.;

Další zasedání:

14. listopadu 2001:

PRIX BOHEMIA, SOČR - 15,00 hod.;

21. listopadu 2001:

FORUM, výročí holocaustu - zhodnocení;

28. listopadu 2001:

projednávání rozpočtu ČRo;

IX. Kontrola zápisu

Uložené úkoly byly splněny.

Různé

Rada se zabývala

korespondencí došlou na její adresu;

Dopisy č.j. 227/01, 229/01 a 231/01 byly předány generálnímu řediteli k písemnému vyjádření.

Rada schválila další postup posouzení nahrávek vysílání ČRo Regina Praha a hlediska, která budou při posuzování sledována. Rada ukládá své sekretářce, aby zadání projednala s expertem.

Rada vzala na vědomí zápis ze zasedání ROZO z 9. 10. 2001.

Rada přijala s uspokojením informaci, ze proběhlo 1. jednání pro národnostní menšiny, k němuž Rada dala podnět.

Rada vyslovuje poděkování iniciátorům, organizátorům a účastníkům úspěšné akce Bílá pastelka.

Zápis byl přečten a schválen.

Zapsala Vágnerová
Praha, 31. října 2001