Zápis z 34. zasedání Rady Českého rozhlasu

1. listopad 2000

konaného dne 1. listopadu 2000 v budově Českého rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda, Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing Kasík, generální ředitel, Dr. Havel, programový ředitel, Ing. Dittrich, šéfredaktor ČRo 2, a další vedoucí pracovníci ČRo 2 (dle presenční listiny),
Dr. Hradecký, ředitel ÚK, a další vedoucí pracovníci ÚK (dle presenční listiny), p. režisér Fuchs.

I. Schválení programu

- organizační záležitosti,

- informace vedení ČRo,

- ukončení diskuse o tzv. živých vstupech posluchačů do vysílání ČRo,

- diskuse o programu ČRo 2,

- diskuse s pracovníky úseku komunikace,

- osnova Výroční zprávy Rady ČRo o činnosti ČRo za rok 2000,

- různé,

- schválení zápisu;

-
Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací Převzaté materiály:

- a/ zápis z 11. schůze Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR ze dne 6.10.2000 a usnesení 40, 41, 42 - č.j. 213/2000;

- b/ MŠMT - p. Al-Malikiová, mluvčí ministra, poděkování Českému rozhlasu za spolupráci při prezentaci Bílé knihy a ERJ - č.j. 214/2000;

- c/ Rezoluce účastníků Konference zahraničních Čechů ve věcech rozhlasového a televizního vysílání, č.j. 215/2000;

- d/ průvodní dopis GŘ č.j. 216/2000 k materiálům:

-
A/ Hlavní programové cíle ČRo do 31.12.2002,
B/ Zásady Českého rozhlasu;
e/ o.p.s. Společnost tolerance, pozvání na mezinárodní konferenci Etnika v médiích a v reklamě - č.j. 217/2000;
f/ S. Libovický, kritika vysílání, č.j. 218/2000;
g/ Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, pozvání na IX. ročník soutěžní přehlídky REPORT 2000, č.j. 219/2000;
h/ Dr. Stárková, šéfredaktorka ČRo 3 - Vltava, pozvání na koncert pořádaný stanicí ČRo 3 v Anežském klášteře, č.j. 220/2000;
i/ Klub Vltava, pozvánka na klubová setkání, č.j. 221/2000;
j/ MŠMT - Mgr. Delišová, národní koordinátorka ERJ, informace o ERJ 2001 a kalendář akcí, č.j. 222/2000;
k/ zápis z 5. zasedání Konzultační rady pro rozhlasové vysílání do zahraničí, č.j. 223/2000;
l/ Rada České televize, pozvání na setkání s Radou ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, č.j. 224/2000;
m/ Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa, žádost o poskytnutí dokumentů k zadanému zadanému právnímu posudku, č.j. 225/2000;
n/ průvodní dopis GŘ č.j. 226/2000 k materiálům:
A/ Vyhodnocení přípravy zpravodajství na stanicích ČRo 2 a ČRo 3,
B/ pravděpodobná verze Rozšíření regionálního vysílání (večerní a noční čas),
C/ právní výklad zákona č.101/2000 Sb.,
D/ Stručný přehled o výsledcích hospodaření za III.čtvrtletí 2000;
E/ pracovně-právní vztahy v ČRo 6,
F/ podklad k odpovědi na dopis MUDr.Mgr. Ivana Langra, předsedy Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR (v záležitosti stížnosti p. Tvrdíka)
G/ stručný přehled úkolů zadaných Úseku programu ČRo,
H/ výroky Úřadu Rady ČR RTV,
I/ dvě smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu ČRo;

Odeslané materiály:
128/2000 - MUDr. Mgr. Ivan Langer, předseda Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR a místopředseda PS PČR, odpověď na dopis,
129/2000 - M. Rejchrt, odpověď na stížnost,
130/2000 - Dr. Matějka, ředitel Českých center, setkání s pracovníky Českých center,
131/2000 - Dr. Prouzová, předsedkyně Konzultační rady pro rozhlasové vysílání do zahraničí, pozvání na setkání s pracovníky Českých center,
132/2000 - Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa, zadání právního posudku,
133/2000 - MUDr. Mgr. Ivan Langer, předseda Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR a místopředseda PS, předání Zprávy o hospodaření Českého rozhlasu za rok 1999,
134/2000 - Ing. Skopal, poslanec PS, předání Zprávy o hospodaření Českého rozhlasu za rok 1999; Podané informace:

Informace generálního ředitele:

Generální ředitel
informoval Radu o

přípravě rozpočtu ČRo na rok 2001;
přípravě rekonstrukce budovy (Vinohradská),
zesílení kontroly programových složek,
harmonizaci základních dokumentů,
rozšiřování kontrolní činnosti v Českém rozhlase,
přípravě reorganizace úseku techniky,
organizačním začlenění OVT.
zodpověděl dotazy členů Rady k předloženým zápisům z porad generálního ředitele.

III. Kontrola úkolů
Úkoly byly splněny.

IV. Uložené úkoly

V. Doporučení Rady

VI. Usnesení v číselné posloupnosti
Usnesení 48/2000
Rada se na svých zasedáních opakovaně zabývala problematikou přímých (nekontrolovatelných) telefonátů posluchačů do vysílaných pořadů. Na základě rozpravy a právní konzultace může Rada konstatovat, že povinnost zařazování těchto pořadů nelze vyvozovat z žádného našeho platného právního předpisu a jejich případné omezení či výběr by neomezoval základní občanské svobody. Tzv. živé vstupy však umožňují posluchačům aktivní kontakt s vysíláním a mohou i přispět k aktuálnosti a pestrosti pořadů. Rada pokládá za správné tento typ pořadů s rozmyslem zařazovat.
Nesnadným a značně závažným okruhem otázek je občanskoprávní odpovědnost za porušení či ohrožení všeobecného osobnostního práva popřípadě za neoprávněný zásah do dobré pověsti právnické osoby. V této souvislosti Rada ČRo upozorňuje, že i když se Český rozhlas své odpovědnosti nemůže zprostit žádným verbálním prohlášením před zahájením příslušného pořadu, je účelné tato prohlášení zařazovat. Pokud jde o trestní odpovědnost, lze podle právního rozboru předpokládat, že Český rozhlas ani jeho zaměstnanci nebudou v důsledku výroků pronesených volajícími třetími osobami do tzv. živého vysílání voláni k trestněprávní odpovědnosti.
Pořady, jejichž součástí jsou i živé vstupy, jsou nepochybně pro redaktory vždy profesionálně náročné. Redaktor v podobných pořadech by měl mít včas technickou možnost vyloučit projevy, které vybočují z rámce korektní reakce na vysílaný pořad a překračují obecně přijaté etické zásady.
Hlasování: 8 hlasů pro.

VII. Diskuse

Rada diskutovala o

- s vedoucími pracovníky ČRo 2 a s uspokojením přijala základní teze k odpolednímu rodinnému magazínu.

-
Hlasování: 9 hlasů pro.

- s pracovníky úseku komunikace nad plánem marketingu na IV. čtvrtletí 2000 a nad výhledy činnosti pro rok 2001.

-
Rada se sejde s pracovníky úseku komunikace v druhé polovině prosince 2000; bude informována o plánu na rok 2001.
Dr. Foglarová tlumočila Radě pozvání na Den otevřených dveří, který se koná 25. listopadu 2000.
o návrhu usnesení k poslechovosti předloženém Pavlem Scheuflerem. Konečným návrhem usnesení se bude zabývat tříčlenná komise. Návrh usnesení bude projednán na příštím zasedání.
Rada uzavřela diskusi k tzv. živým vstupům posluchačů do vysílání Českého rozhlasu a přijala usnesení 48/2000. Přílohou zápisu z 34. zasedání Rady bude právní stanovisko k této otázce.
Rada doporučuje generálnímu řediteli, aby se zásadami uvedenými v usnesení a v právním stanovisku byli seznámeni pracovníci Českého rozhlasu.
Hlasování: 8 hlasů pro.
Diskuse se zúčastnil pan režisér Fuchs, který ji obohatil svými zkušenostmi z praxe a informoval Radu o technických možnostech, které přispívají k plynulosti vysílání se živými vstupy posluchačů.
Rada stanovila gesce za jednotlivé části připravované Výroční zprávy Rady ČRo o činnosti ČRo za rok 2000 a doplnila harmonogram týkající se této zprávy.
Členové Rady předloží zpracované texty nejpozději do 15. února 2000.

VIII. Termín příštího zasedání Příští řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat v budově Českého rozhlasu dne 8. listopadu 2000 ve 14,00 hod.
Před zasedáním (ve 13,00 hod.) se mohou členové Rady ČRo seznámit s provozem nového pracoviště - newsroomu ČRo 1 ve studiovém domě.
Z programu:
setkání s představiteli Českých center - 15,00 hod.,
diskuse o předložených materiálech Hlavní programové cíle ČRo do 31.12.2002 a Zásady ČRo - v 16,00 hod.

Další zasedání Rady:

15. listopadu 2000:
Z programu:
diskuse o "přehledech tisku" ve vysílání ČRo,

22. listopadu 2000:
Z programu:
diskuse s Přemyslem Rutem - 15,00 hod.
diskuse o Etickém kodexu (Mgr. Vydra) - 16,00 hod.

IX. Kontrola zápisu

Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

a/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu -
Rada obdržela následující pozvání:
na mezinárodní konferenci Etnika v médiích a v reklamě od O.p.s. Společnost tolerance; konference se koná v Praze ve dnech 23. -24.11.2000;
na IX. soutěžní přehlídku REPORT 2000 od Sdružení pro rozhlasovou tvorbu;
přehlídka se koná ve dnech 8. - 11.11.2000.
ČRo 3 Vltava, koncert v Anežském klášteře 19.11.2000;
Klub Vltava, klubová setkání 14. 11., 15. 11. a 30. 11. 2000 - program předán všem členům Rady;
Rada České televize, setkání s Radou ČR pro rozhlasové a televizní vysílání a Radou ČTK, společné zasedání se koná 14. 11. 2000 v České televizi. Za Radu Českého rozhlasu se zasedání zúčastní Richard Seemann, Barbara Köpplová a Milan Uhde.
Bližší informace ke všem výše uvedeným pozváním jsou k dispozici v kanceláři Rady.

- b/ Rada vzala na vědomí záznam z jednání v Poslanecké sněmovně PČR (ze dne 20. 10. a 25. 10. 2000) a schválení Výroční zprávy Rady ČRo o činnosti ČRo za rok 1999 (v části programové). Zpráva o výsledcích hospodaření ČRo za rok 1999 byla odevzdána dne 31. 10. 2000 předsedovi Stálé komise pro sdělovací prostředky MUDr. Mgr. Ivanu Langrovi (v předstihu oproti minulým létům).

-

- Rada na svém minulém zasedání pověřila Milana Uhdeho, aby posoudil nahrávku reportáže Pavly Jazairiové z Gazy (telefonické upozornění posluchače).

-
Milan Uhde informoval členy Rady o poslechu nahrávky. Rada přijala informaci bez připomínek.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 6. září 2000

Spustit audio