Zápis z 34. zasedání Rady Českého rozhlasu

1. prosinec 1999

konaného dne 1. prosince 1999 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda,
Barbara Köpplová, Iva Kotrlá, Michal Pavlata,
Pavel Scheufler, Milan Uhde;

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Omluveni: Milan Bla ek, Lenka Procházková, Zdeněk Susa;

Hosté: Ing. Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu,
Ing. Hana Hajná, ekonom KGŘ,
Alexandr Pícha, éfredaktor ČRo 1;

I. Schválení programu

- Informace o jednání Stálé komise pro sdělovací prostředky,

- konzultace s Ing. Hajnou,

- Statut a Etický kodex,

- stanovení postupu diskuse o ČRo 1,

- poslech dvou vy ádaných nahrávek vysílání ČRo 1,

- informace GŘ,

- mana erské smlouvy,

- zákon 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím,

- diskuse o zahraničních zpravodajích ČRo,

- korespondence Rady,

- různé;

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ dopis I. náměstka ministra M MT Dr. Sourala k projektu "Rok 2001 - Evropský rok jazyků", č.j. 429/99;
b/ kritický dopis S. Libovického k vysílání Radiofóra dne 30.11.1999 č.j. 430/99;
c/ kopie dopisu F. Koňárka prezidentu republiky - Radě na vědomí, č.j. 431/99;
d/ informace k "Návrhům programů rozvoje vzdělávání a rozvoje sportu pro v ecky v ČR", č.h. 432/99;

Podané informace

Generální ředitel informoval Radu o

- zvý ené pozornost věnované otázkám programu zejména na ČRo 1,

- úseku techniky,

- finančních zále itostech - - hospodaření ČRo v roce 1999,
- rozpočtu ČRo na rok 2000,

- práci úseku komunikace,

- RS Pankrác,

- pořadech "čteme z domácího a zahraničního tisku" a o opatřeních, která byla provedena k jejich zlep ení

zodpověděl otázky členů Rady

- k předlo enému zápisu (Zápis z porady ředitelů a éfredaktorů ze dne 29.11.1999).

III. Kontrola úkolů

--

IV. Ulo ené úkoly

a/ Rada pověřuje Pavla Scheuflera, aby připravil pro Týdeník Rozhlas zprávu ze schůze Stálé komise pro sdělovací prostředky;

V. Doporučení Rady

Doporučení X/99

Rada vyjadřuje své výhrady k úrovni zpracování zprávy vysílané na ČRo 1 dne 19.11.1999 o chování romských dětí v nemocnici. Podle názoru Rady zpráva zplo uje původní skutečnosti (je třeba se ptát, zda děti ničily hračky proto, e jsou to zlé děti, anebo e jim nikdo nevysvětlil pobyt v nemocnici, který byl pro ně zřejmě nepochopitelný). Rada doporučuje, aby se příslu ná redakce k věci vrátila a sna ila se vystihnout zále itost v její celistvosti.

Hlasování: 6 hlasů pro.

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 84/99

Rada ádá generálního ředitele, aby první pracovní verze Statutu a Etického kodexu byly přepracovány. Zpracovatel by měl vzít více v úvahu "Směrnice pro tvůrce programů BBC", dále stávající Statut ČRo, Hlavní programové zásady ČRo a Zásady ČRo.

Hlasování: 6 hlasů pro.

Usnesení 85/99

Rada souhlasí s materiálem předlo eným členkou Rady Barbarou Köpplovou o rozboru zpravodajství Radio urnálu včetně příslu ného časového harmonogramu.

Rada pověřuje svého předsedu, aby zahájil jednání s Radou vybranými hodnotiteli.

Hlasování: 6 hlasů pro.

VII. Diskuse

Rada diskutovala o

- přípravě Statutu a Etického kodexu a přijala usnesení 84/99;

- stanovení postupu diskuse o ČRo 1 a přijala usnesení 85/99;

éfredaktor ČRo 1 A. Pícha po ádal Radu o umo nění diskuse éfredaktora, vedoucích pracovníků a vybraných redaktorů ČRo 1 s Radou.

Rada s touto diskusí souhlasí a uskuteční ji v rámci připravovaného rozboru zpravodajství Radio urnálu.

- mana erských smlouvách,

- zákonu 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím;

V této souvislosti Rada ádá generálního ředitele o zji tění, zda zákon 106/99 Sb. se týká Českého rozhlasu.

- zahraničních zpravodajích ČRo;

Rada vzala na vědomí zprávu éfredaktora ČRo 1 A. Píchy o zahraničních zpravodajích Českého rozhlasu.

Rada ádá, aby o případných změnách na místech zahraničních zpravodajů byla s předstihem informována.

VIII. Termín pří tího zasedání

Pří tí řádné zasedání Rady ČRo se bude konat 8. prosince 1999 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Z programu:

- posouzení smluv a dohod s fyzickými či právnickými osobami, které vykonávaly právní poradenství pro ČRo, (Mgr. Nespala - 14,00 hod.);

- setkání s elévy ČRo, (16,00 hod.);

- rozpočet ČRo na rok 2000;

Přehled dal ích zasedání Rady

15. 12. 1999:

Z programu:

- komise Rady,

- pozvání zástupců ČRo 2 - příprava pořadů ke vstupu ČR do EU;

5. 1. 2000:

Z programu:

- výklad zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (pozvání legislativního pracovníka PS PČR),

- pozvání p. Klabíkové, pracovnice ČRo (publikace "Kdo je kdo v ČRo")

IX. Kontrola zápisu

Ulo ené úkoly byly splněny.

X. Různé

a/ Rada se zabývala korespondencí do lou na její adresu:

b/ Pavel Scheufler informoval Radu o zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky.

Rada po projednání informace vzala tuto zprávu na vědomí.

Hlasování: 6 hlasů pro.

c/ Rada se zabývala stavem prací na mana erských smlouvách a po ádala generálního ředitele, aby ve smyslu doporučení VI/99, VIII/99 a usnesení 82/99 byly na zasedání 15. 12. 1999 předlo eny mana erské smlouvy a nové pracovní smlouvy pro vedoucí pracovníky.

d/ Rada jednala s Ing. Hajnou, ekonomkou KGŘ o pravidlech úhrady za provoz mobilních telefonů členů Rady v zahraničí. Rada doplňuje své rozhodnutí o úhradách za pou ívání mobilních telefonů pravidly pro u ívání mobilních telefonů v zahraničí.

Hlasování: 5 hlasů pro, 1 hlas se zdr el.

e/ Rada vyslechla dvě vy ádané nahrávky vysílání Radio urnálu ze dne 15. a 19. 11. 1999 a přijala doporučení X/99.

Zápis by přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 1. prosince 1999

Spustit audio