Zápis z 34. zasedání Rady Českého rozhlasu

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
konaného dne 17. října 2001 v budově regionální stanice ČRo v Ostravě a 18. října 2001 v budově regionální stanice ČRo v Olomouci

Přítomní: Richard Seemann. předseda, Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Lenka Procházková, Pavel Scheufler,
Omluveni: Michal Pavlata, Zdeněk Susa, Milan Uhde;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel ČRo, Dr. Šotolová, ředitelka RS České Budějovice, Mgr. Bako, ředitel RS ČRo Plzeň, Mgr. Hekela, ředitel RS ČRo Olomouc, Ing. Horváth, ředitel RS ČRo Ostrava, Ing. Müller, ředitel RS Ústí n/Labem, L. Němec, ředitel RS ČRo Brno, Mgr. Novotný, ředitel Radia Regina Praha, Mgr. Kubík, programový náměstek RS ČRo Hradec Králové;

I. Schválení programu zasedání 17. a 18. 10. 2001

- záležitosti Rady,

- informace generálního ředitele,

- diskuse k usnesení č. 274 výboru pro vědu, vzdělání kulturu, mládež a tělovýchovu,

- diskuse o regionálních stanicích s představiteli stanic,

- různé,

- schválení zápisu;

Program byl hlasováním schválen. II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ průvodní dopis GŘ + informace o PRIX BOHEMIA a 75. zahájení koncertní sezóny SOČRu, č.j. 222/01;

Odeslané materiály:

- 87/2001 - odpověď na dopis režiséra Jana Fuchse;

- 88/2001 - GEZ, poděkování za informační materiál;

Podané informace: Informace generálního ředitele

Generální ředitel
informoval Radu o

- přípravě rozpočtu ČRo na rok 2002,

- kladném rozhodnutí Rady ČR RTV stran středovlnného přídělu kmitočtů (viz sdělení GŘ při minulém zasedání);

III. Kontrola úkolů Uložené úkoly byly splněny.

IV. Uložené úkoly

Rada pověřuje

- Pavla Scheuflera, aby připravil návrh textu dopisu týkajícího se rozhlasových poplatků a problematiky s tím spojené;

- Lenku Procházkovou, aby vypracovala návrh na posouzení celého vysílání regionální stanice Ostrava z hlediska veřejnoprávnosti (v rozsahu 14 dnů);

V. Doporučení Rady --

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

--

VII. Diskuse 17. října 2001:

- Rada se seznámila s jednotlivými provozy v budově regionální stanice ČRo Ostrava a hovořila s pracovníky stanice;

- Rada diskutovala za přítomnosti generálního ředitele Ing. Kasíka s ředitelem RS Ing. Horváthem o problematice stanice,

- Rada zahájila diskusi nad materiálem k 274. usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR;

18. října 2001:

- Rada diskutovala s řediteli a zástupci regionálních stanic ČRo za přítomnosti generálního ředitele Ing. Kasíka o záležitostech regionálních stanic,

- Rada hovořila s vedoucími pracovníky RS Olomouc a prohlédla si jednotlivá pracoviště stanice;

- Rada ukončila diskusi k 274. usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR a schválila předložený materiál;

- Rada žádá generálního ředitele o předložení koncepčního materiálu o studiích ČRo v regionech v termínu do 6. listopadu 2001.

Na svém zasedání 7. listopadu 2001 bude materiál projednávat.
Hlasování: 6 hlasů pro. VIII. Termín příštího zasedání

Příští zasedání Rady Českého rozhlasu se koná dne 31. října 2001 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Z programu:

- koncesionářské poplatky;

Další zasedání: 7. listopadu 2001:

Z programu:

- regionální stanice,

IX. Kontrola zápisu Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

- Rada se zabývala

korespondencí došlou na její adresu;

- Rada schválila výši odměny za převedení nahrávky Semináře Koncepce přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání v ČR do písemné podoby.

- Rada děkuje řediteli regionální stanice Ostrava Ing. Horváthovi a řediteli regionální stanice Olomouc Mgr. Hekelovi za přátelské přijetí a vytvoření příznivých podmínek pro jednání Rady.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 18. října 2001