Zápis z 33. zasedání Rady Českého rozhlasu

24. listopad 1999

konaného dne 24. listopadu 1999 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda,
Iva Kotrlá, Michal Pavlata, Lenka Procházková,
Pavel Scheufler, Zdeněk Susa,

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Omluveni: Milan Blažek, Milan Uhde;

Hosté: Ing. Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu,
Kateřina Svobodová a Pavel Zelený,
pracovníci Ústavu pro informace ve vzdělávání,
Vladimíra Al Maliki, poradce a mluvčí ministra MŠMT,
pracovníci Českého rozhlasu (dle presenční listiny).

I. Schválení programu

- jednání předsednictva Rady dne 19.11.1999,

- informace generálního ředitele,

- rozhodnutí o dalším postupu -- (materiál "Přehled názorů na ČRo a jeho úlohu z pohledu kandidátů na funkci generálního ředitele"),

- zasedání Rady v prosinci 1999 a lednu 2000,

- setkání s pracovníky Ústavu pro informace ve vzdělávání,

- setkání s předsedou Rady České televize Dr. Jirákem,

- korespondence Rady,

- různé;

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ pozvánka na zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky, č.j. 423/99;
b/ informace o průzkumu veřejného mínění, č.j. 424/99;
c/ průvodní dopis GŘ - doplnění zprávy o činnosti o materiál: Technické
požadavky na nákup rozhlasových technologií, č.j. 425/99;
d/ průvodní dopis GŘ - pracovní verze Statutu a Etického kodexu, č.j. 426/99;
e/ materiál k RS Pankrác, č.j. 427/99;
f/ pozvánka Centra nezávislé žurnalistiky na diskusi "Návrh tiskového zákona a
nezávislost médií", č.j. 428/99;

Podané informace

Generální ředitel

informoval Radu o

- probíhajícím finančním auditu,

- výběrovém řízení na studiový nábytek,

- setkání managementu ČRo s představiteli Slovenského rozhlasu a jednání o spolupráci,

zodpověděl otázky členů Rady k předloženým zápisům (Zápis z porady GŘ ze dne 15.11.1999 a Zápis z porady ředitelů a šéfredaktorů ze dne 15.11.1999).

III. Kontrola úkolů

--

IV. Uložené úkoly

--

V. Doporučení Rady

Doporučení IX/99

Rada doporučuje generálnímu řediteli, aby svůj materiál "Studie o veřejnoprávnosti a koncepce činnosti Českého rozhlasu do roku 2005", který je na Intranetu, uveřejnil též v nejkratší době v Internetu na své stránce.

Hlasování: 7 hlasů pro.

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 83/99

Rada ČRo je velmi znepokojena úrovní a skladbou programu ČRo 1. V této souvislosti Rada žádá generálního ředitele, aby provedl opatření, která by vedla k obnovení důvěry veřejnosti v program ČRo 1. Součástí těchto opatření by mělo být přehodnocení přístupu k výběru a k délce příspěvků. Rada trvá též na důsledném zachovávání nestrannosti a objektivity. Rada proto znovu připomíná své usnesení 18/98 z 22. 4. 1998.

Hlasování: 7 hlasů pro.

VII. Diskuse

Rada diskutovala o

- zasedání předsednictva Rady ze dne 19. 11. 1999, které se zabývalo problematikou rozhlasových poplatků.

Rada schválila doplňující materiál o rozhlasových poplatcích.

Hlasování: 7 hlasů pro.

Materiál Rozhlasové poplatky (doplnění materiálu o rozhlasových poplatcích ze 14.6.1999) bude ve 20 exemplářích předán členům Stálé komise pro sdělovací prostředky dne 25. 11. 1999.

- materiálu "Přehled názorů na Český rozhlas a jeho úlohu z pohledu kandidátů na funkci generálního ředitele".

Rada pověřuje svoji sekretářku, aby zajistila publikování výše uvedeného materiálu na Internetové stránce Rady. Stane se tak poté, co tento materiál bude autorizován jednotlivými kandidáty, resp. těmi, kteří souhlasili se zveřejněním.

Hlasování: 7 hlasů pro.

- programu svých zasedání v prosinci 1999 a lednu 2000.

- "Návrhu programu vzdělávání" s představiteli Ústavu pro informace ve vzdělávání, poradkyní a mluvčí ministra MŠMT a pracovníky Českého rozhlasu.

Po telefonickém rozhovoru s předsedou Rady České televize Dr. Jirákem Rada vyslovila souhlas s odložením setkání. Dr. Jirák bude informován o problematice rozhlasových poplatků členy Rady -- Richardem Seemannem a Pavlem Scheuflerem před zasedáním Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR.

VIII. Termín příštího zasedání

Příští řádné zasedání Rady ČRo se bude konat 1. prosince 1999 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Z programu:

- informace o výsledcích jednání Stálé komise pro sdělovací prostředky dne 25. 11. 1999; zprávu podá Pavel Scheufler;

- Statut a Etický kodex,

- otázka zahraničních zpravodajů ČRo,

- stanovení postupu diskuse o ČRo 1;

Přehled dalších zasedání Rady:

8. 12. 1999:

Z programu:

- posouzení smluv a dohod s fyzickými či právnickými osobami, které vykonávaly právní poradenství pro ČRo,

- setkání s elévy ČRo,

- rozpočet ČRo na rok 2000;

15. 12. 1999:

Z programu:

- komise Rady,

- pozvání zástupců ČRo 2 -- příprava pořadů ke vstupu ČR do EU,

5. 1. 2000:

Z programu:

- výklad zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (pozvání legislativního pracovníka PS PČR),

- pozvání p. Klabíkové, pracovnice ČRo (publikace "Kdo je kdo v ČRo"),

IX. Kontrola zápisu

Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

- Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu;

- materiál "přehled smluv a dohod s fyzickými či právnickými osobami, které vykonávaly právní poradenství pro ČRo" bude předán k posouzení Mgr.Nespalovi;

- Rada žádá generálního ředitele o záznam pořadů ČRo 1 z

15. 11. 1999 -- 18,00, Ozvěny dne a 19. 11. 1999 -- 11,00 hod.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 24. listopadu 1999

Spustit audio