Zápis z 33. zasedání Rady Českého rozhlasu

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
konaného dne 10. října 2001 v budově Českého rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann. předseda, Milan Blažek, Iva Kotrlá, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;
Omluveni: Barbara Köpplová,
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel ČRo, O. Černý, výkonný ředitel Nadace Forum 2000, R. Elhenická, Nadace Forum 2000, pracovníci ČRo (prezenční listina);


I. Schválení programu

- záležitosti Rady,

- informace generálního ředitele,

- diskuse o ČRo 6,

- diskuse se zástupci Nadace FORUM 2000,

- různé,

- schválení zápisu;
Program byl hlasováním schválen.


II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ usnesení 274 výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR z 53. schůze ze dne 26.9.2001 + základní připomínky k Výroční zprávě Rady ČRo o činnosti ČRo za rok 2000, č.j. 215/01;
b/ průvodní dopis GŘ + playlisty ze dne 11. 9. 200%1, č.j. 216/01;
c/ průvodní dopis GŘ + Dodatek č. 3 k Dohodě o společném vysílacím projektu, č.j. 217/01;
d/ průvodní dopis GŘ + Media Report ČRo 2/10 - 8/10 2001, č.j. 218/01;
e/ průvodní dopis GŘ + svodka posluchačských ohlasů za září 2001, č.j. 219/01;
f/ pozvánka na 58. schůzi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR na 14. a 15. 11. 2001, č.j. 220/01;
g/ poděkování Petra Kotíka, uměleckého ředitele, dirigenta a iniciátora Ostravských dnů nové hudby 2001 v Ostravě stanici Českého rozhlasu Ostrava za podporu akce a hudební nahrávky, č.j. 221/01;

Odeslané materiály:

85/2001 -
Advokátní kancelář Hronová-Hrudka-Řípa, zadání dvou právních posudků;
86/2001 -
GŘ, informace ze zasedání Rady;

Podané informace:
Informace generálního ředitele

Generální ředitel
informoval Radu o

- rezignaci Mgr. Pecháčka na funkci šéfredaktora ČRo 6;

- dalším postupu na obsazení funkce šéfredaktora ČRo 6,
Rada vzala na vědomí informaci generálního ředitele, že dnem 1. 11. 2001 končí funkční období šéfredaktora ČRo 6 Mgr. Pavla Pecháčka na jeho vlastní žádost.

Hlasování: 5 hlasů pro.

- jednání se zástupcem České pošty a Ministerstva dopravy a spojů o výběru rozhlasových poplatků,

- přijatých opatřeních k zajištění bezpečnosti Českého rozhlasu;
zodpověděl otázky členů Rady
k předloženým zápisům z porad GŘ;

III. Kontrola úkolů
Uložené úkoly byly splněny.

Uložené úkoly

Rada pověřuje

- Pavla Scheuflera, aby připravil návrh textu dopisu týkajícího se rozhlasových poplatků a problematiky s tím spojené;

V. Doporučení Rady
--
Usnesení v číselné posloupnosti

--

VII. Diskuse
Rada diskutovala

s generálním ředitelem o

- ČRo 6.
Rada vyslovuje souhlas s postupem generálního ředitele ve věci kmitočtového přídělu v pásmu SV, který byl dosud v licenčním držení RFE/RL Inc.;

- Dodatku č. 3 k Dohodě o společném vysílacím projektu.
Rada schválila postup generálního ředitele v této věci, přičemž Rada zdůraznila vytvoření nové Dohody, kterou budou řešeny vztahy mezi uvedenými subjekty po 31. 12. 2001;

Hlasování: 6 hlasů pro.

- pořadu Šance pro lásku.
Rada dospěla k názoru, že tento pořad je velmi potřebný, plní zároveň sociální funkci. Praktickou otázkou však je jeho zařazení do programového schématu Českého rozhlasu ve vhodný čas.

za přítomnosti generálního ředitele Ing. Kasíka a ředitele úseku programu Dr.Havla

- s výkonným ředitelem Nadace FORUM 2000 p. Černým, R. Elhenickou, pracovnicí pro media Nadace FORUM 2000 a pracovníky ČRo o konferenci FORUM 2000 - (téma Lidská práva a hledání globální odpovědnosti) a o spolupráci s Českým rozhlasem;
Rada se seznámila se
souhrnnou zprávou z

- expertíz Dr. Karfíka týkajících se vysílání ČRo 3; zprávu podal Michal Pavlata;
zprávou o

- expertíze Ing. Voseckého k Rozhlasovým novinám vysílaným na ČRo 2; zprávu podala Lenka Procházková.
Rada doporučuje časový posun této zpravodajské relace tak, aby se čas vysílání nekryl s Ozvěnami dne na ČRo 1.


VIII. Termín příštího zasedání
Příští zasedání Rady Českého rozhlasu dne 17. a 18. října 2001 je zasedáním výjezdním. Rada navštíví regionální stanice ČRo Ostrava a Olomouc
(nocleh v Ostravě).
Z programu:

- Ostrava: podněty ze zasedání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a
tělovýchovu, setkání s pracovníky ČRo Ostrava;

- Olomouc: diskuse o regionálních stanicích za účasti ředitelů regionálních stanic,
setkání s pracovníky ČRo Olomouc;

Další zasedání:
31. října 2001:

Z programu:

- koncesionářské poplatky;
7. listopadu 2001:

Z programu:

- regionální stanice,

- IX. Kontrola zápisu
Uložené úkoly byly splněny.

Různé

Rada se zabývala- korespondencí došlou na její adresu;

- organizačním zajištěním výjezdního zasedání:
Odjezd z Prahy: 17. 10. 2001 v 8,00 hod.
od budovy rozhlasu;
ve 14,00 hod. jednání v Ostravě,
18. 10. 2001 v 9,00 hod. odjezd z Ostravy do Olomouce;
v 10,30 hod. jednání v Olomouci,
(diskuse s řediteli regionálních stanic),
v 14,30 hod. setkání s pracovníky stanice;

Rada se rozhodla
zadat analýzu rozhlasového vysílání regionální stanice Regina I za období 23. 9. - 7. 10. 2001 dvěma subjektům. Cílem požadované analýzy je ověřit, jak je naplňována služba veřejnosti ve vysílání této stanice.
Hlasování: 6 hlasů pro.

Rada žádá generálního ředitele o

- nahrávku regionální stanice ČRo Regina I za období 23. 9. - 7. 10. 2001 na magnetofonových kazetách;

- informaci o průběhu PRIX Bohemia 2001 a o 75. zahájení koncertní sezóny SOČRu;

Rada vzala s uspokojením na vědomí
děkovný dopis p. Petra Kotíka, uměleckého ředitele hudební akce světového významu Ostravské dny nové hudby, za podporu projektu a nahrávku festivalu Českým rozhlasem v Ostravě.


Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 10. října 2001