Zápis z 32. zasedání Rady Českého rozhlasu

10. listopad 1999

konaného dne 10. listopadu 1999 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda,
Milan Blažek, Iva Kotrlá, Michal Pavlata,
Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Omluveni: Lenka Procházková,

Hosté: Ing. Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu,
Dr. Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea,
Ing. Hana Hajná, ekonomka kanceláře GŘ,
pracovníci Českého rozhlasu (dle presenční listiny).

I. Schválení programu

- informace generálního ředitele,

- rozpočet Rady,

- zhodnocení účasti ČRo na Fóru 2000, konferenci o holocaustu a akci "Každý člověk má své jméno",

- korespondence Rady,

- různé;

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ anonymní dopis - č.j. 417/99;
b/ dopis Ivana Batěka, kritické postřehy k vysílání, č.j. 418/99;
c/ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - "Návrh národního programu
rozvoje sportu pro všechny v ČR", č.j. 419/99;
d/ Rada ČR RTV, zpráva pro tisk - odmítnutí registrace, č.j. 420/99;
e/ rozpočet Rady ČRo na rok 2000, č.j. 421/99;
f/ materiál o poslechovosti celoplošných stanic v ČR za období 1.4. - 30.9.1999,
č.j. 422/99;

Podané informace

Generální ředitel informoval Radu o výsledcích průzkumu poslechovosti, dále zodpověděl otázky členů Rady k předloženým zápisům z porad GŘ.

Generální ředitel připraví návrh Statutu Českého rozhlasu do příštího zasedání Rady, Rada se návrhem bude zabývat počátkem prosince.

Rada žádá generálního ředitele o poskytnutí smluv a dohod s fyzickými či právnickými osobami, které vykonávaly právní poradenství pro Český rozhlas.

Hlasování: 7 hlasů pro.

Rada žádá generálního ředitele o podrobnou informaci o současném plnění smlouvy stran prodeje Pankrác.

Hlasování: 7 hlasů pro.

Rada kvituje s uspokojením zrušení Rozhodnutí GŘ č.003/99 z 13. 1. 1999 o možnostech čerpání nadstandardních požitků vedoucích zaměstnanců Českého rozhlasu.

III. Kontrola úkolů

a/ úkol IVa z minulého zasedání je průběžně plněn.

IV. Uložené úkoly

--

V. Doporučení Rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

--

VII. Diskuse

- Rada diskutovala o

rozpočtu rady na rok 2000 a nákladech na cestovné členů Rady.

- Rada přijala zprávu o své návštěvě Bayericher Rundfunk v následujícím znění:

Rada Českého rozhlasu navštívila v pondělí 18. listopadu 1999 veřejnoprávní stanici Bayericher Rundfunk se sídlem v Mnichově. Cílem návštěvy bylo seznámit se s organizační a programovou strukturou této rozhlasové stanice a některými dalšími záležitostmi vnitřního chodu této instituce. Členové Rady se kromě základních rozhovorů s ředitelem oddělení pro marketingové služby a vedoucím oddělení vzdělávání měli možnost zúčastnit se některých diskusních pořadů pořádaných Bayericher Rundfunk při příležitosti mnichovských Medientage (mediálních dnů v Mnichově). Mimořádně zajímavá byla např. ukázka pořadu, který připravila a realizovala skupina studentů připravujících se formou elévské školy na své novinářské povolání přímo v Bayericher Rundfunk. Mnoho podnětů k přemýšlení dalo členům Rady nepochybně předvedení internetového školního vysílání. Součástí programu rovněž byla prohlídka rozhlasového studia.

Hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas se zdržel.

- Rada zhodnotila akci Fórum 2000, konferenci o holocaustu a akci "Každý člověk má své jméno" a znovu poděkovala pracovníkům Českého rozhlasu, kteří se na těchto akcích podíleli. Díky jim vyslovil i ředitel Židovského musea Dr. Leo Pavlát, který současně informoval o nastávající konferenci "Hilsnerova aféra a česká společnost 1899 -- 1999".

Vedoucí pracovníci Českého rozhlasu pak v diskusi s Radou si vyměnili názory na zajišťování podobných akcí.

VIII. Termín příštího zasedání

Příští řádné zasedání se bude konat 24. listopadu 1999 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Z programu:

- poslechovost,

- setkání s pracovníky Ústavu pro informace ve vzdělávání.

Rada v této souvislosti žádá generálního ředitele, aby na příští zasedání Rady pozval pracovníky rozhlasu, kteří budou odpovědni za akci "Národní program rozvoje vzdělávání" (Bílá kniha) na 16,00 hod.

- setkání s předsedou Rady České televize Dr. Jirákem (17,00 hod.).

IX. Kontrola zápisu

Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

- Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu;

Rada vzala na vědomí dopis Jiřího Dohnala, vedoucího Hudební redakce ČRo 2 o uvádění lidové hudby na této stanici;

- V souvislosti s akcí "Národní program rozvoje vzdělávání" bude odesláno pozvání pro ředitele Ústavu pro informace ve vzdělávání k účasti na příštím zasedání Rady;

- Rada pozve na své příští zasedání předsedu Rady České televize Dr. Jiráka;

- Na jedno ze svých prosincových zasedání Rada zařadí do programu

- jednání o připravované akci "Praha -- evropské město kultury",
- jednání o zahraničních zpravodajích Českého rozhlasu.

Hlasování: 7 hlasů pro.

- Z pověření Rady se reciproční návštěvy Slovenského rozhlasu spolu s managementem Českého rozhlasu zúčastní dva členové Rady ČRo, Pavel Scheufler a Milan Blažek. Návštěva se bude konat 22. a 23. listopadu 1999.

(Jmenovaní členové Rady potvrdí svoji účast sekretariátu GŘ do pátku 12.11.1999 do 12,00 hod.).

Hlasování: 7 hlasů pro.

- Správcem internetových schránek Rady Českého rozhlasu byl jmenován mluvčí Rady, Pavel Scheufler.

Hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas se zdržel.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 10. listopadu 1999

Spustit audio