Zápis z 32. zasedání Rady Českého rozhlasu

16. prosinec 1998

konaného dne 16. prosince 1998 v budově rozhlasu

Přítomní:

Vladimír Poštulka, předseda, Barbara Köpplová, Richard Seemann, Zdeněk Susa.

Sekretariát: Hana Vágnerová.

Omluveni:

Milan Blažek, Iva Kotrlá, Lenka Procházková, Pavel Scheufler.

Hosté:

Mgr. Ježek, generální ředitel Českého rozhlasu, Oldřich Číp.


I. Schválení programu zasedání

a/ informace generálního ředitele,
b/ informace p. Čípa o přidělení krátkých vln na další období,
c/ různé

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ dopis F. Koňárka - č.j. 275/98,
b/ vysílací schéma ČRo 2 platné od 4. 1. 1999 - č.j. 276/98.

Podané informace:

Generální ředitel informoval radu o
a/ náhlém úmrtí Ing. Bössové, ředitelky Ekonomického a správního úseku Českého rozhlasu,
b/ současné situaci v prodeji RS Pankrác.

III. Kontrola úkolů:

a/ na jednom ze svých příštích zasedání se rada bude zabývat kontrolou svého usnesení 18/98 - stanovisko rady k vysílání ČRo 1 -
úkol trvá,

b/ členové rady a vedení Českého rozhlasu zrevidují Statut Českého rozhlasu a doplní jej o Etický kodex -
do 1. 7. 1999,

c/ Pavlu Scheuflerovi rada ukládá, aby srovnáváním několika předložených materiálů vypracoval jeden návrh společného dokumentu (deklarace) s variantami -
do 6. 1. 1999,

d/ všichni členové rady si připraví písemné podklady pro diskusi o ČRo 2 s přihlédnutím k předanému materiálu "vysílací schéma ČRo 2 platné od 4.1.1999" -
do 6. 1. 1999,

IV. Uložené úkoly:

a/ Richarda Seemanna rada pověřuje, aby připravil usnesení o vysílání na krátkých vlnách -
do 6. 1. 1999.

V. Doporučení rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 49/98

Rada Českého rozhlasu schvaluje návrh rozpočtu Českého rozhlasu na rok 1999 předložený generálním ředitelem Českého rozhlasu.
Hlasování: 8 hlasů pro.

VII. Diskuse

a/ rada přijala materiál "vysílací schéma ČRo 2 platné od 4.1.1999" adiskutovala o vysílání Českého rozhlasu.
Diskuse s programovým ředitelem Dr. Havlem a šéfredaktorem stanice ČRo 2 Mgr. Bobkem se odkládá na 6. ledna 1999.

b/ rada diskutovala s panem Čípem o přidělení krátkých vln na další období.
V této souvislosti člen rady Richard Seemann připraví usnesení o vysílání na krátkých vlnách, které předloží na zasedání rady 6. ledna 1999.
Rada svým dopisem s tímto usnesením seznámí Radu ČR pro rozhlasové a televizní vysílání.

VIII. Termín příštího zasedání:

Příští řádné zasedání se koná 6. ledna 1999 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.
Na programu tohoto zasedání bude m.j. diskuse o ČRo 2, návrh společného dokumentu, inventura minulých usnesení, experíz a úkolů.

IX. Kontrola zápisu:

Úkoly s termínem 16. 12. 1999, uložené v minulém zápisu, byly přesunuty na první zasedání rady v roce 1999.

X. Různé:

a/ rada žádá generálního ředitele o záznam vysílání ČRo 2 ze dne 16. 12. 1998 - 9,00 - 12,00 hod. a 14,00 - 18,00 hod.

b/ rada byla informována, že dne 27. ledna 1999 navštíví rozhlas členové Stálé komise pro sdělovací prostředky. Přesné časové údaje budou dodány později.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 16. prosince 1998

Spustit audio